W co będą inwestować rolnicy w najbliższych latach?

Niemal 2/3 rolników może utrzymać się w pracy w rolnictwie

Około 64% rolników prowadzących gospodarstwa jest w stanie utrzymać siebie i swoją rodzinę wyłącznie z gospodarstwa rolnego. To wynik o 27 punktów procentowych lepszy niż przed 10 laty. Im większa powierzchnia gospodarstwa rolnego, tym udaje się to większej liczbie rolników. Tak wynika z tegorocznego raportu „Polska wieś i rolnictwo”.

Rolnicy borykają się głównie z niską opłacalnością produkcji

Aczkolwiek wśród kluczowych barier rozwoju gospodarstwa rolnego aż 63,5% rolników wymienia niską opłacalność produkcji. Przy czym aż 43% narzeka na zbyt mały areał gospodarstwa, a prawie 40% na zbyt wysokie ceny ziemi.

Rolnicy chcą inwestować w zakup gruntów rolnych i maszyn rolniczych

To właśnie zakup ziemi jest wymieniany wśród kluczowych inwestycji, które rolnicy planują w ciągu najbliższych 5 lat. Ankietowani stwierdzili także, że aby zachęcić młode osoby do zajęcia się rolnictwem, należy m.in. wprowadzić ułatwienia w zakupie ziemi.

Prowadzący gospodarstwa nadal mają niedosyt inwestycji w sprzęt rolniczy. Ponad połowa badanych wskazała, że oprócz zakupu ziemi w najbliższych 5 latach chciałaby inwestować w maszyny rolnicze, remont budynków gospodarczych, a niespełna połowa w remont posiadanego już parku maszynowego. Wśród często wskazywanych inwestycji znalazły się także zakup zwierząt hodowlanych oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.

Niemal 1/4 rolników pracuje także poza rolnictwem, ale chciałoby więcej

Wielu rolników łączy prowadzenie gospodarstwa z pracą poza rolnictwem. Takiego zajęcia podejmuje się blisko jedna czwarta kierujących gospodarstwami rolnymi. Na takie rozwiązania decydują się częściej osoby poniżej 35. roku życia niż w wieku 55+.

Jednak wielu ankietowanych wskazywało, że nie podejmuje dodatkowej pracy z tego powodu, że praca w gospodarstwie absorbuje ich za bardzo, co oznacza, że gdyby było inaczej, chętnie podjęliby się dodatkowych zajęć, ponieważ jedynie 20% badanych wskazało, że wystarcza im dochód z gospodarstwa. Wprowadzenie ułatwień w rozpoczynaniu działalności gospodarczej związanej z rolnictwem było wskazywane także w czynnikach, które mogłyby zachęcić młodych do prowadzenia gospodarstw rolnych.

Co trzeba jak najszybciej zmienić, aby ułatwić prowadzenie gospodarstwa rolnego?

Wśród rzeczy, które należałoby koniecznie zmienić, by rolnikom prowadziło się łatwiej gospodarstwa, wymieniano na pierwszym miejscu wprowadzenie zmian w Prawie łowieckim dotyczące rekompensat za straty spowodowane przez zwierzynę łowną.

Na drugim znalazło się wprowadzenie wakacji kredytowych dla kredytów rolniczych, na kolejnych wprowadzenie dopłat do materiału genetycznego, zmian w ekoschematach.

Co też ciekawe, prawie 30% kierujących gospodarstwami widzi potrzebę przeszkolenia w robieniu zdjęć geotagowanych, co zapewne ma związek z wymogami ujętymi w Planie Strategicznym.

Jak mieszkańcy wsi oceniają zmiany zachodzące w rolnictwie?

Mieszkańcy wsi są zadowoleni z dostępu do sieci wodociągowej i do Internetu, przeszkadza im jednak brak dostępu do sieci gazowej i kanalizacyjnej.

Co do oceny zmian zachodzących w rolnictwie, zdania są podzielone. Ponad 21% mieszkańców obszarów wiejskich uważa, że w polskim rolnictwie dokonują się zmiany na lepsze, niemal połowa, że zmiany są zarówno na lepsze, jak i na gorsze, a 24,5% twierdzi, że sytuacja zmienia się na gorsze.

Rolnicy wskazywali, że z powodu wojny w Ukrainie odczuwają przede wszystkim wzrost cen paliw, wyższe rachunki za prąd oraz wysokie ceny nawozów; 40% rolników deklaruje, że w ostatnich 12 miesiącach dostrzega pogorszenie sytuacji finansowej własnego gospodarstwa domowego.

Pomoc dla rolników

Dotacje na Rolnictwo 4.0. Na co rolnik dostanie 200 tys. zł? Kiedy rusza nabór?

Raport o stanie wsi jest przygotowywany na zlecenie ARiMR, MRiRW, KOWR oraz KRUS od 2011 r.

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *