Nawet 17 tys. złotych dotacji dla rolnika na zalesienie. Kiedy nabór i jakie stawki?

Do jakich interwencji są przyznawane dopłaty na zadrzewianie i zalesianie?

Wsparcie do zadrzewiania lub zalesiania jest przyznawane rolnikowi, który się o nie ubiega. Dopłata ta nie jest skierowana do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących przedstawicielami Skarbu Państwa w zakresie zarządzania mieniem.

Rolnik może ubiegać się w jednym roku o wsparcie do maksimum 40 ha następujących interwencji:

 • zalesianie gruntów rolnych,
 • tworzenie zadrzewień śródpolnych,
 • zakładanie systemów rolno-leśnych,
 • zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.

Poza tym rolnik może starać się również o dopłaty do gruntów stanowiących jego własność. Jeśli beneficjent chce uzyskać wsparcie na zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych, to może otrzymać dopłaty do ziemi będącej częścią wspólnoty gruntowej.

O co można się ubiegać we wniosku?

W jednym wniosku o wsparcie do inwestycji leśnych lub zadrzewionych rolnik może starać się o dopłaty do:

 • zalesiania – czyli dopłatę do zalesiania i ochrony przed zniszczeniem gruntów objętych jednym planem zalesiania,
 • zadrzewiania – czyli zadrzewienia i jego ochrony przed zniszczeniem na gruntach tworzących jeden zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo, o powierzchni nie większej niż 0,5 ha oraz szerokości co najmniej 4 m i nie większej niż 20 m,
 • zakładania systemów rolno-leśnychczyli tworzenia systemów rolno-leśnych oraz ich ochrony przed zniszczeniem, na gruntach, które tworzą zwarty obszar, a drzewa lub krzewy są posadzone: 
 1. na gruncie, na którym prowadzona jest działalność rolnicza w formie jednego lub dwóch rzędów oddalonych od kolejnych nasadzeń,
 2. w formie jednego lub dwóch rzędów o co najmniej 10 metrów i nie więcej niż 30 metrów – w przypadku gruntów ornych, w odległości co najmniej 3 metrów od siebie.
 • zwiększania bioróżnorodności lasów prywatnych – czyli realizację inwestycji wraz z ochroną przed zniszczenie w lasach prywatnych, na gruntach objętych planem inwestycji.

O czym muszą pamiętać rolnicy ubiegający się o wsparcie do zalesiania?

Rolnicy ubiegający się o wsparcie do zalesiania są zobligowani przed jego złożeniem do złożenia wniosku o sporządzenie planu zalesiania do Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, co jest niezbędne do uzyskania dofinansowania.

Które grunty powinien obejmować plan zalesiania?

Plan zalesiania powinien obejmować następujące grunty:

 • graniczące ze sobą,
 • tworzące jeden kompleks gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia,
 • z sukcesją naturalną stanowiące zwartą powierzchnię powiązaną gospodarczo lub przyrodniczo, mogące zawierać elementy krajobrazu i powierzchnie nieuprawnione do płatności zawarte w planie zalesienia.

Ile wynosi dofinansowanie zalesiania?

Stawki dofinansowania na zalesianie są następujące:

 • zalesianie w warunkach korzystnych – 16 059 zł/ha,
 • zalesianie na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° – 17 436 zł/ha,
 • zabezpieczanie przed zniszczeniem drzew lub krzewów – ogrodzenie co
 • najmniej 2‑metrową siatką metalową – 19,70 zł/mb,
 • zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów repelentami –  2428 zł/ha,
 • zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów 3 palikami –  2210 zł/ha,
 • zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów wełną owczą –  1829 zł/ha,
 • zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów osłonkami –  2362 zł/ha.

Ponadto przewidziana została premia do gruntów rolnych i gruntów rolnych z wykorzystaniem sukcesji naturalnej w wysokości 1438 zł/ha.

Jak złożyć wniosek o wsparcie do zalesiania i zadrzewiania?

Istnieje wyłącznie jedna możliwość składania wniosku o wsparcie do zalesiania i zadrzewiania poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE), która jest dostępna na stronie ARiMR.

Ile będzie trwał nabór wniosków o wsparcie na zalesianie i zadrzewianie?

Jak poinformowała ARiMR, nabór wniosków o wsparcie na zalesianie i zadrzewianie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 31 lipca 2023 r. 2 października 2023 r. prezes ARiMR poinformuje beneficjentów o tym, w jakiej kolejności będą przyznawane wnioski o dopłaty do inwestycji w zalesianie i zadrzewianie.

oprac. Justyna Czupryniak 

źródło: gov.pl

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *