Izby apelują o zmiany w prawie i ochronę gospodarstw przed wilkami

Pismo, datowane na 1 lutego 2024 roku, zawiera szereg postulatów mających na celu skonstruowania skutecznego podejścia do zarządzania populacją wilków, z równoczesnym uwzględnieniem potrzeb hodowli zwierząt gospodarskich.

Zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wilka

Populacja wilków w Europie wykazuje stały wzrost, co świadczy o adaptacyjności tego gatunku w różnych siedliskach. Powrót dużych drapieżników skutkował zwiększeniem przypadków szkód, szczególnie wśród zwierząt gospodarskich, co utrudnia prowadzenie hodowli na obszarach, gdzie wilki stały się stałymi mieszkańcami. Istniejące środki ochrony stada, takie jak ogrodzenia i psy obronne, wykazują ograniczenia w skuteczności, a szybka adaptacja wilków do tych metod utrudnia utrzymanie ochrony.

WILKI

Izby rolnicze apelują o redukcję populacji wilka. „Trzeba chronić ludzi i ograniczać straty rolników”

Wyzwania społeczne i polityczne

Akceptacja społeczna wilków w obszarach wiejskich maleje wraz z rosnącą liczbą ataków. Społeczeństwo oraz politycy domagają się zwiększonych wysiłków w zakresie ochrony stada, co przekracza tolerancję mieszkańców obszarów wiejskich. Konieczne jest znalezienie równowagi między ochroną dużych drapieżników a bezpieczeństwem hodowli zwierząt gospodarskich.

Cel zarządzania populacją wilków

Rada podkreśla, że celem zarządzania populacją wilków nie jest eksterminacja gatunku, lecz minimalizacja szkód wyrządzanych hodowli i gospodarstwom. Lokalne zarządzanie populacją drapieżników powinno uwzględniać specyficzne potrzeby i wyzwania poszczególnych obszarów, promując współistnienie między ludnością wiejską a dużymi drapieżnikami.

Jakie są postulaty i żądania Krajowej Rada Izb Rolniczych?

  • przeklasyfikowanie statusu ochrony wilka – wsparcie propozycji Komisji Europejskiej dotyczące obniżenia statusu ochrony wilka w Konwencji berneńskiej.
  • elastyczność dla państw członkowskich – żądanie większej elastyczności i indywidualnych narzędzi zarządzania wilkami dla państw członkowskich. Istniejące, funkcjonujące systemy zarządzania powinny być utrzymane, a państwa członkowskie powinny mieć swobodę wyboru najlepiej dostosowanego do swoich warunków rozwiązania.
  • transgraniczne monitorowanie populacji wilków – wprowadzenie natychmiastowego transgranicznego monitorowania i oceny populacji wilków w celu skoordynowanego podejścia do zarządzania. Istniejące dane monitorujące powinny być wspólnie oceniane, eliminując różnice między państwami członkowskimi.
  • dodatkowe środki finansowe – potrzeba dostarczenia dodatkowych środków finansowych na działania zapobiegawcze i rekompensatę, poza Wspólną Polityką Rolną, aby wspomóc obszary dotknięte wzrostem populacji wilków.
  • aktualizacja prawa ochrony przyrody UE – wsparcie konieczność dostosowania europejskich wymagań dotyczących przeklasyfikowania gatunku z Załącznika IV do Załącznika V Dyrektywy Habitatu, umożliwiając Państwom Członkowskim bardziej skuteczne działania.

Pismo to stanowi wspólne stanowisko przedstawicieli rolnictwa z całej Unii Europejskiej i ma na celu przyciągnięcie uwagi do pilnych potrzeb związanych z zarządzaniem populacją wilków. Jesteśmy przekonani, że współpraca międzyinstytucjonalna i międzykrajowa jest kluczowa dla skutecznego rozwiązania obecnych wyzwań.

oprac. M. Czubak

fot. Justyna Czupryniak/Canva

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *