Rolnicy alarmują, że KOWR wystawia na sprzedaż duże areały ziemi. I to bez przetargu

KOWR sprzedaje duże areały ziemi w trybie bezprzetargowym

Jak poinformowała WIR, samorząd rolniczy ma na uwadze trwającą sprzedaż nieruchomości rolnych Zasobu Własności Skarbu Państwa. Działacze zaobserwowali, że KOWR nakłada na Oddziały Terenowe limity sprzedażowe, ponadto WIR obserwuje również, iż OT KOWR w Poznaniu składa wiele wniosków dotyczących opiniowania sprzedaży gruntów ZWRSP KOWR w trybie bezprzetargowym w ramach pierwszeństwa nabycia na rzecz dzierżawcy.

Apel WIR do KOWR

Członkowie WIR w swoim stanowisku zaznaczyli, że ich sprzeciw nie jest związany ze sprzedażą niedużych areałów dzierżawcom, którym kończy się umowa dzierżawy. Zdaniem samorządowców do sprzedaży kierowane są również areały dzierżawionych nieruchomości, których termin zakończenia jest jeszcze odległy, więc dzierżawa mogłaby być kontynuowana. W związku ze stwierdzeniem powyższego działania WIR zaapelowała do KOWR o wstrzymanie sprzedaży nieruchomości rolnych ZWRSP do czasu rozstrzygnięć powyborczych, związanych z powołaniem nowego rządu.

Kiedy KOWR może sprzedać ziemię bez przetargu?

Jak informuje KOWR, istnieją następujące zasady sprzedaży ziemi bez przetargu:

„Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym następuje zgodnie z art. 29 ust. 1, po cenie ustalonej w sposób określony w ustawie. Pierwszeństwo w nabyciu przysługuje:

  1. spółdzielni produkcji rolnej władającej faktycznie zbywaną nieruchomością, do której użytkowanie ustanowione na rzecz tej spółdzielni wygasło z dniem 31 grudnia 1993 r.,
  2. dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat,
  3. zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości:

a. położonych w granicach zarządzanej przez niego specjalnej strefy ekonomicznej lub

b. przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele przemysłowe, usługowe lub przemysłowo-usługowe i położonych na obszarach, na których, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752 oraz z 2021 r. poz. 2105), wykonuje on zadania określone w tej ustawie, z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w lit. a, położonych w granicach niezarządzanej przez niego specjalnej strefy ekonomicznej

W razie zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stosuje się kolejność zgodnie z wyżej wymienionymi punktami.

Prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługuje dzierżawcy, który legitymuje się co najmniej trzyletnim faktycznym okresem dzierżawy tej nieruchomości. Oznacza to, że jeżeli następuje przejęcie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy w drodze cesji – okres uprawniający do pierwszeństwa w nabyciu dla nowego podmiotu liczy się od dnia zawarcia, w wyniku przeniesienia praw i obowiązków na ten nowy podmiot, stosownego aneksu do umowy dzierżawy. Określone w ustawie pierwszeństwo w nabyciu jest prawem niezbywalnym, dlatego też na poczet trzyletniego okresu dzierżawy nie „zalicza się” okresu dzierżawy wykonywanej przez inny podmiot oraz innych okresów użytkowania nieruchomości na podstawie np. innej umowy dzierżawy.

Uprawnienie do pierwszeństwa w nabyciu może być zrealizowane tylko wówczas, gdy Ośrodek przeznaczy daną nieruchomość do sprzedaży poprzez skierowanie do osoby uprawnionej stosownego zawiadomienia, a kontrahent w wyznaczonym terminie odpowie na przesłaną ofertę. Należy podkreślić, że osobie uprawnionej nie przysługuje roszczenie wobec Ośrodka o przeznaczenie danej nieruchomości do sprzedaży na jej wniosek.”

Do chwili publikacji artykuły nie otrzymaliśmy odpowiedzi od KOWR, dlatego uzupełnimy ją, kiedy zostanie odesłana.

Więcej na temat dzierżawy gruntów od KOWR w trybie bezprzetargowym przeczytasz w artykułach:

Czy potrzebny jest przetarg na działkę KOWR bez dojazdu?

Czy rolnik może kupić bez przetargu od KOWR ziemię rolną przylegającą do jego pola?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: KOWR, WIR

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *