Rolnicy żądają zwiększenia dopłat do wapnowania. W niektórych regionach już wyczerpano limity

To ostatnia okazja na dopłaty do wapnowania 

Rok 2023 to ostatni rok, gdy rolnicy mogą otrzymać dopłaty do zakupu wapna nawozowego. Program Priorytetowy „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” trwał od 2019 roku. Tegoroczny nabór wniosków zamknięto 31 października. Okazuje się, że zainteresowanie było większe, niż przewidywano. 

KRIR prosi o przesunięcie lub zwiększenie funduszy na wapnowanie 

W niektórych regionach Polski złożone przez rolników wnioski o dopłaty do wapnowania przekroczyły limity finansowe, przyznane na realizację tego programu. Sytuacją zainteresowała się Krajowa Rada Izb Rolniczych, która zaapelowała do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ponieważ program koordynuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). KRIR prosi MKiŚ o “analizę wykorzystania środków w poszczególnych województwach i przesunięcie niewykorzystanych środków do tych województw, gdzie zainteresowanie programem jest największe”. Jeżeli przesunięcie będzie niemożliwe, KRIR prosi o zwiększenie puli. 

Gdzie rolnicy wyczerpali limity dopłat do wapnowania? 

Jak informuje KRIR, co najmniej w dwóch województwach wyczerpano już tegoroczny limit na dopłaty do wapnowania. Na tę chwilę KRIR podała, że największym zainteresowaniem ten program wsparcia cieszył się w małopolskim oraz w łódzkim. Niewykluczone jednak, że część rolników z tych regionów będzie pokrzywdzona. 

W wymienionych województwach nabór wniosków został wstrzymany, co uniemożliwi skorzystanie z programu rolnikom, którzy zakupili już nawozy wapnowe w celu wykonania jesiennego zabiegu wapnowania gleb” – informuje KRIR w swoim piśmie. 

Dopłaty do wapnowania gleby: na co można dostać pieniądze? 

Przypomnijmy, że dopłaty do wapnowania gleby obejmują koszty kwalifikowane, poniesione przez rolników w ramach zakupu wapna nawozowego do dnia 31 października 2023 r., bez kosztów transportu i wysiewu. Chodzi zatem o zakup: 

  • wapna nawozowego, które odpowiada typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229), 
  • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

Zuzanna Ćwiklińska

fot. pixabay

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *