Dopłaty bezpośrednie: ile gospodarstw rolnych skontroluje ARiMR w tym roku?

ARiMR rozstrzygnęła przetarg na tegoroczną kontrolę na miejscu rolników, którzy ubiegają się o dopłaty bezpośrednie. Wyłoniła firmy, które przeprowadzą kontrolę wytypowanych przez ARiMR gospodarstw metodą FOTO i metodą inspekcji terenowej oraz w zakresie utrzymania przez rolnika elementów nieprodukcyjnych.

Ile gospodarstw rolnych skontroluje ARiMR w tym roku?

W tym roku kontrolą na miejscu objętych zostanie blisko 66,8 tys. gospodarstw rolnych. Na ten cel ARiMR wyda łącznie 17,6 mln zł brutto. 

W kampanii 2022 ARiMR do kontroli na miejscu ARiMR wytypowała systemowo blisko 61,5 tys. rolników.

Na czym polega kontrola na miejscu?

Kontrole na miejscu ARiMR przeprowadza w celu sprawdzenia i weryfikacji faktów stanowiących podstawę przyznania płatności, potwierdzenia zgodności danych i informacji zawartych we wnioskach pomocowych ze stanem faktycznym.

Kontrole na miejscu przeprowadzane są dwoma metodami:

  • inspekcji terenowej,
  • FOTO.

Kontrola metodą inspekcji terenowej polega na przeprowadzeniu wywiadu terenowego i pomiarów terenowych najczęściej w oparciu o technikę GPS, w odniesieniu do gruntów zadeklarowanych przez producenta we wniosku.

Kontrola metodą FOTO jest przeprowadzana na podstawie ortofotomapy (cyfrowe odwzorowanie terenu wykonane na podstawie zdjęć lotniczych lub zobrazowań satelitarnych) i na podstawie wywiadu terenowego. Kontrole metodą FOTO są przeprowadzane na obszarach wybranych losowo oraz na podstawie analizy ryzyka. Na obszarze FOTO (obszar FOTO jest to obszar objęty ortofotomapą i najczęściej obejmuje on jedną lub maksymalnie kilka gmin) kontroli poddawane są gospodarstwa, które posiadają wszystkie działki na tym obszarze.

Kontrole w ramach płatności bezpośrednich realizowane metodą inspekcji terenowej wykonywane są przez pracowników ARiMR jak i na zlecenie ARiMR przez zewnętrznych wykonawców kontroli. Kontrole realizowane metodą FOTO przeprowadzane są na zlecenie ARiMR przez zewnętrznych wykonawców kontroli. Liczba kontroli w poszczególnych województwach uzależniona jest przede wszystkim od liczby składanych wniosków.

Kontrola na miejscu: jakie kary może dostać rolnik za nieprawidłowości?

Rolnicy, wytypowani do kontroli na miejscu nie otrzymają zaliczek i dopłat przed zakończeniem kontroli. Część z nich może stracić dopłaty, jeśli ARiMR wykryje nieprawidłowości.

– Wykrycie nieprawidłowości w czasie kontroli może skutkować zmniejszeniem lub nieprzyznaniem płatności w danym roku, wieloletnimi sankcjami lub całkowitym wykluczeniem z ubiegania się o pomoc. Uniemożliwienie przeprowadzenia czynności kontrolnych może skutkować nieprzyznaniem płatności, zwrotem przyznanej pomocy lub odmową płatności – zaznacza ARiMR.

Za co rolnik może stracić dopłaty bezpośrednie?

Wśród przyczyn zmniejszenia lub nieprzyznania dopłat bezpośrednich ARiMR wymienienia: 

  • zawyżenie deklaracji, 
  • nieterminowe złożenie wniosku, 
  • niespełnienie wymogów przyznania wsparcia, 
  • opóźnienie w złożeniu zmiany do wniosku, 
  • niezadeklarowanie wszystkich gruntów rolnych, 
  • stworzenie przez producenta rolnego kwalifikujących go do uzyskania płatności sztucznych warunków (np. niemający odzwierciedlenia w rzeczywistości podział gospodarstwa na kilka mniejszych) 
  • uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli. 

O ile ARiMR może pomniejszyć dopłaty bezpośrednie?

ARiMR wyjaśnia, że dopłaty są pomniejszane od 1 proc. wzwyż, aż do całkowitego pozbawienia rolnika niesłusznie przyznanych płatności, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie niespełnianie warunków bycia beneficjentem tego wsparcia.

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *