Ubezpieczenie rolne z dopłatą: jakie stawki w 2024? Jakie rośliny i zwierzęta obejmie?

Ministerstwo rolnictwa określiło w projekcie rozporządzenia wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2024 rok. Podało także listę upraw i zwierząt objętych wsparciem.

Ubezpieczenie rolne 2024: rząd dopłaci 65 proc. do składki

Podobnie jak w poprzednich latach, rolnik w ramach dopłat do ubezpieczeń będzie mógł wykupić polisę z dopłatą do 65 proc. składki do 1 ha uprawy oraz do 65 proc. składki do 1 sztuki wybranych zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 r. na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaplanowano kwotę 920 mln zł. W 2022 r. na dopłaty do ubezpieczeń wydatkowano kwotę ok. 760 mln zł.

Do jakich upraw i zwierząt będą dopłaty do ubezpieczenia?

Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych obejmują uprawy:

 • zbóż,
 • kukurydzy,
 • rzepaku,
 • rzepiku,
 • chmielu,
 • tytoniu,
 • warzyw gruntowych,
 • drzew i krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • ziemniaków,
 • buraków cukrowych,
 • roślin strączkowych.

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłatą obejmie:

 • bydło,
 • konie,
 • owce,
 • kozy,
 • drób,
 • świnie.

Nie będzie dopłat do ubezpieczenia słonecznika, konopi i gryki

Niestety, mimo licznych apeli i obietnic ze strony ministerstwa rolnictwa nie będzie rozszerzenia katalogu upraw o słonecznik, facelię, len i konopie włókniste oraz doprecyzowania uprawy gryki jako zboża mieszczącego się w katalogu upraw.

wiadomości z branży
Ubezpieczenie upraw rolnych rozszerzone o słonecznik, konopie i grykę

W jakich przypadkach zostanie wypłacone odszkodowanie?

Obowiązkowe dotowane umowy ubezpieczenia w przypadku upraw polowych, warzyw i owoców obejmują następujące zdarzenia losowe: grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, powódź, susza. Z kolei dobrowolne dotowane umowy ubezpieczenia w przypadku upraw polowych, warzyw i owoców obejmują następujące zdarzenia losowe: huragan, deszcz nawalny, uderzenie pioruna, obsunięcie się ziemi, lawina.

Natomiast dobrowolne dotowane ubezpieczenia produkcji zwierzęcej obejmują następujące zdarzenia losowe: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, uderzenie pioruna, obsunięcie się ziemi, lawina, ubój z konieczności.

Tylko 17 proc. rolników korzysta z ubezpieczeń rolnych z dopłatą

Resort rolnictwa informuje, że powierzchnia ubezpieczonych upraw wynosi rocznie ok. 4,07 mln ha, a zawieranych jest ok. 218 tys. szt. umów ubezpieczenia upraw rolnych, natomiast liczba ubezpieczonych zwierząt gospodarskich wynosi ok. 22,5 mln szt. rocznie (w tym głównie drób), a liczba zawartych umów wynosi ok. 882 szt.

Producenci rolni korzystający z ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa stanowią ok. 17 proc. producentów rolnych posiadających gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych.

Polisę za rolnika może opłacić ARiMR

Przypominamy, że składkę ubezpieczenia może opłacić za rolnika ARiMR. Polisa zostanie opłacona z dopłat bezpośrednich. W praktyce oznacza to, że o tę kwotę zostanie pomniejszony przelew z tytułu przyznanych płatności bezpośrednich, ewentualnie przelew z tytułu zaliczki (w przypadku ich wypłat).

Brak obowiązkowego ubezpieczenia. Jaka jest kara?

Jeśli rolnik otrzymuje dopłaty bezpośrednie, zgodnie z prawem musi ubezpieczyć przynajmniej połowę powierzchni upraw rolnych dotowanych od przynajmniej jednego ryzyka obowiązkowego: gradu, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, powodzi czy suszy.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, może zostać ukarany  za niespełnienie tego obowiązku i zobowiązany do wniesienia opłaty obowiązkowej.

Kara stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Rolnik musi uiścić tę karę na konto gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Kara nie może być jednak stosowana wobec rolników, w przypadku gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat.

Jakie towarzystwa ubezpieczeniowe oferowały ubezpieczenia rolnicze z dopłatą w 2023 roku?

Warto pamiętać, że w 2023 roku ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą były oferowane przez osiem zakładów ubezpieczeń:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • AGRO Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
 • TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 • VH VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu,
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *