Dopłaty do paliwa rolniczego na nowych zasadach: jakie terminy, kody CN i stawki?

Do sejmu trafił projekt ustawy zmieniający prawo dotyczące zwroty akcyzy zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dopłaty do paliwa rolniczego od 2023 roku także dla hodowców świń, owiec, kóz i koni

Jedna z głównych zmian dotyczy rozszerzenia grupy rolników uprawnionych do uzyskania dopłat do paliwa. Tak jak do tej pory rolnicy będą mogli otrzymywać zwrot akcyzy do paliwa rolniczego na każdy hektar użytków rolnych oraz do utrzymywanego bydła. Jednak od 2023 roku o dopłaty do paliwa rolniczego będą mogli występować także hodowcy:

 • świń,
 • owiec,
 • kóz,
 • koni.  

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w uzasadnieniu projektu ustawy podaje, że intensyfikacja produkcji zwierzęcej wymaga zastosowania nowoczesnych technologii z wzrastającym udziałem paliw w wykonywaniu prac z użyciem urządzeń mechanicznych w gospodarstwie. Stąd też wrastają koszty gospodarstwa rolnych specjalizujących się w chowie i hodowli zwierząt, a zwłaszcza widać, że  technologia żywienia świń ma bezpośredni związek z większym ponoszeniem kosztów paliwa w kosztach utrzymania świń.

W ostatnim okresie odnotowany został wzrost kosztów produkcji rolnej, w tym związanych z wysokimi cenami paliwa rolniczego. Wprowadzenie pomocy finansowej dla producentów świń, owiec, kóz i koni w formie zwrotu podatku akcyzowego jest uzasadnione potrzebą zmniejszenia kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych – przekonują urzędnicy resortu rolnictwa w uzasadnieniu.

Nowe limity zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze

W projekcie ustawy określono także limity zwrotu akcyzy na paliwo rolnicze. Resort rolnictwa chce, żeby limit był ustalony jako suma kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego i liczby odpowiedniej dla danej grupy. Jak ma to wyglądać w praktyce.

Oto założone nowe limity:  

 • 110 x ha użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
 • 40 x liczba DJP bydła posiadanego przez rolnika,
 • 4 x liczba DJP świń utrzymywanych przez rolnika,
 • 40 x liczba DJP koni, owiec czy kóz hodowanych przez rolnika.

Jakie terminy obowiązują przy składaniu wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Rolnic, żeby otrzymać tzw. dopłaty do paliwa rolniczego składają wniosku do urzędu gminy dwukrotnie:

 • od 1 do 28 lutego, żeby otrzymać zwrot akcyzy za ON wykorzystany do produkcji rolnej od 1 sierpnia poprzedniego roku do 31 stycznia roku, w którym składa wniosek,
 • od 1 do 31 sierpnia, żeby otrzymać zwrot akcyzy za ON wykorzystany do produkcji rolnej od 1 lutego do 31 lipca roku, w którym składa wniosek.

Tak będzie dalej odnośnie dopłat do paliwa do hektara, jak i do zwierząt gospodarskich. Jednak w 2023 roku wyjątkowo hodowcy świń, owiec, kóz i koni w sierpniowy naborze będą mogli złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo wykorzystane w produkcji rolniczej w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 lipca 2023 roku.  

Jakie będą stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2023 roku?

Ministerstwo rolnictwa zaproponowało, aby stawka zwrotu akcyzy na 1 litr oleju napędowego przyznawana rolnikowi na wniosek złożony od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 roku wynosiła 1,46 zł.

– W 2023 r. producent rolny, który złożył wniosek o zwrot podatku w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, otrzymuje dodatkową pomoc w wysokości 0,54 zł na 1 litr oleju napędowego do ilości zakupionego oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca wynikającej z faktur VAT – można przeczytać w projekcie ustawy.

Oznacza to, że w rzeczywistości rolnik dostanie 2 zł zwrotu akcyzy za każdy 1 litr ON kupiony między lutym a lipcem. Jednak należy pamiętać, że na te dodatkowe 54 grosze na każdy litr paliwa polski rząd musi uzyskać zgodę Komisji Europejskiej.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Rolnik, żeby otrzymać dopłaty do paliwa rolniczego musi złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy. Do niego musi dołączyć także faktury lub ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego.

Hodowcy bydła, świń, owiec, kóz czy koni muszą także załączyć zaświadczenie z ARiMR o średniorocznej liczbie zwierząt w stadzie, na które wnioskują o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze.

Jednak w 2023 roku, hodowcy koni nie będą musieli wyciągać z Agencji takiego dokumentu, a jedynie złożyć oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika w 2022 r. Co istotne, rolnik składający takie oświadczenie będzie musiał zamieścić w nim klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”.

Jakie kody CN oleju napędowego na fakturze uprawniają do dopłat do paliwa rolniczego?

Warto także zwrócić uwagę, że resort rolnictwa w Art. 2 proponowanej ustawy dokładnie określił jakie kod CN oleju napędowego będą uprawniać do uzyskania zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Resort rolnictwa wskazał, że powinny to być następujące oznaczenia:

 • kody od CN 2710 19 43 do CN 2710 19 48,
 • kody od CN 2710 20 11 do kody CN 2710 20 19
 • kod CN 3826 00.

Jaki współczynnik przeliczeniowy dla bydła, świń, owiec, kóz czy koni?

W związku z poszerzeniem grupy rolników uprawnionych do dopłat do paliwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło także nowe przeliczniki DJP zwierząt.

Oto jaki współczynnik przeliczenia sztuk bydła, owiec, kóz i koni na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) będą obowiązywać przy zwrocie akcyzy za paliwo rolnicze:

Bydło

 • Buhaje powyżej 6. miesiąca do 1 roku – 0,36 DJP
 • Buhaje powyżej 1 roku do 18. miesiąca – 0,9 DJP
 • Buhaje powyżej 18. Miesiąca – 1,4 DJP
 • Cielęta do 6. Miesiąca – 0,15 DJP;
 • Jałówki powyżej 6. miesiąca do 1 roku – 0,3 DJP;
 • Jałówki powyżej 1 roku do 18. miesiąca – 0,8 DJP;
 • Krowy powyżej 18. Miesiąca – 1 DJP;

Owce

 • Owce samice powyżej 1,5 roku – 0,1 DJP;
 • Tryki powyżej 1,5 roku – 0,12 DJP;
 • Jagnięta do 3,5 miesiąca – 0,05 DJP;
 • Jarlaki tryczki powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku – 0,08 DJP;
 • Jarlaki maciorki powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku – 0,1 DJP;

Kozy

 • Kozy matki powyżej 1,5 roku – 0,15 DJP;
 • Koźlęta do 3,5 miesiąca – 0,05 DJP;
 • Koźlęta powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku – 0,08 DJP;
 • Pozostałe kozy – samce powyżej 1,5 roku – 0,01 DJP;

Konie ras dużych

 • Ogiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat – 1,2 DJP;
 • Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat – 1 DJP;
 • Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat – 0,8 DJP;
 • Źrebaki powyżej 6. miesiąca do 1 roku – 0,5 DJP;
 • Źrebięta do 6. Miesiąca – 0,3 DJP;

Konie ras małych

 • Ogiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat – 0,6 DJP;
 • Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat – 0,5 DJP;
 • Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat – 0,35 DJP;
 • Źrebaki powyżej 6. miesiąca do 1 roku – 0,2 DJP;
 • Źrebięta do 6. miesiąca – 0,12 DJP.

W załączniku jednak nie zaimeszczono współczynnika przeliczeniowego dla świń. 

Kiedy nowa ustawa wejdzie w życie?

Jak na razie ustawa została skierowana do I czytania w Sejmie i nie wiadomo jak szybko będą trwały prace nad nią.  Pytanie także co zmieni się w ostatecznie przyjętych regulacjach w porównaniu do złożonego projektu. Czy dodatkowe 54 grosze/litr ON zostaną utrzymane? Czy resort rozszerzy listę kodów CN? Zobaczymy. 

Paweł Mikos

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *