Kiedy 2500 hektarów trafi do rolników ze Śląska?

2500 ha ciągle czeka na wydanie rolnikom

Łączna powierzchnia nieruchomości Zasobu Własności rolnej Skarbu Państwa objętych dwiema wygasłymi umowami dzierżawy, których stroną była spółka, wynosiła 2481 ha. Umowy dzierżawy obowiązywały od 26.05.1993 r. do 14.06.2023 r., natomiast termin wydania nieruchomości po ich zakończeniu został ustalony na 15 listopada 2023 r. Tak się jednak nie stało.

Spis treści:

  • tysiące hektarów ziemi nie zostały wydane KOWR
  • rolnicy czekają na działki
  • kiedy ziemia trafi do rolników?

Jak informuje KOWR: „(…) ustawodawca ustanowił 6-miesięczny termin na wysyłanie zawiadomień do dzierżawców oraz 3-miesięczny termin przyjęcia przez dzierżawcę propozycji wyłączenia gruntów z umowy dzierżawy. W związku z powyższym, ówczesny Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, w terminie określonym w ww. ustawie, zawiadomił Spółkę, że z zawartych z nią umów dzierżaw zostaną wyłączone konkretne wskazane działki, stanowiące łącznie 30% powierzchni użytków rolnych. Spółka w odpowiedzi na to zawiadomienie nie wyraziła zgody na wyłączenie 30% użytków rolnych z przedmiotu dzierżawy, a tym samym nie przyjęła zaproponowanych zmian (…) co skutkuje utratą uprawnień do nabycia w pierwszeństwie dzierżawionych nieruchomości oraz do przedłużenia okresu dzierżawy”.

Nieruchomości nie zostały wydane KOWR

Jak zaznacza Joanna Łastowska, dyrektor Biura Dyrektora Generalnego KOWR: „Tym samym możliwość stosowania przez KOWR jakichkolwiek wyjątków i specjalnego, jednostkowego traktowania bądź innego ukształtowania sytuacji prawnej podmiotów, które nie wyłączyły 30% użytków rolnych z przedmiotu dzierżawy (…) jest bezsprzecznie wykluczona”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa potwierdza, iż nieruchomości objęte wygasłymi umowami dzierżawy nie zostały mu do dziś wydane przez spółkę. Zaś przed Sądem Okręgowym w Rybniku toczy się postępowanie z powództwa spółki, m.in. w celu ustalenia czy spółkę obowiązywały przepisy dotyczące obowiązku wyłączenia z przedmiotu dzierżawy 30% powierzchni użytków rolnych.

KOWR

Tysiące hektarów państwowej ziemi nie trafi do rolników tylko do Kościoła?

Joanna Łastowska podkreśla, że: „Po wydaniu przez Spółkę nieruchomości zostaną one zagospodarowane (…). W związku z odmową wydania nieruchomości oraz toczącym się postępowaniem sądowym KOWR na obecnym etapie nie jest w stanie jednoznacznie wskazać, kiedy zostaną podjęte czynności mające na celu rozdysponowanie przedmiotowych nieruchomości. Dalsze działania KOWR w tym zakresie będą możliwe po zakończeniu ww. postępowania sądowego i wydaniu nieruchomości przez spółkę”.

KOWR czeka, czekają rolnicy indywidualni

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa potwierdza także informacje TPR dotyczące gotowego już podziału gruntów spółki na potrzeby rolników indywidualnych i informuje, że: „Oddział Terenowy KOWR w Częstochowie już na początku 2022 roku podjął działania mające na celu przygotowanie koncepcji wtórnej restrukturyzacji nieruchomości dzierżawionych przez Spółkę i opracował projekt Programu Restrukturyzacji Gospodarstw Rolnych Rudnik oraz Tworków-Wojnowice. Przewidziano do wyodrębnienia dwa ośrodki produkcji rolniczej, tj. OPR Bojanów-Wojnowice o powierzchni 266 ha oraz OPR Tworków o powierzchni 116,9 ha. Projekt zakłada również, że łącznie z zabudowaniami, ale już bez tworzenia ośrodków produkcji rolniczej, do dzierżawy na rzecz rolników indywidualnych przeznaczone zostaną nieruchomości położone w: Szonowicach – 89 ha; Strzybniku – 61 ha; Rudniku – 44 ha; Roszkowie – 25 ha.

Do wydzierżawienia na rzecz rolników indywidualnych gruntów uprawnych bez zabudowań w projekcie restrukturyzacji przewidziano 99 kompleksów o zróżnicowanych powierzchniach w czterech gminach, w tym: 52 w gminie Rudnik; 19 w gminie Krzanowice; 18 w gminie Krzyżanowice; 10 w gminie Racibórz”.

Potwierdza to wiele działań, gdyż w celu wydzielenia wskazanych kompleksów KOWR zlecił już wykonanie prac geodezyjnych. Jednak właśnie ze względów formalnych, prawnych oraz materialnego – braku przekazanych gruntów, jakiekolwiek działania mające na celu rozdysponowanie nieruchomości znajdujących się w posiadaniu Spółki zostaną podjęte dopiero po zakończeniu postępowania sądowego i wydaniu nieruchomości przez Spółkę, co potwierdza Joanna Łastowska.

Rolnicy z województwa śląskiego muszą więc czekać.

Polska ziemia nie dla rolnika?

Protest przeciwko KOWR. „5 tys. ha państwowej ziemi trafiło do spółek zamiast do rolników”

Nie wiemy, jak na dziś wygląda sytuacja formalnoprawna. Jedyne, co jest pewne, to to, że firma nie wydała gruntów na rzecz KOWR, a powinna to zrobić w listopadzie 2023 roku. Dlaczego tak się stało? – zastanawia się Łukasz Mura, rolnik i radny powiatu raciborskiego. – W marcu tego roku sąd wydał w tej sprawie wyrok, ale nie jest on opublikowany. Wszystko wskazuje na to, iż firma ma naliczane karne należności za bezumowne użytkowanie ziemi. Z przepisów można wnioskować, że są to ogromne kwoty, które sięgają już milionów złotych, gdyż jest to trzydziestokrotność wywoławczej wysokości czynszu, który należałby się właścicielowi gruntu po przeprowadzeniu przetargu. Sytuacja jest dziwna. Wielu rolników czeka, żeby przejąć te grunty, bo w regionie jest głód ziemi. Jednych stać na dzierżawę kilku, innych kilkunastu, a kolejnych kilkudziesięciu hektarów. Wielu chciałoby rozwinąć produkcję roślinną, ale jesteśmy skazani na czekanie.      

– Niestety, nie mam żadnych oficjalnych informacji w tej sprawie, które mógłbym przekazać – twierdzi Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej. – Wiadomo nam jedynie, że firma złożyła do sądu wniosek o zabezpieczenie gruntów, chyba do czerwca tego roku. Jednak KOWR odwołał się od tego i wygrał. Wiadomo też, że od dwóch lat jest gotowy projekt podziału tych gruntów na rzecz rolników, który mógłby zostać zrealizowany, ale nie jest, skoro ziemia nie jest przekazana. Rolnicy muszą więc, niestety, czekać.

Kiedy rolnicy otrzymają ziemię? Czas ma ogromne znaczenie

Następny problem to czas przekazania gruntów. Czy ma nastąpić zaraz po decyzji sądu? Czy po zbiorze tegorocznych plonów? A dodatkowo wszystko utrudnia kwestia krów (około 1000 sztuk) w Wojnowicach. Nieoficjalnie mówi się i pośrednio potwierdza to KOWR, że na potrzeby spółki mogą zostać stworzone dwa ośrodki produkcji rolnej, tj. Bojanów-Wojnowice o powierzchni 266,1740 ha oraz Tworków o powierzchni 116,9514 ha. Oba miałyby służyć produkcji paszy dla bydła.

Na dziś KOWR nie ma informacji dotyczących ewentualnych działań podejmowanych przez spółkę, która jest właścicielem fermy krów w Wojnowicach. Podobnie „Tygodnik”, gdyż w sekretariacie spółki poproszono nas, aby pytania dotyczące opisywanej sytuacji przesłać drogą mailową, bo nikt z władz nie miał dla nas czasu, aby o tym porozmawiać. Chociaż upłynął już niemal miesiąc od przesłania w tym trybie pytań, przedstawiciele firmy nie odpowiedzieli na nie w żaden sposób.

Artur Kowalczyk

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *