Ponad 170 tys. ha wróci do KOWR. Jak zdobyć tę ziemię?

178 tys. hektarów ziemi na wrócić do KOWR, a potem trafić do rolników

Na mocy ustawy z 2011 r. część dzierżawców została zobligowana do wyłączenia z umów dzierżawy 30 proc. powierzchni użytków rolnych. Grunty te mają trafić do rolników indywidualnych na powiększenie gospodarstw rodzinnych.

W ten sposób Agencja Nieruchomości Rolnych (obecnie KOWR) „odzyskała” prawie 79 tys. ha gruntów, które zostały już rozdysponowywane, głównie poprzez wydzierżawienie i sprzedaż rolnikom indywidualnym. Ale część dzierżawców nie zgodziła się na wyłączenia i blokuje powierzchnię aż 178,1 tys. ha. Ziemia ta wróci do KOWR zapewne dopiero w momencie wygaśnięcia ich umowy dzierżawy.

Ile ziemi rolnej wróci do Skarbu Państwa i kiedy?

Najwięcej umów, bo aż 67, wygasa w roku 2024 r. co stanowi 47 proc. wszystkich umów wygasających w latach 2023-2026. W roku 2023 oraz w roku 2025 wygasa po 33 umowy, czyli po 23 proc. wszystkich wygasających umów, a w roku 2026 – 11 umów (8 proc.). Natomiast najwięcej gruntów powróci do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z umów dzierżawy w roku 2023. Jest to powierzchnia ponad 37,4 tys. ha czyli 39 proc. całej powierzchni z umów wygasających w latach 2023-2026, w roku 2026 powraca 36,7 tys. ha (38 proc.) w latach 2025- 2026 powraca 21,9 tys. ha (23 proc.).

Co KOWR zamierza zrobić z ziemią która wróci do zasobu?

Obecnie oddziały regionalne KOWR opracowują koncepcję restrukturyzacji ziemi, która powróci do zasobu. W tym celu specjalnie powołane komisje mają wypracować optymalny i racjonalny sposób rozdysponowania tych nieruchomości. Niezbędne będzie dokonanie zarówno przeglądu gruntów i obiektów budowlanych, jak i podziałów geodezyjnych w taki sposób, aby powstały jednostki gospodarcze, których wielkość, rozłóg i stan obiektów budowlanych, umożliwią przyszłym dzierżawcom prowadzenie racjonalnej działalności gospodarczej (np. w formie ośrodka produkcji rolniczej), a przede wszystkim przyczynią się do powiększenia gospodarstw rodzinnych.

Co to są ośrodki produkcji rolniczej?

Dyrektor Generalny KOWR, za zgodą MRiRW, może wyodrębnić z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa „ośrodki produkcji rolniczej” (OPR), czyli nieruchomości, które wraz z innymi składnikami mienia tworzą nierozerwalną, zorganizowaną całość gospodarczą, o powierzchni przekraczającej 50 ha, której podział byłby nieuzasadniony ekonomicznie.

KOWR będzie gospodarował takim OPR i będzie mógł go wydzierżawić. Stworzy to możliwość wydzierżawienia zorganizowanych zabudowanych nieruchomości rolnych przystosowanych do prowadzenia na wysokim poziomie specjalistycznej produkcji rolniczej. OPR ukierunkowany byłby na określoną produkcję towarową roślinną lub zwierzęcą.

Będą przetargi na OPR od obecnych dzierżawców

Nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w oparciu o które będą tworzone OPR, są obecnie dzierżawione, ale umowy te nie zostaną wydłużone. Jeżeli obecny dzierżawca wywiązuje się z zobowiązań wynikających z umowy, istnieje możliwość zorganizowania przetargu na OPR przed planowanym przejęciem nieruchomości przez KOWR od obecnego dzierżawcy, np. na ok. 12 miesięcy przed tą datą.

Okres ten ma umożliwić sprawne przekazanie nieruchomości nowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu, w tym przejęcie:

  • pracowników,
  • majątku obrotowego, w tym inwentarza żywego,
  • produkcji w toku,
  • maszyn i urządzeń,
  • niezbędnych pozwoleń produkcyjnych i środowiskowych

Jak wydzierżawić ośrodek produkcji rolniczej?

Jako kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na ośrodek produkcji rolniczej zaproponowano:

  • wysokość rocznego czynszu dzierżawnego,
  • doświadczenie w prowadzeniu produkcji rolnej zgodnej z profilem produkcyjnym OPR wskazanym w ogłoszeniu o przetargu,
  • zdolności techniczne,
  • powierzchnia użytków rolnych nabytych lub dzierżawionych z ZWRSP przez uczestnika przetargu.

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *