Rolnicy mają problem ze zmianą ugorów na grunty rolne. Przez prawo o lasach

Niedookreślone przepisy o zmianie lasu na użytek rolny

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z wnioskiem do minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski z prośbą o uszczegółowienie przepisów odnośnie do zamiany lasów na użytki rolne. Zdaniem rolników, przepis mówiący o tym, że „zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów” powinien zostać znowelizowany.

Rolnicy nie mogą zamienić lasu na działkę przez brzmienie przepisów

Jak wynika z treści pisma, członkowie izby uważają fragment mówiący o „szczególnie uzasadnionej potrzebie właścicieli lasów” za „niedookreślony”. Rolnicy twierdzą, że to pojęcie w obecnym brzmieniu stwarza pracownikom urzędów różnorodne możliwości jego interpretacji, przez co producenci rolni będący właścicielami lasów, mają problem z ich zamianą na użytki rolne. Zdaniem wnioskodawców, niefortunnie sprecyzowana treść przepisu doprowadziła do tego, że w ewidencji często widnieje las, a tak naprawdę znajdują się tam niemalże niezalesione nieużytki lub pola uprawne. Rolnikom nie chodzi o tereny, na których faktycznie rośnie gęsty las, lecz np. kilka drzew. 

O co wnioskuje KRiR do MKiŚ?

W związku z powyższym KRIR wystąpiła do MHiŚ o podjęcie działań mających na celu aktualizację ewidencji lasów na dzień 31 grudnia 2023 r. po to, by leśniczy na wniosek rolnika wydawał zaświadczenie, na którego podstawie będzie możliwe stwierdzenie stanu faktycznego upraw na danej działce, czyli np. co tam rośnie, czy las, czy znajduje się pole uprawne. Dzięki takiemu dokumentowi możliwe byłoby zaktualizowanie ewidencji.

Wzmożone działania izb rolniczych są oczywiste, ponieważ sytuacja w polskim rolnictwie pozostaje tragiczna. Rolnicy domagają się także dopłat do mleka i zbóż ze żniw 2023, bo nie mają już pieniędzy.

Prawo pierwokupu

Kiedy Lasy Państwowe mogą skorzystać z prawa pierwokupu lasu od rolnika?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: KRIR

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *