Rolnictwo 4.0: kto i na co może dostać 200 tys. złotych dotacji?

Wnioski na wsparcie rolnictwa  4.0 będzie przyjmować ARiMR, ale tylko w formie elektronicznej. Pomoc jest przewidziana dla rolników ubezpieczonych w KRUS lub dla tych, którym przyznano płatności bezpośrednie lub są producentami rolnymi będącymi posiadaczami zwierząt zarejestrowanych w IRZ oraz mają nadany numer identyfikacyjny.

Do 200 tys. złotych dotacji na Rolnictwo 4.0. Minimum 65% zwrotu kosztów

Można ubiegać się o maksymalnie 200 tys. zł i nie mniej niż 15 tys. zł. Refundacja wynosi 65% kosztów kwalifikowalnych, chyba że stara się o nie rolnik zajmujący się produkcją ekologiczną albo taki, który nie ukończył 41 lat – wtedy refundacja wzrasta do 85%.

Pomoc ma być wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Jeżeli inwestycja nie została rozpoczęta przed złożeniem wniosku, można wystąpić o zaliczkę w wysokości 50% wartości wsparcia. Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową.

Agencja rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od złożenia. Do tego okresu nie wlicza się czasu na uzupełnienia i wyjaśnienia. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest objęte kontrolą na miejscu, termin wydłuża się do 60 dni.

Rolnik ma rok na zrealizowanie inwestycji z dotacji na Rolnictwo 4.0

Od dnia zawarcia umowy z ARiMR inwestycja powinna być zrealizowana maksymalnie w ciągu 12 miesięcy. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione po 1 lutego 2020 r. i nie później niż do 30 września 2025 r.

W przypadku stwierdzenia braków we wniosku lub załącznikach do wniosku Agencja dwukrotnie wzywa do uzupełnienia wniosku lub załączników. Trzeba to zrobić w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania. W przypadku stwierdzenia konieczności złożenia wyjaśnień rolnik ma na to tylko jedną szansę. Powinien to zrobić także nie później niż w 7 dniu od otrzymania wezwania.

Na co można wydać pieniądze z ARiMr?

Dofinansowanie przysługuje za zakup maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montażu i instalacji, w szczególności czujników, sprzętu informatycznego i aplikacji, zakup patentów i licencji oraz koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.

Wśród nich znajdują się koszty zakupu i montażu nowych linii technologicznych oraz maszyn i urządzeń służących produkcji podstawowych produktów rolnych takich jak:

 • czujniki,
 • sensory,
 • drony,
 • systemy monitorujące, sterujące i zarządzające produkcją tensjometry, sondy, pedometry, akcelerometry,
 • stacje bazowe służące do przesyłu danych,
 • stacje meteo.

Do kosztów można także zakwalifikować koszty poniesione na zakup maszyn i urządzeń służących cyfrowemu wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, w tym zakupu i montażu nowych urządzeń, które można zamontować na istniejących już w gospodarstwie maszynach rolniczych lub liniach technologicznych, budynkach i budowlach;

Do kosztów tych nie zalicza się kosztów zakupu ciągników, maszyn zbierających, rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy, które nie współpracują z cyfrową infrastrukturą gospodarstwa rolnego;

 • zakupu lub aktualizacji systemów teleinformatycznych, w tym oprogramowania lub aplikacji oraz nowych urządzeń je wykorzystujących (takich jak: tablet, komputer, smartfon) służących wdrożeniu rozwiązań rolnictwa 4.0;

Do kosztów tych nie zalicza się zakupu smartfona, jeśli zakup ten nie będzie powiązany z zakupem dostępu do aplikacji dotyczącej rolnictwa 4.0;

 • związane z obsługą techniczną oraz utrzymaniem rozwiązań IT on-premise;

 • zakupu usług, w tym abonamentu za świadczenie usługi w zakresie rolnictwa 4.0 (np. nalot BSL, sporządzenie cyfrowej mapy użytków rolnych i planów nawożenia lub nawodnienia na podstawie tej mapy wraz z kosztem koniecznych badań na zawartość składników mineralnych w glebie), usługi z zakresu obsługi IT (body leasing);

 • montażu instalacji pasywnej lub okablowania strukturalnego w celu utworzenia sieci danych, z wyłączeniem kosztów montażu instalacji lub okablowania na potrzeby sieci danych poza terenem prywatnym,

 • opieki serwisowej zakupionego oprogramowania, sprzętu teleinformatycznego,

 • utrzymania domen, dostępu do sieci Internet,

 • udziału w szkoleniu z zastosowania zakupionych rozwiązań;

 • ogólne (nie więcej niż 10% pozostałych kosztów bezpośrednio), takie jak opłaty za konsultacje, doradztwo, studia wykonalności oraz koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Za co ARiMR przyzna punkty w naborze wniosków na Rolnictwo 4.0?

Premiowane (w systemie zero­jedynkowym) będą wnioski, które dotyczą realizacji inwestycji związanej z wytworzeniem lub wprowadzeniem do obrotu żywności ekologicznej, których wielkość jest równa co najmniej średniej krajowej lub wojewódzkiej oraz bycie młodym rolnikiem.

Jeżeli inwestycja jest związana z produkcją ekologiczną, wniosek otrzyma 5 punktów, jeśli nie 0 punktów. Jeśli gospodarstwo wnioskującego ma powierzchnię równą co najmniej średniej krajowej (dotyczy to województw, w których średnia krajowa jest równa lub wyższa od krajowej) lub średniej wojewódzkiej (dotyczy to gospodarstw położonych w województwie, gdzie gospodarstwa są mniejsze niż średnia krajowa) – wniosek otrzyma 2 punkty. Jeśli przedsięwzięcie jest realizowane przez młodego rolnika, jego wniosek otrzyma 4 punkty. Punkty decydują o kolejności przysługiwania wsparcia, nie eliminuje się jednak wniosków, które spełniają pozostałe obligatoryjne kryteria, ale pozostaną bez punktów.

Pomoc dla rolników

Dotacje na Rolnictwo 4.0. Przykłady maszyn i rozwiązań, jakie rolnik może kupić w ramach naboru

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *