Zmiany w GAEC 6 i 7 korzystne dla rolników. Ale jeszcze nie ma zgody KE

Ministerstwo rolnictwa pracuje nad wprowadzeniem zmian w zakresie norm GAEC 6 (minimalna okrywa gleby) i GAEC 7 dotyczącej zmianowania i dywersyfikacji upraw, która ma obowiązywać rolników od 2024 roku. Pod koniec listopada Komitet Monitorujący PS WPR przyjął w tej sprawie uchwały. Teraz ministerstwo prowadzi działania mające na celu zmianę Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w zakresie obydwu norm.

Zmiany w GAEC 7. MRiRW pracuje nad odstąpieniem od wymogu dywersyfikacji upraw

Ministerstwo rolnictwa proponuje odstąpienie od wymogu dywersyfikacji upraw w ramach normy GAEC 7. Ma nie być obowiązku prowadzenia co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych, gdzie uprawa główna nie mogła zajmować więcej niż 65% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogły zajmować więcej niż 90% gruntów ornych.

– Propozycja dotycząca pozostawienia wymogów normy GAEC 7, polegających jedynie na obowiązku zmianowania upraw jest zgodna z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) 2021/2115, obligującym kraje członkowskie do stosowania wymogów zmianowania na gruntach ornych: „Zmianowanie polega na zmianie upraw co najmniej raz w roku na poziomie działek rolnych (z wyjątkiem upraw wieloletnich, traw i innych zielnych roślin pastewnych oraz gruntów ugorowanych), w tym odpowiednio zarządzanych upraw wtórych.”-  czytamy w uzasadnieniu uchwały Komitetu Monitorującego PS WPR, pod którym podpisał się były już wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

GAEC 7: propozycja zmian w terminach utrzymania międzyplonu ścierniskowego

Zmieniane przez ministerstwo przepisy w zakresie GAEC 7 mają też doprecyzować terminy utrzymania międzyplonu ścierniskowego. Resort chce, by obowiązki uznano za spełnione na danej działce rolnej w przypadku wprowadzenia po zbiorze plonu głównego międzyplonu (ozimego lub ścierniskowego lub wsiewki śródplonowej), z okresem utrzymania międzyplonu ścierniskowego przez co najmniej 8 tygodni od terminu wysiewu, a w przypadku wsiewki śródplonowej – przez co najmniej 8 tygodni od terminu zbioru uprawy w plonie głównym.

GAEC 7: jakie wymogi mogą obowiązywać rolników od 2024 roku?

Podsumowując, ministerstwo rolnictwa proponuje, by rolników obowiązywała norma GAEC 7 tylko w zakresie zmianowania. Czyli na co najmniej 40% gruntów ornych miałaby być prowadzona inna uprawa w plonie głównym niż uprawa prowadzona w tym plonie w roku poprzednim.

Ministerstwo proponuje, by powyższe obowiązki uznano za spełnione na danej działce rolnej w przypadku wprowadzenia po zbiorze plonu głównego międzyplonu (ozimego lub ścierniskowego lub wsiewki śródplonowej), z okresem utrzymania międzyplonu ścierniskowego przez co najmniej 8 tygodni od terminu wysiewu, a w przypadku wsiewki śródplonowej – przez co najmniej 8 tygodni od terminu zbioru uprawy w plonie głównym.

Jednocześnie, na wszystkich gruntach ornych w gospodarstwie, taka sama uprawa w plonie głównym nie mogłaby być prowadzona dłużej niż 3 lata.

Zasady te mają nie obowiązywać w przypadku upraw korzystnie wpływających na poprawę i zachowanie potencjału gleby, takich jak: rośliny bobowate, trawy i inne zielne rośliny pastewne, mieszanki bobowatych drobnonasiennych z trawami, grunty ugorowane oraz uprawy wieloletnie. Ministerstwo proponuje, by zasady odnośnie zmianowania nie obowiązywały też w przypadku uprawy kukurydzy.

Jakie zmiany w GAEC 6?

Pod koniec listopada Komitet Monitorujący PS WPR przyjął uchwałę w sprawie normy GAEC 6 „Minimalna okrywa glebowa w najwrażliwszych okresach”. Resort rolnictwa zaproponował zmiany, które mają wprowadzić dodatkowy termin utrzymania okrywy glebowej i wyłączyć z wymogów normy uprawy późno zbierane z pola, po których nie ma możliwości zastosowania działań ochronnych. Chodzi m.in. o kukurydzę, buraki i ziemniaki. 

Okrywa ochronna gleby: dwa terminy

Ministerstwo rolnictwa proponuje, by rolnik utrzymywał okrywę ochronną gleby w okresie od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego, a w przypadku upraw wcześnie zbieranych z pola, czyli zbóż, rzepaku i rzepiku od dnia zbioru plonu głównego do dnia 15 października danego roku. Ale zastrzega, że termin utrzymania okrywy glebowej od dnia zbioru plonu głównego do dnia 15 października danego roku ma nie stanowić alternatywy dla terminu utrzymania okrywy glebowej od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego kolejnego roku.

– Wymagany odsetek 80% powierzchni gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego liczony jest łącznie w ramach ww. okresów. Wprowadzenie ww. terminu tylko dla upraw wcześnie zbieranych z pola nie zmienia zasadniczego charakteru normy, czyli obowiązku utrzymania okrywy ochronnej w Polsce na 80% gruntów ornych. Ma jedynie na celu wzmocnienie tej normy i zapewnienie okrycia gleby wtedy, kiedy w okresie letnim po wczesnych zbiorach przez długi okres czasu gleba jest niepokryta i w związku z tym jest narażona na niekorzystne oddziaływanie czynników zewnętrznych – czytamy w uzasadnieniu uchwały Komitetu Monitorującego PS WPR.

Ministerstwo proponuje też, by w przypadku utrzymania okrywy ochronnej gleby od dnia zbioru plonu głównego do dnia 15 października danego roku nie wykonywało się orki.

Ministerstwo chce, by za spełnienie wymogów normy uznawało się m.in.: okrywę roślinną (uprawy ozime, trawy na gruntach ornych, międzyplony ozime, ścierniskowe, wsiewki, rośliny bobowate drobnonasienne oraz ich mieszanki z trawami), pozostawienie ścierniska, grunty pokryte resztkami pożniwnymi oraz samosiewami zebranej uprawy, mulczem, ugorem zielonym.

Ziemniaki, buraki i kukurydza będą zwolnione z normy GAEC 6?

Kolejną zmianą ma być wyłączenie z normy GAEC 6 upraw późno zbieranych, po których nie ma możliwości zastosowania działań ochronnych. Do grupy upraw późno zbieranych z pola, czyli po 15 października ministerstwo zaliczyło:

  • rośliny okopowe: cykoria korzeniowa, brukiew, burak cukrowy, burak pastewny, marchew, pietruszka, ziemniak;
  • kukurydzę na ziarno oraz uprawy na gruntach ornych pod osłonami;
  • warzywa: kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta włoska, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, por, szparag, rabarbar, chrzan pospolity;
  • rośliny zielarskie: arcydzięgiel litwor, czosnek niedźwiedzi, glistnik jaskółcze ziele, kozłek lekarski, lubczyk lekarski, mydlnica lekarska, pokrzywa zwyczajna, prawoślaz lekarski, różeniec górski, szczodrak krokoszowaty.

Jak czytamy w uchwale Komitetu Monitorującego, rośliny późno zbierane z pola, ze względu na długi okres wegetacji, pełnią długotrwale funkcję ochronną gleby i dodatkowo wykorzystują składniki pokarmowe, ograniczając ich straty.

– Późne (czyli po 15 października) zebranie plonu głównego wiąże się z koniecznością podjęcia decyzji o dalszych zabiegach agrotechnicznych. Po zbiorze oraz dokonaniu orki np. po 15 października zwykle jest już zbyt późno na wysiew poplonu lub międzyplonu (zalecane terminy – do 1 października) bądź oziminy w plonie głównym. Siew pod koniec października może być utrudniony z uwagi na warunki pogodowe (jesienne deszcze, trudności z wjechaniem na pole) oraz bezzasadny z uwagi na zagrożenie przemarznięcia wschodów – uzasadniono w uchwale.

W przypadku kukurydzy na ziarno ministerstwo zaznacza, że jej wyłączenie z GAEC 6 jest uzasadnione ze względu na brak możliwości zastosowania działań ochronnych po zbiorze z uwagi na konieczność zachowania odpowiednich terminów agrotechnicznych.

– W warunkach klimatycznych Polski nie ma możliwości wysiewu i rozwoju roślin ozimych, w tym międzyplonów ozimych po zbiorze takich upraw – ocenił Bartosik i dodał, że wyłączenie kukurydzy jest niezbędne z uwagi na kwestie fitosanitarne, gdyż następuje rozprzestrzenianie się i pojawianie nowych szkodników kukurydzy, wśród których jednym z ważniejszych jest omacnica prosowianka.

– Sposobem na ochronę kukurydzy przed omacnicą prosowianką jest, zgodnie z zaleceniami wskazanymi w odniesieniu do np. Integrowanej Produkcji, wykonanie głębokiej orki zimowej. Ponadto, zastosowanie głębokiej orki przeciwdziała m.in. wzrastającemu zagrożeniu powodowanemu przez inne szkodniki glebowe: rolnice, drutowce, pędraki, lenie i łokasia garbatka – zaznacza.

Będzie możliwość wykonania orki zimowej?

Dodatkowo, jak czytamy w uchwale Komitetu Monitorującego, rolnicy mają mieć możliwość wykonania orki zimowej przed siewem roślin jarych. W przypadku utrzymywania okrywy glebowej w okresie jesienno-zimowym (np. w formie międzyplonów), rolnicy są zmuszeni do wykonania orki wiosennej przed siewem upraw jarych.

– Należy podkreślić, że orka wiosenna wpływa niekorzystnie na zasoby wody w glebie, głównie poprzez przerwanie podsiąku kapilarnego, co pogłębia zjawisko występowania suszy glebowej, które w Polsce występuje niemal na terenie całego kraju – tłumaczy w uzasadnieniu Bartosik.

Zmiany w GAEC 6 i 7 czekają na akceptację KE

Powyższe zmiany mają zostać przyjęte uchwałą Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 w tym roku. Jednocześnie będą one jeszcze podlegać negocjacjom z Komisją Europejską celem uzyskania akceptacji na ich wprowadzenie.

oprac. Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *