225 euro do ha zamiast kilku dopłat bezpośrednich. Jak i do kiedy złożyć wniosek?

Jakie płatności zastąpi nowa forma wsparcia rolników?

Płatność ta zastąpi takie rodzaje dopłat, jak:

  • podstawowe wsparcie dochodów,
  • płatność redystrybucyjną,
  • płatność dla młodych rolników,
  • wszystkie płatności związane z produkcją,
  • płatności w ramach ekoschematów.

Których płatności bezpośrednich nie obejmą nowe płatności dla rolników?

Płatności dla małych gospodarstw nie obejmą natomiast przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającej płatności podstawowej, płatności do tytoniu), płatności ONW, płatności ekologicznej oraz płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych. Oznacza to, że te płatności zostaną wypłacone rolnikom niezależnie od płatności dla małego gospodarstwa. Stawka płatności dla małego gospodarstwa wyniesie 225 euro/ha. Zważywszy na przewidywane na ten rok stawki poszczególnych rodzajów płatności, zastąpienie ich płatnością ryczałtową wydaje się bardzo atrakcyjne, zwłaszcza dla tych małych gospodarstw, które nie prowadzą hodowli oraz nie uprawiają roś­lin, do których są stosunkowo atrakcyjne stawki dopłat do produkcji.

Ile pieniędzy otrzymają rolnicy z nowej płatności?

Przypomnijmy, że podstawowe wsparcie dochodów, które zastąpiło jednolitą płatność obszarową, w tym roku wyniesie około 115 euro, a płatność redystrybucyjna około 39 euro, łącznie więc właściciel małego gospodarstwa z tytułu tych dwóch płatności mógłby otrzymać około 154 euro. Jeśli jest młodym rolnikiem, kwota dopłat zwiększyłaby mu się do około 215 euro. Posiadacze nie więcej niż 5 ha raczej nie wnios­kowali o płatności związane z ekoschematami ani o dopłaty do ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych czy roślin strączkowych, które mogłyby sprawić, że zamiast ryczałtu lepiej pozostać im przy standardowym naliczaniu płatności. Wprowadzenie płatności dla małych gospodarstw jest więc ukłonem głównie w stronę gospodarstw małoobszarowych zajmujących się standardową produkcją roślinną. Zapewne skorzystają na niej też rolnicy, którzy wydzierżawiają swoje kilka hektarów innym rolnikom, ale dopłaty, choć nie jest to zgodne z przepisami, pobierają dla siebie.

Czy nowa płatność jest sprawiedliwa dla rolników?

Z perspektywy czasu może się okazać, że wprowadzenie tej płatności postawi w niekorzystnej sytuacji, w stosunku do pięciohektarowców, nieco większe gospodarstwa, które nie były w stanie sięgnąć po płatności z tytułu ekoschematów. One mogą bowiem otrzymać mniejszą dopłatę do hektara niż mali ryczałtowcy. Przypomnijmy jednak, że takie dzielenie gospodarstw zostało przewidziane tylko na ten rok.

Żeby skorzystać z nowego rozwiązania, wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 roku za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eW niosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Jego wzór znajduje się na stronie internetowej Agencji.

Nie więcej jak 5 ha użytków rolnych

Na podstawie wytycznych ARiMR ujętych w nowelizacji ustawy o krajowym Planie Strategicznym, rolnikowi może być przyznana płatność dla małych gospodarstw na podstawie złożonego przez rolnika żądania, jeżeli we wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 (złożonym w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 roku) łączna powierzchnia:

gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów (PWD) będących w posiadaniu tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha oraz

użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 roku wynosiła nie więcej niż 5 ha,

w decyzji rolnika lub podmiotu, od którego rolnik nabył gospodarstwo rolne, w sprawie przyznania płatności bezpośrednich za 2022 rok powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do jednolitej płatności obszarowej jest większa od zera.

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *