ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH

Kto może składać wnioski?

 • mśp
 • osoba
 • inne

Na co?

 • dokumentacja techniczna
 • sprzęt informatyczny
 • urządzenia
 • maszyny
 • usługi doradcze
 • wartości niematerialne i prawne
 • oprogramowanie
 • aparatura badawcza
 • badania rynkowe – usługi
 • leasing
 • maszyny rolnicze
 • pojazdy specjalne
 • usługi

Gdzie?

 • W całej Polsce

Kwota dofinansowania

 • od 0 do 500 000 PLN

Jednostka wdrażająca

 • ARiMR

Inne informacje

Arimr ogłosił nabór w konkursie na dofinansowanie na rozwój działalności rolniczej poprzez zakup nowych maszyn, narzędzi do produkcji rolnej, sprzętu komputerowego, opłat za patenty i licencje.
Pomoc przyznawana będzie do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.
Limit pomocy w ramach konkursu wynosi 500 000 zł.

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów. Możliwe jest korzystanie z zaliczki na realizację programu -warunkiem jej uzyskania jest wniesienie dodatkowego zabezpieczenia.
Rodzaje działalności gospodarczej, które będą objęte wsparciem:
01.61 Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach


Dofinansowanie przeznaczone jest dla podmiotu, który:
1. jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, wspólnota mieszkaniowa, spółka z o.o. w organizacji, spółka akcyjna w organizacji) lub spółką cywilną, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej „załącznikiem I do rozporządzenia Komisji”, wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych wymienionych w wykazie określonym w załączniku do rozporządzenia;
2. jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu
3. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w załączniku do rozporządzenia przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy (do tego okresu wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności);
4. nie uzyskał pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
5. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”

Katalog kosztów kwalifikowanych uwzględnia:
1. zakup lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesienie praw własności:
a. nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej (przeznaczonych do uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin; przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów
rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin), ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych
b. aparatury pomiarowej i kontrolnej
c. sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowania procesem świadczenia usług.
2. wdrożenia systemu zarządzania jakością
3. rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu
4. opłat za patenty i licencje
5. ogólne – max. do 10% wszystkich kosztów kwalifikowanych (np. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności, koszty przygotowania dokumentacji technicznej- kosztorysów, raportów, projektów technologicznych, wypisów z katastru nieruchomości, biznesplanu.

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *