Dopłaty bezpośrednie i ekoschematy: kiedy rolnicy dostaną pieniądze z ARiMR?

Kiedy zapadną kluczowe dla rolników decyzje w sprawie dopłat z dobrostanu?

Ze względu na okresy referencyjne, które dla niektórych wariantów w dobrostanie zwierząt kończą się 14 marca 2024 r., decyzje dla rolników ubiegających się o płatności dobrostanowe będą wydawane w kwietniu 2024 r., a wypłaty realizowane na bieżąco. Jak wyliczyła Agencja, dotyczy to około 94 tys. rolników.

Co z płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi oraz zalesieniowymi?

Rolnicy, którzy składali wnios­ki o płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (14,8 tys. rolników), ekologiczne 96,6 tys. rolników) i zalesieniowe z PS 2023–2027, będą mieli wydawane decyzje w sprawie ich przyznania od marca, a wypłata pieniędzy będzie się odbywała na bieżąco. Z kolei realizacja tych płatności z PROW rozpoczęła się w grudniu ub.r. Do 30 stycznia 2024 r. biura powiatowe Agencji wydały decyzje w sprawie przyznania dopłat rolno-środowiskowo-klimatycznych z PROW dla około 44% wnioskujących, płatności ekologicznych dla 22,4% wnioskujących oraz płatności zalesieniowych dla 46% wnioskujących.

O płatności ONW ubiegało się w tym roku 780 tys. rolników, 95,7% z nich otrzymało zaliczki. Do końca stycznia br. pozytywne decyzje w sprawie ich przyznania otrzymało 343,6 tys. rolników.

Bądź czujny!

W związku z prowadzonymi kontrolami realizacji wymogów dotyczących ubiegłorocznej kampanii składania wniosków o dopłaty, rolnicy mogą być wizytowani przez pracowników ARiMR, jak i firmy, którym Agencja zleciła przeprowadzenie kontroli. Mogą oni także chcieć pozyskać potrzebne informacje przez telefon lub mailowo. Na stronie internetowej Agencji znajduje się lista firm upoważnionych do kontroli rolników w poszczególnych województwach. Jeśli ich przedstawiciele pojawią się osobiście w gospodarstwie, powinni mieć wydane przez ARiMR imienne upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, które na prośbę rolnika muszą okazać.

8 miliardów na zaliczki dla rolników

Od 16 października do 30 listopada ub.r. w formie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich (z wyłączeniem ekoschematów powierzchniowych i dobrostanu zwierząt) Agencja wypłaciła 8,071 mld zł dla 1,201 mln rolników, tj. 96,86% rolników potencjalnie kwalifikujących się do zaliczek. Od 1 grudnia 2023 r. do 30 stycznia 2024 r. takie decyzje wydano dla 612,3 tys. rolników na ponad 801,5 mln zł.

WOJNA W UKRAINIE

Rolnicy z Ukrainy otrzymali za darmo nasiona do siewu w 2024 roku

Dopłaty bezpośrednie i ONW najpóźniej

Zgodnie z zapisami ustawy o Planie Strategicznym decyzje w sprawie przyznania płatności bezpośrednich oraz ONW powinny być wydane do 31 maja  br. Agencja zapewnia, że termin ten będzie dotrzymany, a płatności zostaną zrealizowane do 30 czerwca 2024 r. Nie przewiduje także opóźnień w wypłacie pozostałych płatności z II filaru WPR. Oby jak najmniej rolników musiało czekać za wypłatą pieniędzy do później wiosny! Z powodu spadających cen płodów rolnych rolnicy potrzebują jak najwcześniej pieniędzy z dopłat – raty kredytów i zakupy środków do produkcji nie mogą zbyt długo czekać. Przestoje w obsłudze wniosków ARiMR tłumaczy m.in. koniecznością dostosowania systemu informatycznego do nowej WPR.

Dopłąty dla rolników mogą być niższe

W 2023 r. wnioski o płatności bezpośrednie złożyło ponad 1,24 mln rolników. O ekoschematy starało się około 441 tys. rolników, tj. około 36% wszystkich rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie. Koperta finansowa na realizację wszystkich płatności, łącznie z przejściowym wsparciem krajowym, wynosi około 17 mld zł, z czego na ekoschematy obszarowe i dobrostanowe zaplanowano ogółem około 872,5 mln euro, tj. 25% środków przewidzianych na płatności bezpośrednie.

IZBY ROLNICZE

Ekoschematy: 7 pilnych zmian, których żądają rolnicy

Po zweryfikowaniu przez ARiMR danych dotyczących powierzchni kwalifikującej się do wsparcia, wysokość stawek płatności dla poszczególnych ekoschematów zostanie okreś­lona w rozporządzeniu ministra rolnictwa wydawanym w porozumieniu z ministrem finansów. Jak wskazuje Czesław Siekierski, minister rolnictwa, w przypadku gdyby powierzchnia lub liczba zwierząt kwalifikujących się do płatności przekroczyła pierwotnie zakładane wielkości, konieczna może okazać się zmiana planowanych stawek określonych w Planie Strategicznym. Ze względu jednak na to, że unijne prawo pozwala na przesuwanie środków pomiędzy poszczególnymi płatnościami, gdy będzie taka potrzeba, przesunięcia będą wykonane, tak aby rzeczywiste stawki były jak najbardziej zbliżone do planowanych. Z kolei Adam Nowak, wiceminister rolnictwa, będąc na spotkaniu z rolnikami w województwie opolskim mówił, że zapotrzebowanie w związku z wypłatą pieniędzy za ekoschematy jest o 30% większe niż możliwości. To dziwne, skoro odsetek rolników wnioskujących o ekoschematy i tak nie jest duży. Czyżby poprzednia ekipa spodziewała się, planując stawki, że będzie jeszcze niższy?

Magdalena Szymańska

fot. Justyna Czupryniak/Canva

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *