Rolnictwo 4.0: na jaki ciągnik i sprzęt można dostać pieniądze? 42 pytania i odpowiedzi o dotacje

 

15 listopada wystartował nabór wniosków o dotacje w zakresie rolnictwa 4.0. Rolnicy mogą otrzymać z ARiMR dotację na zakup i montaż systemów informatycznych i rozwiązań cyfrowych. Ponieważ program cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, ARiMR przygotowała zestaw najczęściej zadawanych pytań o to wsparcie i wraz z odpowiedziami. Publikujemy je poniżej.

Rolnictwo 4.0. Pytania i odpowiedzi ARiMR w zakresie kosztów kwalifikowalnych

1. Czy do działania zakwalifikuje się zakup nowego ciągnika rolniczego wyposażonego w Antenę GPS, który prowadzi ciągnik po równoległych śladach/ścieżkach z dokładnością 10 -15 cm? (Operator przejmuje prowadzenie ciągnika tylko na uwrociach, natomiast wzdłuż pola ciągnik sam jedzie). Przy prowadzeniu równoległym minimalizujemy nakładki i omijaki wobec czego ponosimy mniejsze koszty paliwa, środków ochrony roślin, nawożenia.

Aby ciągnik można było uznać za element rolnictwa 4.0 musi on posiadać co najmniej możliwość dwukierunkowej wymiany danych z systemem wspomagania decyzji/zarządzania gospodarstwem posiadanymi w danym gospodarstwie/ nabytymi w ramach przedsięwzięcia. Optymalnie byłoby gdyby posiadał tryb pracy autonomicznej.

2. Czy zakup nowego rozsiewacza nawozu/opryskiwacza, który posiada możliwość zmiany szerokości roboczej (kontrola sekcji) z sygnału GPS kwalifikuje się do wsparcia?

Jeśli nie ma sterowania dawką to nie. Musi również posiadać co najmniej możliwość dwukierunkowej wymiany danych. Maszyny aby kwalifikować się do wsparcia muszą współpracować z systemami wspomagania decyzji/systemem zarządzania gospodarstwem posiadanym w gospodarstwie lub nabytym w ramach przedsięwzięcia.

3. W przypadku odpowiedzi „NIE” na pytanie nr 2 w jakie urządzenia/ funkcje powinien być wyposażony rozsiewacz/opryskiwacz aby kwalifikował się do wsparcia.

Konieczne jest sterowanie dawką z poziomu komputera pokładowego (mapy zasobności, zagrożenia, czujniki NDVI, moduły rozpoznawania obrazu identyfikujące niedobory składników lub porażenie patogenami). Musi również posiadać co najmniej możliwość dwukierunkowej wymiany danych. Maszyny, aby kwalifikować się do wsparcia, muszą współpracować z systemami wspomagania decyzji/systemem zarządzania gospodarstwem posiadanym w gospodarstwie lub nabytym w ramach przedsięwzięcia.

4. Czy zakup nowego rozsiewacza nawozu/opryskiwacza, który posiada możliwość zmiennego nawożenia na podstawie przygotowanych map aplikacyjnych kwalifikuje się do wsparcia?

Tak, o ile posiada możliwość wymiany danych bezprzewodowo w obu kierunkach. Jeśli ciągnik jest wyposażony w komunikację bezprzewodową to wystarczy komunikacja przewodowa z ciągnikiem. Maszyny aby kwalifikować się do wsparcia muszą współpracować z systemami wspomagania decyzji/systemem zarządzania gospodarstwem posiadanym w gospodarstwie lub nabytym w ramach przedsięwzięcia.

5. Czy mogę zakupić dwa zestawy (posiadam 2 ciągniki rolnicze) prowadzenia równoległego tj. Antena GPS, przygotowanie ciągnika do prowadzenia równoległego i wyświetlacz wraz z wykupioną licencją  prowadzenia równoległego i kontrolą sekcji?

Systemy prowadzenia równoległego to rolnictwo precyzje, a nie rolnictwo 4.0 chyba, że moduł umożliwia pracę autonomiczną albo jest wyposażony w możliwość bezprzewodowej wymiany danych z innymi systemami, szczególnie systemami zarządzania gospodarstwem.

6.  Co oznacza „współpraca z cyfrową infrastrukturą gospodarstwa rolnego” (§ 1.8.1 regulamin wyboru)

Odpowiedź znajduje się w załączniku do regulaminu:

Maszyny współpracujące z cyfrową infrastrukturą gospodarstwa – maszyny wyposażone w funkcje przewodowej lub bezprzewodowej komunikacji, wymiany danych lub sterowania (w szczególności w czasie rzeczywistym). Rolnik powinien wskazać z jakimi systemami rolnictwa 4.0 sprzęt będzie współpracował (systemy wspierania decyzji, systemy zarządzania gospodarstwem, itd.).

7.  W § 1.8.1) regulamin wyboru … czy do kosztów zaliczy się zakup rozsiewacza/ opryskiwacza, który zapisuje wykonane zabiegi na wyświetlaczu, a te dane można przenieść za pomocą pendriva na komputer czy smartfon?

Sprzęt wykonawczy aby kwalifikować się do wsparcia, musi być wyposażony w dwukierunkową wymianę danych – bezprzewodowo (z systemami wspomagania decyzji/systemami zarządzania gospodarstwem) lub przewodowo do ciągnika o ile ciągnik jest wyposażony w komunikację bezprzewodową z systemami wspomagania decyzji/systemami zarządzania gospodarstwem (posiadanymi lub nabytymi w ramach przedsięwzięcia).

8. Czy zakup bezzałogowego statku powietrznego (BSP – dron) służący do lustracji stanu plantacji (wykonanie zdjęć, filmów) kwalifikuje się do wsparcia? Lustracja stanu plantacji tzn.  weryfikacja zachwaszczenia, niedobór składników pokarmowych, ocena czy plantacja kwalifikuje się do zbioru.

Tak, o ile dron sprzężony jest z systemem oceny i identyfikacji stanu upraw. Może to być system wspierania decyzji lub system zarządzania gospodarstwem. Należy przedstawić zgodność specyfikacji drona z wymaganiami systemu: rodzaj i ilość kanałów spektralnych, rozdzielczość, itd.

9. Proszę o informację, w odniesieniu do paragrafu 1 ust. 8 pkt 1 regulaminu wyboru oraz załącznika nr 1 do regulaminu, czy kosztem kwalifikowalnym będą w całości takie zestawy jak: ciągnik rolniczy z GPS oraz platformą SatAgro?; rozsiewacz nawozów ze zmienną dawką oraz aplikacją Section Control lub platformą SatAgro? siewnik do kukurydzy z GPS oraz aplikacją Section Control lub platformą SatAgro?; opryskiwacz polowy z komputerem oraz aplikacją Section Control lub platformą SatAgro?

Aby ciągnik można było uznać za element rolnictwa 4.0 musi on posiadać co najmniej możliwość dwukierunkowej wymiany danych z systemami wspomagania decyzji/zarządzania gospodarstwem posiadanymi w danym gospodarstwie lub nabytymi w ramach przedsięwzięcia. Optymalnie byłoby gdyby posiadał tryb pracy autonomicznej. Pozostałe elementy z aplikacją np. „SectionControl” (lub inną), lub wykupionym abonamentem na np. „SatAgro” lub inną – tak, o ile posiadają możliwość komunikacji dwukierunkowej, najlepiej bezprzewodowo. Maszyny aby kwalifikować się do wsparcia muszą współpracować z systemami wspomagania decyzji/systemem zarządzania gospodarstwem posiadanym w gospodarstwie lub nabytym w ramach przedsięwzięcia.

10. Jesteśmy producentem maszyn do sortowania owoców, które posiadają system zbierania danych w sortownicy do owoców na temat poszczególnych partii owoców w szczególności ilości owoców w zależności od wielkości owoców, stopnia wybarwienia a także procentowego udziału owoców uszkodzonych w zależności od klasy jakości i zgniłych. Dane te są przesyłane na komputer pc, który umożliwia odczytywanie danych, monitorowanie ich i gromadzenie czy wydruk. Na podstawie tych danych można kontrolować jakość owoców z danej kwatery sadowniczej a w szczególności podejmować decyzję na temat ochrony roślin i nawożenia. Moduł ten nie podejmuje żadnych decyzji pozwala jedynie na ocenę jakości plonu i wydajności i na podstawie tych informacji sadownik może podjąć decyzję o zmianie sposobu nawożenia. Proszę o informację czy taki system wpisuje się w ROLNICTWO 4.0? oraz czy wpisuje się w załącznik nr 1 do regulaminu wyboru przedsięwzięć w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” pkt roboty i coboty lub maszyny współpracujące z cyfrową infrastrukturą gospodarstwa.

Aby produkt był zaliczony do urządzeń rolnictwa 4.0 powinien być wyposażony w dwukierunkową wymianę danych z użyciem otwartego standardu wymiany danych. Powinien również umożliwiać rejestrację wyników dla każdej partii owoców. Musi również współpracować z systemem wspierania decyzji/systemem zarządzania gospodarstwem (posiadanym lub nabytym w ramach przedsięwzięcia).

11. Zakup nawigacji do posiadanego ciągnika rolniczego i zakup opryskiwacza, który będzie kompatybilny z nawigacją w ciągniku – czy taka komunikacja jest wystarczająca jako uzasadnienie kwalifikowalności kosztu (zakupu urządzenia i opryskiwacza), czy też jest wymagane posiadanie/zakup dodatkowego systemu komputerowego. Rolnik ma możliwość pozyskiwania danych z mapowania pól z maszyn zbierających, którymi są dla niego świadczone usługi zbioru plonów.

Opisany w pytaniu przykład – tak, o ile opryskiwacz ma możliwość sterowania dawką, jak również rolnik musi wykazać, że posiada system wspierania decyzji w nawożeniu/ochronie, lub taki system nabyć w ramach przedsięwzięcia. Urządzenia muszą być wyposażone w moduły dwukierunkowej komunikacji. Maszyny aby kwalifikować się do wsparcia muszą współpracować z systemami wspomagania decyzji/systemem zarządzania gospodarstwem posiadanym w gospodarstwie lub nabytym w ramach przedsięwzięcia.

12.  Czy w ramach powyższego wsparcia  i zgodnie z zapisami Regulaminu przedsięwzięcia istnieje możliwość uznania za koszty kwalifikowane zakup następujących maszyn/urządzeń służących produkcji podstawowych produktów rolnych tj: robot udojowy  (np. „Nazwa”) urządzenie działa automatycznie, rozpoznaje daną sztukę,  przygotowuje krowę do doju wykonując czyszczenie strzyków oraz stymulację wydzielania oksytocyny, która jest hormonem odpowiedzialnym za oddawanie mleka. Następnie robot za pomocą czujników, sensorów oraz wiązki lasera namierza wymię krowy i zakłada kubki udojowe na poszczególne strzyki. Po zakończonym procesie doju indywidualnej ćwiartki urządzenie zdejmuje kubki udojowe z poszczególnych strzyków i poddaje je myciu i dezynfekcji; systemy zarządzania stadem/gospodarstwem – (np. „Nazwa”) system komputerowy, który przy pomocy responderów pomaga robotowi zidentyfikować zwierzę, gromadzi informacje o zwierzętach przebywających w stadzie ich wydajnościach, statusie reprodukcyjnym, statusie zdrowotnym, pochodzeniu zwierząt, wyniku ekonomicznym danej sztuki w stadzie; komputer, oprogramowania do zarządzania z licencją. Wyżej wymienione urządzenie tzn. robot udojowy, system zarządzania stadem oraz komputer razem ze sobą współpracują, gromadzą informacje dzięki którym łatwiej podejmować decyzje w stadzie co wpływa w rezultacie na wyższy wynik ekonomiczny gospodarstwa. Pytanie brzmi czy wyżej wymienione urządzenia mogą stanowić koszt kwalifikowany?

Tak – opisany w pytaniu zestaw wpisuje się w zakres rolnictwa 4.0.

13. Czy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się m.in. zakup ciągnika rolniczego, opryskiwacza polowego, rozsiewacza nawozów, które będą wyposażone w system GPS.

Aby ciągnik można było uznać za element rolnictwa 4.0 musi on posiadać co najmniej możliwość dwukierunkowej wymiany danych z systemami wspomagania decyzji/zarządzania gospodarstwem posiadanymi w danym gospodarstwie/ nabytymi w ramach przedsięwzięcia. Optymalnie byłoby gdyby posiadał tryb pracy autonomicznej. Mając powyższe na uwadze ciągnik tylko z GPS – nie. Sam moduł sterowania do ciągnika – tak, o ile ciągnik ma moduł dwukierunkowej komunikacji bezprzewodowej, umożliwiającej wymianę danych z systemami wspomagania decyzji/zarządzania gospodarstwem posiadanymi w danym gospodarstwie/ nabytymi w ramach przedsięwzięcia.

W przypadku opryskiwacza polowego, rozsiewacza nawozów, które będą wyposażone tylko w system GPS – nie, jeśli nie ma sterowania dawką i urządzenia nie są wyposażone w moduły bezprzewodowej  komunikacji dwukierunkowej. Mowa tu o sterowaniu dawką z poziomu komputera pokładowego (mapy zasobności, zagrożenia, czujniki NDVI, moduły rozpoznawania obrazu identyfikujące niedobory składników lub porażenie patogenami).

Maszyny aby kwalifikować się do wsparcia muszą współpracować z systemami wspomagania decyzji/systemem zarządzania gospodarstwem posiadanym w gospodarstwie lub nabytym w ramach przedsięwzięcia.

14. Czy w inwestycji: A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracanie łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchy część inwestycji: Wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0 beneficjent może się ubiegać o dofinansowanie do: ciągnika rolniczego wraz z GPS-em; nGPS do posiadanego ciągnika; opryskiwacza polowego wyposażonego w urządzenie sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy (komputer, GPS); rozsiewacza nawozów wyposażonego  w urządzenie sterujące precyzyjną dawką nawozów mineralnych proporcjonalnie do prędkości jazdy (np. komputer); siewnika ze zmiennym wysiewem. Dodatkowo proszę o informację czy na stronie ARIMR będzie udostępniony katalog maszyn, które można zakupić w ramach rolnictwa 4.0.

Ciągnik rolniczy wraz z GPS-em – nie. Aby ciągnik można było uznać za element rolnictwa 4.0 musi on posiadać co najmniej możliwość dwukierunkowej wymiany danych z systemami wspomagania decyzji/zarządzania gospodarstwem posiadanymi w danym gospodarstwie/nabytymi w ramach przedsięwzięcia. Optymalnie byłoby gdyby posiadał tryb pracy autonomicznej. GPS do posiadanego ciągnika – tak, o ile ciągnik ma moduł dwukierunkowej komunikacji bezprzewodowej, tak by zapewniona była współpraca z systemem wspomagania decyzji/ zarządzania gospodarstwem posiadanym w gospodarstwie/nabytym w ramach przedsięwzięcia.

Opryskiwacz polowy wyposażony w urządzenie sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy (komputer, GPS) – tak, o ile ma bezprzewodowy moduł komunikacji dwukierunkowej (dopuszczalny przewodowy z ciągnikiem, o ile ten ostatni ma wbudowaną komunikację bezprzewodową), tak by zapewniona była współpraca z systemem wspomagania decyzji/ zarządzania gospodarstwem posiadanym w gospodarstwie/nabytym w ramach przedsięwzięcia. Maszyny aby kwalifikować się do wsparcia muszą współpracować z systemami wspomagania decyzji/systemem zarządzania gospodarstwem posiadanym w gospodarstwie lub nabytym w ramach przedsięwzięcia.

Rozsiewacz nawozów wyposażony w urządzenie sterujące precyzyjną dawką nawozów mineralnych proporcjonalnie do prędkości jazdy (np. komputer) – tak, analogicznie jak w przypadku opryskiwacza, o ile ma bezprzewodowy moduł komunikacji dwukierunkowej (dopuszczalny przewodowy z ciągnikiem, o ile ten ostatni ma wbudowaną komunikację bezprzewodową), tak by zapewniona była współpraca z systemem wspomagania decyzji/ zarządzania gospodarstwem posiadanym w gospodarstwie/nabytym w ramach przedsięwzięcia. 

Maszyny aby kwalifikować się do wsparcia muszą współpracować z systemami wspomagania decyzji/systemem zarządzania gospodarstwem posiadanym w gospodarstwie lub nabytym w ramach przedsięwzięcia.

Siewnik ze zmiennym wysiewem – tak, o ile ma bezprzewodowy moduł komunikacji dwukierunkowej (dopuszczalny przewodowy z ciągnikiem, o ile ten ostatni ma wbudowaną komunikację bezprzewodową), tak by zapewniona była współpraca z systemem wspomagania decyzji/ zarządzania gospodarstwem posiadanym w gospodarstwie/nabytym w ramach przedsięwzięcia. Maszyny aby kwalifikować się do wsparcia muszą współpracować z systemami wspomagania decyzji/systemem zarządzania gospodarstwem posiadanym w gospodarstwie lub nabytym w ramach przedsięwzięcia.

Pytanie dot. katalogu maszyn – przykłady maszyn i urządzeń zawiera załącznik do regulaminu naboru. Ze względu na zapewnienie zasad konkurencyjności nie będzie tworzony odrębny katalog.

15. Czy w ramach inwestycji: Wsparcie dla rolnictwa 4.0 KPO (w ramach ogłoszonego naboru od 15 listopada br.), do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć zakup następujących maszyn: 1. „Nazwa” rozsiewacz nawozu w pełni kontrolowany przez GPS, system geospread sterowanie poszczególnymi sekcjami, wbudowane czujniki wagowe wraz z czujnikiem referencyjnym, aplikowanie zmiennej dawki w zależności od prędkości oraz szerokości roboczej, kompatybilny z ISOBUS; 2. Opryskiwacza polowego „Nazwa” wyposażonego m.in. w głowice wielopozycyjne, komputer „Nazwa” sterujący automatycznie precyzyjną dawką cieczy w zależności od prędkości jazdy z wbudowaną nawigacją GPS wyznaczającą tor jazdy oraz automatyczne wyłączanie sekcji (zwiększa precyzyjność oprysku).

1) Rozsiewacz nawozu opisany w pytaniu – tak, o ile:

– ciągnik jest wyposażony w moduł dwukierunkowej komunikacji bezprzewodowej z system zarządzania gospodarstwem (z ang. FMS) i rolnik posiada system FMS lub system wspierania decyzji z mapami zaleceń nawozowych, lub

– posiada czujnik NDVI zamontowany na zestawie i sprzężony z GPS i systemem wspierania decyzji.

2) Opryskiwacz polowy opisany w pytaniu – tak, o ile:

– ciągnik jest wyposażony w moduł dwukierunkowej komunikacji bezprzewodowej z system zarządzania gospodarstwem (z ang. FMS) i rolnik posiada system FMS lub system wspierania decyzji, lub

– posiada czujnik NDVI zamontowany na zestawie i sprzężony z GPS i systemem wspierania decyzji.

Maszyny aby kwalifikować się do wsparcia muszą współpracować z systemami wspomagania decyzji/systemem zarządzania gospodarstwem posiadanym w gospodarstwie lub nabytym w ramach przedsięwzięcia.

16. Czy do objęcia wsparciem będą kwalifikowały się maszyny i urządzenia rolnicze wspomagane komputerowo pracujące w trybie off-line (np. siewnik precyzyjny), które nie wykorzystują cyfrowych map pola?

Nie, z wyłączeniem maszyn, urządzeń operujących na podstawie bezpośredniego pomiaru stanu roślin w uprawie (np. czujnik NDVI na urządzeniu). Wymagana jest dwukierunkowa wymiana danych z ciągnikiem, a ciągnik musi być wyposażony w dwukierunkową komunikację bezprzewodową z systemami zarządzania gospodarstwem/systemami wspomagania decyzji posiadanymi w gospodarstwie/nabytymi w ramach przedsięwzięcia.

Maszyny aby kwalifikować się do wsparcia muszą współpracować z systemami wspomagania decyzji/systemem zarządzania gospodarstwem posiadanym w gospodarstwie lub nabytym w ramach przedsięwzięcia.

17. Czy w naborze konieczne jest dla uzyskania wsparcia posiadanie dostępu do internetu, a jeśli tak to w jaki sposób warunek ten będzie weryfikowała Agencja i na jakim etapie?

Nie – posiadanie dostępu do Internetu nie jest warunkiem koniecznym. Jednakże rolnik powinien wykazać posiadanie systemów wspierania decyzji do maszyn, które chce zakupić i/lub abonamentu systemu zarządzania gospodarstwem. Wyżej wymienione systemy i maszyny powinny obsługiwać bezprzewodową dwukierunkową komunikację. Ewentualna konieczność posiadania dostępu do Internetu będzie wynikała z rodzaju nabywanych maszyn/urządzeń/systemów i posiadanych już rozwiązań, z którymi wymagana będzie komunikacja.

18. Czy możliwe będzie otrzymanie wsparcia na zakup automatycznych karmników i podajników wody dla drobiu hodowlanego?  

TAK, o ile będą wyposażone w dwukierunkowa komunikację z systemem zarządzania i sensory dawek.

19. Czy do objęcia wsparciem będzie kwalifikował się zakup ciągnika rolniczego wyposażonego w komputer kontrolno pomiarowy z funkcjami sterowania, który posiada wbudowany GPS oraz znacznik ścieżek technologicznych?

Aby ciągnik można było uznać za element rolnictwa 4.0 musi on posiadać co najmniej możliwość dwukierunkowej wymiany danych z systemami wspomagania decyzji/zarządzania gospodarstwem posiadanymi w danym gospodarstwie/ nabytymi w ramach przedsięwzięcia. Optymalnie byłoby gdyby posiadał tryb pracy autonomicznej.

20. Czy do objęcia wsparciem będzie kwalifikował się zakup ciągnika rolniczego wyposażonego w komputer kontrolno pomiarowy z funkcjami sterowania, który nie posiada wbudowanego GPS oraz znacznika ścieżek technologicznych?

Nie, aby ciągnik można było uznać za element rolnictwa 4.0 musi on posiadać co najmniej możliwość dwukierunkowej wymiany danych z systemami wspomagania decyzji/zarządzania gospodarstwem posiadanymi w danym gospodarstwie/ nabytymi w ramach przedsięwzięcia. Optymalnie byłoby gdyby posiadał tryb pracy autonomicznej.

21. Czy w naborze kosztem kwalifikowalnym jest zakup samochodu osobowego, a jeśli tak, to pod jakimi warunkami?

Nie, nabór dotyczy wdrożenia rozwiązań rolnictwa 4.0.

22. Jakie cechy muszą posiadać maszyny i urządzenia rolnicze, aby spełniały definicję maszyn lub urządzeń rolnictwa 4.0 (proszę o podanie zamkniętej listy cech, które będą podlegały weryfikacji podczas oceny wniosków)?

A) Urządzenia wykonawcze (* wymóg, ** opcja)

1. *Komunikacja dwukierunkowa z systemami wsparcia decyzji i/lub systemami zarządzania gospodarstwem.

2. *Sterowanie na podstawie odczytów z czujników, map zasobności, map zagrożeń itd.

3. *Starowanie dawkami wraz z pomiarem zużycia w czasie rzeczywistym

4. **Rozpoznanie stanu pól z pomocą czujników mobilnych na maszynach

B) Urządzenia rozpoznawcze, posiadające zdolność jedno- lub dwu-kierunkowej komunikacji z systemami wsparcia decyzji i/lb zarządzania gospodarstwem

1. Czujniki stacjonarne (np. czujniki wilgotności gleby)

2. Czujniki mobilne zamontowane na quadach, maszynach rolniczych (np. czujniki NDVI, GPS itd.)

3. Czujniki optyczne wysokiego pułapu, zainstalowane na dronach (wymóg posiadania systemu wspierania decyzji lub zarządzania gospodarstwem wykorzystującymi bezpośrednio zebrane dane, względnie podpisanej umowy z instytucją opracowującą mapy wykonawcze dla zabiegów)

C) Urządzenia autonomiczne i zdalne – urządzenia umożliwiające autonomiczną pracę z 2-kierunkową komunikacją z FMS

1. Roboty uprawowe

2. Coboty

D) Urządzenia unowocześniające starsze rozwiązania do poziomu R4.0

1. Urządzenia umożliwiające zdalne sterowanie sprzętem rolniczym w tym moduły do jazdy po ścieżkach oparte o GPS (przy założeniu, że maszyna posiada dwukierunkową komunikację bezprzewodową z systemami wspomagania decyzji/ zarządzania gospodarstwem)

2. Moduły umożliwiające bezprzewodową komunikację jedno- (czujniki) i dwukierunkową (elementy wykonawcze)

3. Moduły sensoryczne

23. Czy do objęcia wsparciem będzie kwalifikował się zakup licencji pakietu Office dla Użytkowników Domowych lub Uczniów?

Nie, nabór dotyczy wdrożenia rozwiązań rolnictwa 4.0.

24. Czy do objęcia wsparciem będzie kwalifikował się zakup komputera, a jeśli tak to czy konieczne jest żeby wnioskodawca posiadał lub planował w ramach przedsięwzięcia również oprogramowanie dot. zarządzania gospodarstwem rolnych?

Tak, jeśli jednocześnie (wraz z komputerem) zostanie zakupiony system wspomagania decyzji/zarządzania gospodarstwem.

25. Co wchodzi w skład cyfrowej infrastruktury gospodarstwa rolnego, z którą mają współpracować ciągniki, maszyny zbierające, rozsiewacze nawozów, opryskiwacze kwalifikujące się do wsparcia?

System zarządzania gospodarstwem, systemy wspierania decyzji dedykowane dla poszczególnych praktyk rolniczych. Dwukierunkowa (jednokierunkowa w przypadku sensorów) komunikacja bezprzewodowa między urządzeniami a ww. systemami. Dostęp do Internetu, jeśli wymagany dla prawidłowego działania ww. systemów.

26. Czy w ramach naboru można zakupić opryskiwacz, rozsiewacz, pielniki, siewniki ze zmienną dawką, które działają z GPS, isobusem, innymi technologiami.

Tak, o ile zapewniają możliwość komunikacji bezprzewodowej z systemem zarządzania gospodarstwem/systemem wspomagania decyzji posiadanymi w gospodarstwie/ nabytymi w ramach przedsięwzięcia.

27. Czy jest możliwość sfinansowania stacji paszowej, która połączona będzie z zakupem systemu zarządzania stadem?

Tak.

28.  Proszę o informację czy przedmiotem dofinansowania w ramach działania Rolnictwo 4.0 części inwestycji A1.4.1 KPO dot. wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0 mogą być maszyny rolnicze wyposażone w funkcje przewodowej lub bezprzewodowej komunikacji, wymiany danych lub sterowania (w szczególności w czasie rzeczywistym) takie jak np. sadzarka do ziemniaków; opryskiwacz, rozsiewacz nawozów itp. wyposażone w czujniki/sensory, Systemy wspierania decyzji (DSS)

Tak, przy czym sprzęt musi być skomunikowany z systemem wspierania decyzji/zarządzania gospodarstwem (współpraca z cyfrową infrastrukturą gospodarstwa) posiadanymi lub nabytymi w ramach przedsięwzięcia. Maszyny aby kwalifikować się do wsparcia muszą współpracować z systemem wspomagania decyzji/systemem zarządzania gospodarstwem posiadanym w gospodarstwie lub nabytym w ramach przedsięwzięcia.

29. Czy w ramach dotacji z KPO Rolnictwo 4.0 kosztem kwalifikowanym może być zakup  ultra precyzyjnego opryskiwacza „Nazwa”? W załączeniu wysyłam broszurę dotyczącą tego opryskiwacza wraz z przykładową mapą po pracy pokazującą gdzie i jak intensywnie opryskiwacz pracował na wybranym polu (w tym przypadku uprawy cebuli). Z zadanej dawki 300l/ha na podstawie 12,4ha opryskiwacz wypryskał średnio 70,6l/ha dzięki opryskowi selektywnemu wybranych chwastów, gdzie była to oszczędność ŚOR o ~76,5%.

Podany przykład opryskiwacza – tak, ale wymagany system wspierania decyzji/zarządzania gospodarstwem (współpraca z cyfrową infrastrukturą gospodarstwa), komunikacja dwustronna bezprzewodowa.

Maszyny aby kwalifikować się do wsparcia muszą współpracować z systemem wspomagania decyzji/systemem zarządzania gospodarstwem posiadanym w gospodarstwie lub nabytym w ramach przedsięwzięcia.

30. Czy w ramach działania „Rolnictwo 4.0” można zakupić nowy opryskiwacz sadowniczy wyposażony w komputer sterujący?     

Tak, o ile będzie on wyposażony w dwukierunkową komunikację z systemami wspierania decyzji/systemem zarządzania gospodarstwem posiadanymi lub zakupionymi wraz z opryskiwaczem. Maszyny aby kwalifikować się do wsparcia muszą współpracować z systemami wspomagania decyzji/systemem zarządzania gospodarstwem posiadanym w gospodarstwie lub nabytym w ramach przedsięwzięcia.

31. Czy kosztem kwalifikowalnym może być zakup kombajnu z GPS  (m.in: z mapowaniem plonu i  zsynchronizowanym systemem zarządzania w gospodarstwie)?

Tak, jeśli kombajn będzie posiadał możliwość komunikacji z systemem zarządzania gospodarstwem (posiadanym lub zakupionym razem z kombajnem). Maszyny aby kwalifikować się do wsparcia muszą współpracować z systemem wspomagania decyzji/systemem zarządzania gospodarstwem posiadanym w gospodarstwie lub nabytym w ramach przedsięwzięcia.

32. W rozporządzeniu oraz załącznikach do niego nie znalazłam informacji czy z tego naboru może zostać sfinansowany zakup robota udojowego „Nazwa”.

Tak, jeśli współpracuje z posiadanym już systemem zarządzania stadem lub jeśli będzie miał miejsce zakup zestawu.

33. Czy można z tego programu nabyć ciągnik sadowniczy z nawigacją rolniczą jako maszynę współpracującą z systemem rolnictwa?

Aby ciągnik można było uznać za element rolnictwa 4.0 musi on posiadać co najmniej możliwość dwukierunkowej wymiany danych z systemami wspomagania decyzji/zarządzania gospodarstwem posiadanymi w danym gospodarstwie/nabytymi w ramach przedsięwzięcia. Optymalnie byłoby gdyby posiadał tryb pracy autonomicznej. Maszyny aby kwalifikować się do wsparcia muszą współpracować z systemem wspomagania decyzji/systemem zarządzania gospodarstwem posiadanym w gospodarstwie lub nabytym w ramach przedsięwzięcia.

34. Czy w ramach tego programu mogę uzyskać dofinansowanie na zakup precyzyjnego rozsiewacza do nawozów ze zmienna dawką nawożenia na podstawie mapy (rozsiewacz VRA); wyposażonego w wagę, komputer i antenę do sterowania dawki wysiewu na podstawie sygnału gps?

Maszyny aby kwalifikować się do wsparcia muszą współpracować z systemem wspomagania decyzji/systemem zarządzania gospodarstwem posiadanym w gospodarstwie lub nabytym w ramach przedsięwzięcia.

Rolnictwo 4.0. Pozostałe odpowiedzi ARiMR na pytania inne niż z zakresu kosztów kwalifikowalnych

35. Czy cyfrowa infrastruktura gospodarstwa musi w jakiejkolwiek formie, funkcjonować w gospodarstwie już na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy czy może zostać nabyta w ramach inwestycji?

Wsparcie dotyczy wdrożenia systemów teleinformatycznych i rozwiązań cyfrowych do obsługi procesów produkcji i wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się między innymi zakup oprogramowania, czy sprzętu informatycznego. Oznacza to, że w ramach przedsięwzięcia możliwe jest stworzenie infrastruktury cyfrowej dla rolnictwa 4.0.

36. Czy rolnik prowadzący wyłącznie produkcję zwierzęcą może otrzymać wsparcie na zakup maszyn lub urządzeń rolnictwa 4.0. do produkcji roślinnej?

Nie – jeśli rolnik prowadzi wyłącznie produkcję zwierzęcą, tj. bez produkcji roślinnej. Przedsięwzięcie musi być adekwatne do prowadzonej produkcji. 

37. Czy rolnik prowadzący wyłącznie produkcję roślinną może otrzymać wsparcie na zakup maszyn lub urządzeń rolnictwa 4.0. do produkcji zwierzęcej?

Nie – jeśli rolnik prowadzi wyłącznie produkcję roślinną, tj. bez produkcji zwierzęcej Przedsięwzięcie musi być adekwatne do prowadzonej produkcji.

38. Czy do przyznania i wypłaty zaliczki konieczne będzie posiadanie przez rolnika wyodrębnionego rachunku?

Tak, jest to jeden z warunków ubiegania się o zaliczkę.

39. Czy w ramach 10% kosztów ogólnych można rozliczyć koszt przygotowania wniosku dla rolnika przez Prywatny ośrodek doradczy?

Do kosztów ogólnych nie zalicza się kosztów przygotowania wniosku.

40. Czy, żeby ubiegać się o wsparcie trzeba być ubezpieczonym w KRUS, czy wystarczy składać wnioski o płatności obszarowe?

O wsparcie może się ubiegać osoba fizyczna, która nie musi być ubezpieczona w KRUS, jeśli przyznano jej płatności bezpośrednie co najmniej w roku złożenia wniosku, a jeżeli w danym roku nie przyznano jeszcze płatności – co najmniej w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

O wsparcie może się również ubiegać osoba fizyczna, która nie spełnia powyższego warunku, o ile jest producentem rolnym będącym posiadaczem zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Dodatkowo wnioskodawca musi mieć nadany numer identyfikacyjny w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności i być pełnoletni.

41. Jak mam rozumieć wsparcie wysokości do 65%.  Od czego zależy ta wysokość wsparcia. Czy to jest 65%, czy może okazać się że rolnik otrzyma 20% zwrotu kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku tego wsparcia została określona maksymalna wysokość wsparcia tj. 200 tyś. zł na przedsięwzięcie ostatecznego odbiorcy wsparcia. Oznacza to, że jeśli 65% kosztów kwalifikowalnych danego przedsięwzięcia będzie wyższe od tej kwoty, to ostateczny odbiorca otrzyma maksymalnie 200 tyś. zł.

42. Czy aby uzyskać 80% wnioskowanej kwoty wsparcia, należy jednocześnie prowadzić produkcję ekologiczną i być młodym rolnikiem? Czy wystarczy spełnić jedno z tych kryteriów?

Tak, wystarczy spełnić jedno z kryteriów. Podwyższony poziom wsparcia może uzyskać rolnik do 40 roku życia, jak też rolnik prowadzący produkcję ekologiczną. W drugim przypadku rolnik jest zobowiązany dołączyć wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie wymagań dla uzyskania podwyższonego poziomu wsparcia.

Więcej o dotacjach na Rolnictwo 4.0. przeczytasz w poniższych artykułach:

Rolnictwo 4.0

Rolnictwo 4.0: rusza nabór wniosków. Na co rolnik może wydać 200 tys. zł dotacji?

Rolnictwo 4.0

Dotacje na Rolnictwo 4.0 wystartowały. Kto pierwszy ten lepszy?

Rolnictwo 4.0

Rolnictwo 4.0: dotacje także na maszyny i sprzęt kupiony przed naborem. Z kiedy mogą być faktury?

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *