Zmiana statusu ochrony wilka jest konieczna

Od kiedy istnieje obecny status ochrony wilka?

KE podała, że status ochronny wilka ustalono w oparciu o dane naukowe dostępne w czasie negocjacji w sprawie Konwencji w 1979 r. Na podstawie opublikowanej również dzisiaj szczegółowej analizy statusu wilka w UE Komisja proponuje, aby wilk był „chroniony” zamiast „ściśle chroniony”.

Powrót wilków do regionów UE, w których były od dawna nieobecne oraz rosnąca ich populacja na nowych terytoriach doprowadziły do ​​ konfliktów, takich jak ataki na zwierzęta gospodarskie oraz konflikty z rolnikami i myśliwymi, zwłaszcza tam, gdzie środki zapobiegania szkodom nie są powszechnie wdrażane. Komisja wspiera władze krajowe i lokalne w zapobieganiu ryzyku ze strony drapieżników lub znacznemu jego ograniczaniu. Różne środki okazały się skuteczne, jeśli zostały właściwie wdrożone i dostosowane do kontekstu lokalnego.

Koncetracja watah wilków stała się realnym zagrożeniem

 Zmiana statusu wilka w ramach Konwencji Berneńskiej, pod warunkiem uzyskania zgody państw członkowskich UE i innych stron Konwencji Berneńskiej, jest warunkiem wstępnym jakiejkolwiek podobnej zmiany jego statusu na poziomie UE. Propozycja w dużej mierze odpowiada stanowisku wyrażonemu przez Parlament Europejski w rezolucji z dnia 24 listopada 2022 r. Komisja w dalszym ciągu wzywa władze krajowe i lokalne do podjęcia niezbędnych działań w obecnych ramach, przy wsparciu UE, dając im jednocześnie jasną perspektywę dalszej elastyczności zarządzania, jeżeli istniejące możliwości okażą się niewystarczające – podaje Komisja Europejska.

Z kolei Ursula von der Leyen, przewodnicząca KE powiedziała, że przywrócenie populacji wilka i zwiększenie jego liczebności to dobra wiadomość dla bioróżnorodności, jednak koncentracja watah wilków w niektórych regionach Europy stała się realnym zagrożeniem, szczególnie dla zwierząt gospodarskich.

Trzeba zmienić status ochrony wilka

– Aby aktywniej zarządzać krytycznymi skupiskami wilków, władze lokalne domagały się większej elastyczności. Poziom europejski powinien to ułatwić, a proces rozpoczęty dzisiaj przez Komisję jest ważnym krokiem. Jestem głęboko przekonana, że możemy znaleźć i znajdziemy ukierunkowane rozwiązania w celu ochrony zarówno różnorodności biologicznej, jak i źródeł utrzymania na obszarach wiejskich – podkreśliła Ursula von der Leyen.

–​ Komisja będzie w dalszym ciągu wspierać władze krajowe i lokalne w formie środków finansowych i wytycznych mających na celu promowanie współistnienia wilka i ogólnie dużych drapieżników. Inwestycje w środki zapobiegawcze są nadal niezbędne, aby ograniczyć drapieżnictwo zwierząt gospodarskich – dodał z kolei komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius.

Janusz Wojciechowski komisarz ds. rolnictwa podkreślił, że z sygnałów, które docierały do niego od rolników, wynika, że powrót wilków stworzył poważne wyzwania w wielu obszarach, szczególnie dla zwierząt wypasanych.

– Dobra wiadomość dla rolników i społeczności wiejskich! Komisja proponuje zmianę międzynarodowego statusu wilków z „ściśle chronionego” na „chroniony” w oparciu o nowe dane dotyczące zwiększonej populacji i skutków – poinformował Janusz Wojciechowski.

– Dzisiejszy wniosek odzwierciedla te wyzwania w oparciu o dogłębną analizę wszystkich dostępnych danych naukowych i technicznych. Korzystam również z okazji, aby zachęcić państwa członkowskie do pełnego wykorzystania funduszy UE w celu wspierania inwestycji w środki zapobiegawcze, które są niezbędne do ograniczenia zagrożeń dla zwierząt gospodarskich – zaznaczył komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Wzrost populacji wilków z ostatnich 20 lat

Z opublikowanej, szczegółowej analizy wynika, że ​​w ciągu ostatnich 20 lat populacja wilków znacząco wzrosła i zajmuje coraz większe terytoria. Jak wymienia KE w 23 państwach członkowskich UE żyje ponad 20 000 wilków, których populacja i zasięg się powiększają. Ekspansja populacji wilka doprowadziła do narastających konfliktów i szkód w hodowli zwierząt.

Co zmiana statusu ochrony wilka oznacza dla rolników i jaki jest jej cel?

Zmiany statusu mają za zadanie zapewnić wszystkim stronom Konwencji Berneńskiej dalszą elastyczność zarządzania, przy jednoczesnym zachowaniu ogólnego celu prawnego, jakim jest osiągnięcie i utrzymanie właściwego stanu ochrony gatunku.

– Dostępne jest finansowanie UE w celu wsparcia odpowiednich inwestycji we właściwe środki zapobiegania szkodom, które nadal będą niezbędne w celu ograniczenia drapieżnictwa zwierząt gospodarskich – zaznacza KE.

– Komisja Europejska  zaproponowała zmianę statusu wilków z „ściśle chronionych” na „chronione” w oparciu o nowe dane dotyczące zwiększonej populacji i skutków jakie wyrządzają wilki, szczególnie w zwierzętach gospodarskich. Zmiana zapisu pozwala na większą elastyczność ochrony w poszczególnych krajach UE. To najwyższy czas żeby zmienić prawo co do zakresu ochrony oraz sposobu szacowania szkód i wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzane przez wilki – zaznaczył Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM.

Kiedy status ochrony wilka zostanie zmieniony?

Decyzja w sprawie zmiany statusu ochrony wilka należy teraz do państw członkowskich. Po przyjęciu wniosek zostanie przedłożony przez UE Stałemu Komitetowi Konwencji Berneńskiej.

W zależności od wyniku tych decyzji w Radzie i Stałym Komitecie Konwencji Berneńskiej Komisja byłaby wówczas w stanie zaproponować dostosowanie statusu ochronnego wilka w UE.

Oprac. Dorota Kolasińska na podst. KE

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *