Pogłowie krów i produkcja mleka spadną. Jakie są prognozy dla rynku mleka na najbliższe lata?

Produkcja mleka w UE spadnie po raz pierwszy od 10 lat

Według prognoz Komisji Europejskiej w ciągu najbliższej dekady unijna produkcja mleka pozostanie w lekkim trendzie spadkowym. Jak zauważają analitycy Pekao SA, będzie to sytuacja odmienna od obserwowanej w minionych 10 latach, gdy notowano dodatnią dynamikę.

– Powodem takich założeń są głównie rosnące wymagania regulacyjne w zakresie ochrony środowiska czy dobrostanu zwierząt, skutkujące spadkiem pogłowia. Równolegle ma nastąpić dalsza poprawa wydajności, przede wszystkim w krajach środkowo-wschodniej Europy, jednak nie będzie to na tyle silny czynnik, aby zneutralizować redukcję unijnego stada – czytamy w najnowszym raporcie Pekao SABranża mleczarska. Przedsiębiorstwa wobec krótko i długookresowych wyzwań”.

Prognozy KE: spadnie konsumpcja mleka w UE

Bankowi eksperci przypominają, że prognozy dotyczące spożycia wyrobów mlecznych są zróżnicowane. Zaznaczają, że jeśli chodzi o produkty świeże, to konsumpcja za 10 lat ma być niższa o 6 proc. względem średniej z okresu 2020-22, głównie z powodu spadku spożycia mleka pitnego (-12 proc.). W przypadku serów oczekiwany jest wzrost spożycia w Unii oraz eksportu – przyrost wolumenów ma być zbliżony w obu tych kanałach. Natomiast w kwestii OMP kluczowy będzie wzrost konsumpcji na rynku wewnętrznym UE. Z kolei zapotrzebowanie na masło na rynku unijnym oraz w eksporcie poza Wspólnotę ma być relatywnie stabilne w najbliższej dekadzie.

– Na poziomie produktów mlecznych oczekiwany jest wzrost popytu na sery i proszki oraz spadek na wyroby świeże – czytamy w raporcie.

Światowa konsumpcja produktów mlecznych ma wzrosnąć za sprawą Azji

Natomiast na świecie w ciągu najbliższej dekady łączne globalne spożycie produktów świeżych ma się zwiększyć o 20 proc. w porównaniu do średniej z lat 2020-22. W dużej mierze będzie to efekt rosnącego spożycia w krajach Azji.

– Głównym źródłem tego wzrostu ma być Pakistan oraz Indie, gdzie popyt będzie napędzany wzrostem liczby ludności oraz ich dochodów – tłumaczy Pekao SA.

W przypadku produktów o wyższym stopniu przetworzenia również przewidywany jest wzrost konsumpcji. Jego źródła będą zróżnicowane w poszczególnych segmentach, ale we wszystkich istotna pozostanie rola Azji.

– Łączne światowe spożycie OMP będzie w 2032 roku wyższe o 22 proc. niż średnio w latach 2020-22. Za ponad 60 proc. przyrostu będzie odpowiadała Azja, w tym głównie Indie, Indonezja, Malezja i Filipiny. Konsumpcja serów zwiększy się o 14 proc. Ponad 40 proc. przyrostu wygenerują Stany Zjednoczone. Wyraźny wzrost popytu przewidywany jest również w Azji, w tym głównie w Chinach, Japonii oraz Arabii Saudyjskiej. W Afryce perspektywicznym rynkiem będzie Egipt, a w Europie Wielka Brytania – zaznaczają bankowi eksperci i dodają, że światowa konsumpcja masła ma wzrosnąć o 15 proc. Aż za 86 proc. wzrostu będzie odpowiadała Azja, w tym głównie Indie oraz Pakistan.

Eksport produktów mlecznych: na niektórych rynkach Polska jest wyraźnie mniej obecna

Analitycy Pekao oceniają, że aby w jak największym stopniu wykorzystać potencjał krajów trzecich, należy zwiększać na nich aktywność polskiego sektora.

– Udział Polski w wartości unijnej sprzedaży produktów mlecznych na rynki państw trzecich wyniósł w roku ubiegłym nieco powyżej 5 proc. Co ważne, był istotnie niższy niż w wolumenie (o 4 pp). Jest to efekt większej roli produktów tańszych (np. proszki) w strukturze polskich wysyłek poza Wspólnotę tłumaczą analitycy.

Spośród kluczowych rynków krajów trzecich, Polska jest liderem eksportu na Półwysep Arabski. W przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich nasz kraj odpowiadał za prawie połowę wartości produktów mlecznych, które trafiły na ten rynek z Unii Europejskiej w 2022 roku.

– Ale warto zauważyć, że polskie firmy posiadały ponadprzeciętne udziały również na wybranych rynkach azjatyckich, m.in. na Filipinach oraz w Malezji i Chinach – czytamy w raporcie.

Z drugiej strony analitycy Pekao widzą pewne bariery rozwojowe dla polskiego eksportu na bardziej rozwiniętych rynkach, gdzie Polska jest wyraźnie mniej obecna niż inni unijni producenci.

– Można tu wskazać np. Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, które należą do 3-ki największych odbiorców unijnych produktów. Innym przykładem są Korea Południowa i Japonia, gdzie w latach 2015-22 eksport z Unii rósł rocznie w tempie dwucyfrowym, a udział Polski w tym strumieniu pozostał niższy niż średnia – zaznaczają.

FOTO: Pekao SA

Mleczarnie powinny postawić na droższe produkty wysokojakościowe?

Zdaniem analityków Pekao SA w interesie sektora mleczarskiego jest podniesienie wartości dodanej oferowanych produktów, a rozwiązaniem dla mniejszych zakładów może być specjalizacja w produktach wysokojakościowych. Możliwą strategią jest rozwój sprzedaży asortymentu posiadającego takie cechy, za które konsument (krajowy lub zagraniczny) będzie chciał zapłacić więcej. W tym przypadku przewagą będzie więc przede wszystkim jakość, a nie cena.

– Jednym z przykładów są wyroby mleczne produkowane z surowca ekologicznego. Średni udział skupu takiego mleka w łącznym wolumenie dostaw surowca do zakładów pozostaje w Polsce na bardzo niskim poziomie (0,2 proc. w 1H23) w porównaniu do średniej w UE (4,1 proc.). Co ciekawe, Polska odstaje tu nie tylko od państw zachodu Europy, ale też od niektórych krajów naszego regionu (Litwy, Łotwy i Rumunii) – tłumaczy Pekao SA.

W raporcie czytamy też w ostatnich latach szybko rośnie popyt na koncentraty i izolaty białek serwatkowych, czego wyrazem są dwucyfrowe dynamiki handlu wewnątrzwspólnotowego.

– Wyroby te są wykorzystywane m.in. w żywności dietetycznej oraz dla sportowców. Tu należy podkreślić, że w przypadku koncentratów białek serwatkowych (>80 proc.) udział Polski w unijnym eksporcie jest dość wysoki i przekracza 10 proc. – zaznaczają bankowi eksperci.

Ich zdaniem perspektywicznym segmentem jest również mleko A2, czyli zawierające szczególny rodzaj białka, który zmniejsza jego alergenność. Według prognoz wartość tego rynku do roku 2030 wzrośnie prawie 3-krotnie.

Jak ustawa o systemie kaucyjnym wpłynie na branżę mleczarską?

Analitycy Pekao SA oceniają, że istotną kwestią w 2024 roku będzie wdrożenie zapisów ustawy o systemie kaucyjnym.

– W przetwórstwie mleka tematem nr 1 w najbliższym roku będzie wdrożenie zapisów ustawy o systemie kaucyjnym. Z jednej strony ww. akt prawny ma wspierać firmy w realizacji celów gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie realizacji poziomów zbiórki opakowań i użycia surowców wtórnych. Jednak z drugiej strony nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek zorganizowania w pełni działającego systemu kaucyjnego w dość krótkim okresie (do początku 2025 roku) a niespełnienie zapisów prawa będzie zagrożone karami finansowymi – tłumaczą eksperci.

Pogłowie krów w UE spadnie o 5 proc. na skutek Zielonego Ładu

W kolejnych latach rosnące wymagania środowiskowe w rolnictwie i związana z tym konieczność ponoszenia inwestycji będą powodowały stopniową koncentrację produkcji mleka w średnich i dużych gospodarstwach. Sporym wyzwaniem dla sektora będzie np. Zielony Ład. Jego skutki będą dotyczyły zarówno przetwórstwa mleka, jak i produkcji surowca.

– Na poziomie chowu krów głównym wyzwaniem w najbliższej dekadzie będzie Europejski Zielony Ład, który stawia ambitne cele środowiskowe oraz w zakresie zdrowia zwierząt. Obejmują one wiele obszarów istotnych dla producentów mleka: kwestie emisje gazów, wykorzystania gruntów rolnych na uprawy paszowe czy stosowania środków weterynaryjnych. Produkcja mleka będzie musiała stać się bardziej zrównoważona do czego będą potrzebne inwestycje – wyjaśniają analitycy Pekao.

W raporcie czytamy też, że na skutek Zielonego Ładu unijne pogłowie krów spadnie o 5 proc. do 2030 roku. Równolegle ma nastąpić poprawa wydajności oraz wyraźny wzrost produkcji mleka ekologicznego.

– Można zakładać, że nie wszystkie gospodarstwa rolne będą miały zasoby, aby przejść tę zmianę – komentują analitycy i dodają, że dla przemysłu mleczarskiego oznacza to dalszy spadek liczby dostawców.   

oprac. Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *