Rolnicy z Niemiec grożą wyjściem z systemu dopłat bezpośrednich. Zmiany w ekoschematach są „po prostu nie do przyjęcia”

Niemieccy rolnicy będą rezygnowali z WPR

Jak poinformował niemiecki portal TopAgrar.com, tamtejszy minister rolnictwa Cem Özdemir przedstawił członkom pozostałych partii rolniczych swój plan zmian w finansowaniu WPR od roku 2025. Polityk spotkał się ze stanowczym sprzeciwem ze strony członków DBV, którzy w największym stopniu zawetowali realokację, czyli przesunięcie, środków finansowych ze składki podstawowej na ekoregulację, która ma obowiązywać od roku 2025.

Jakie zmiany w WPR zaproponował Özdemir?

Wśród propozycji zmian ministra Özdemira pojawiło się m.in. zwiększenie budżetu na ekoprogramy z 23% na 28% krajowego pułapu płatności bezpośrednich. Polityk zaproponował również zwiększenie przesunięcia funduszy z II filara w roku 2026 powyżej planowanej stawki.

Jak stwierdził przewodniczący DBV w rozmowie z portalem Agra-Europe, podany przez ministra Özdemira plan odbiega od stawianych mu oczekiwań. Zdaniem Rukwieda w dokumencie nie zostały uwzględnione uwagi i propozycje przedstawicieli branży, czyli m.in. rolników, które dotyczyły wprowadzenia ulepszeń. Polityk otwarcie mówi o tym, że gospodarze zaczną rezygnować z WPR, ponieważ składka podstawowa ulegnie obniżeniu.

– Oba doprowadzą do obniżenia składki podstawowej i spowodują, że coraz więcej rolników będzie wychodzić z WPR – stwierdził Rukwied.

Rukwied: „To jest po prostu nie do przyjęcia”

Jak podkreślił przewodniczący DBV, dla niego zwiększenie budżetu na ekoregulację jest po prostu nie do przyjęcia. Polityk zwrócił natomiast uwagę na fakt, że Komisja Europejska i Rząd Federalny opierają się dyskusji na temat planów Unii Europejskiej w zakresie odłogowania. Nie od dziś wiadomo bowiem, że Rukwied jest przeciwny odłogowaniu ziemi, czyli czasowemu lub stałemu zaprzestaniu użytkowania gruntów rolnych, ponieważ uważa ten zabieg za marnotrawstwo. Zdaniem polityka zamiast odłogowania należałoby przeznaczać grunty produkcyjne pod uprawę roślin energetycznych. Przewodniczący DBV jako zawodowy rolnik widzi zmiany zachodzące w rolnictwie i zwrócił uwagę na fakt, że obecnie kwestią podnoszoną w pierwszej kolejności powinno być bezpieczeństwo żywnościowe.

DBV ma inne pomysły na poprawki w ekoregulacjach

Zdaniem Rukwieda zaproponowane przez Özdemira zmiany są nieperspektywiczne. Polityk przyznał co prawda, że zaproponowane działania takie jak „niskoemisyjne stosowanie obornika” lub „dwukrotne koszenie trwałych użytków zielonych” są ciekawe, jednak nie przyniosą spodziewanych rezultatów. Rukwied był również rozczarowany faktem, że w planie nie została uwzględniona propozycja DBV odnośnie do nagradzania największej pojemności użytków zielonych w zakresie składowania CO2. Zdaniem polityka byłby to bardziej skuteczny wkład we wzmocnienie przedsiębiorstw zajmujących się użytkami zielonymi, ponieważ efektywność klimatyczna użytków zielonych miałaby wówczas wartość ekonomiczną.

Co DBV zmieniłoby w istniejących przepisach ekologicznych?

Zdaniem przewodniczącego DBV należałoby zapewnić większe wsparcie działalnościom związanym z uprawą pasz, a także ulepszyć istniejące środki. Wśród propozycji Rukwieda pojawiło się rozszerzenie gospodarowania ekstensywnego np. o obszary uprawy pasz. Dla DBV istotna jest również potrzeba usprawnienia systemu płodozmianu, gdyż ich zdaniem powinien on stać się bardziej praktyczny i atrakcyjny ekonomicznie dla rolników. Członkowie Stowarzyszenia otwarcie mówią również o zwiększeniu finansowania i zmniejszeniu minimalnego udziału roślin białkowych na przykład o 5%.

Rewolucja w dopłatach unijnych

Niemcy chcą znieść dopłaty bezpośrednie dla rolników w całej UE

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: Top Agrar.com

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *