Rolnictwo 4.0: dotacje także na maszyny i sprzęt kupiony przed naborem. Z kiedy mogą być faktury?

Rolnictwo 4.0. Rolnicy mogą otrzymać dotacje na sprzęt kupiony prawie 4 lata temu

15 listopada wystartował nabór wniosków o dotacje w zakresie rolnictwa 4.0. Rolnicy będą mogli uzyskać z ARiMR dotację do na zakup i montaż systemów informatycznych i rozwiązań cyfrowych.

Co ciekawe, z regulaminu programu i z rozporządzenia ministra rolnictwa wynika, że rolnik będzie mógł otrzymać dotację na sprzęt kupiony prawie 4 lata temu. Kosztem kwalifikowalnym są bowiem koszty poniesione przez wnioskodawcę między 1 lutego 2020 r. a 30 września 2025 r. A to oznacza, że ARiMR uzna koszty zakupu i montażu poniesione w tym okresie, nawet przed zawarciem umowy dofinansowania.​

Rolnictwo 4.0. Co się zalicza do kosztów kwalifikowalnych?

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty wdrożenia rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0, w tym zakupu maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montażu i instalacji, w szczególności czujników, sprzętu informatycznego i aplikacji, zakupu patentów i licencji oraz koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia:

 1. koszty zakupu i montażu nowych linii technologicznych oraz maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0 służących produkcji podstawowych produktów rolnych (takich jak: czujniki, sensory, drony, systemy monitorujące, sterujące i zarządzające produkcją tensjometry, sondy, pedometry, akcelerometry, stacje bazowe służące do przesyłu danych, stacje meteo) lub służących cyfrowemu wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, w tym zakupu i montażu w gospodarstwie rolnym nowych urządzeń rolnictwa 4.0, które można zamontować na istniejących już w gospodarstwie rolnym maszynach rolniczych lub liniach technologicznych, budynkach i budowlach (do kosztów tych nie zalicza się kosztów zakupu ciągników, maszyn zbierających, rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy, które nie współpracują z cyfrową infrastrukturą gospodarstwa rolnego);
 2. koszty zakupu lub aktualizacji systemów teleinformatycznych, w tym oprogramowania lub aplikacji oraz nowych urządzeń je wykorzystujących (takich jak: tablet, komputer, smartfon) służących wdrożeniu rozwiązań rolnictwa 4.0 w gospodarstwach rolnych. Do kosztów tych nie zalicza się zakupu smartfona, jeśli zakup ten nie będzie powiązany z zakupem dostępu do aplikacji dotyczącej rolnictwa 4.0;
 3. koszty związane z obsługą techniczną oraz utrzymaniem rozwiązań IT on-premise;
 4. koszty zakupu usług, w tym abonamentu za świadczenie usługi w zakresie rolnictwa 4.0, w tym: zakup usługi z zakresu rolnictwa 4.0 wykonanej w gospodarstwie rolnym (np. nalot BSL, sporządzenie cyfrowej mapy użytków rolnych i planów nawożenia lub nawodnienia na podstawie tej mapy wraz z kosztem koniecznych badań na zawartość składników mineralnych w glebie), usługi z zakresu obsługi IT (body leasing);
 5. koszty montażu instalacji pasywnej lub okablowania strukturalnego w celu utworzenia sieci danych, z wyłączeniem kosztów montażu instalacji lub okablowania na potrzeby sieci danych poza terenem prywatnym;
 6. koszty opieki serwisowej zakupionego oprogramowania, sprzętu teleinformatycznego w ramach przedsięwzięcia – w okresie realizacji i trwałości przedsięwzięcia;
 7. koszty utrzymania domen, dostępu do sieci Internet w okresie realizacji przedsięwzięcia;
 8. koszty udziału ostatecznego odbiorcy wsparcia w szkoleniu z zastosowania zakupionych rozwiązań cyfrowych dla rolnictwa;
 9. koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak opłaty za konsultacje, doradztwo, studia wykonalności oraz koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się:

 • podatku od towarów i usług (VAT);
 • wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy;
 • kosztów zakupu gruntów lub innych nieruchomości.

Rolnictwo 4.0. Kto pierwszy ten lepszy?

Rolnicy powinni się jednak pospieszyć, żeby otrzymać pieniądze. Jak informuje ARiMR, nabór wniosków może zostać skrócony, w przypadku gdy zapotrzebowanie wynikające ze złożonych wniosków wyniesie 150 proc. dostępnego limitu. To oznacza, że kolejność składania wniosków ma znaczenie. 

Mało pieniędzy na dotacje na rolnictwo 4.0. 

Poza tym budżet programu jest bardzo skromny – wynosi tylko 164 mln zł. Jeśli wszyscy chętni wystąpiliby o maksymalną kwotę pomocy, czyli o 200 tys. zł, wówczas pieniędzy starczyłoby dla… 820 rolników. 

Kto może otrzymać dopłaty do zakupu maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0?

O dofinansowanie z KPO może starać się osoba fizyczna, która:

 • ma nadany przez ARiMR numer identyfikacyjny,
 • jest ubezpieczona w KRUS-ie albo przyznano jej płatności bezpośrednie (w 2023 lub 2022 roku), albo jest posiadaczem bydła, wielbłądowatych, jeleniowatych, owiec, kóz, świń lub koniowatych.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0?

Nabór wniosków ruszy 15 listopada 2023 r. i potrwa do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków. Wnioski należy składać do ARiMR w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Jaka dopłata do zakupu maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0?

Rolnicy mogą otrzymać maksymalnie 200 tys. zł. Wsparcie będzie im udzielone w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.

Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć:

 • do 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji w przypadku tzw. młodego rolnika (wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1982 r.) oraz rolników prowadzących produkcję ekologiczną
 • 65% kosztów kwalifikowalnych inwestycji w przypadku pozostałych rolników.

Wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia nie może być mniejsza niż 15 000 zł. Starającemu się o wsparcie przysługuje prawo ubiegania się o zaliczkę.

Więcej o dotacjach na Rolnictwo 4.0. przeczytasz w poniższych artykułach:

Rolnictwo 4.0

Rolnictwo 4.0: rusza nabór wniosków. Na co rolnik może wydać 200 tys. zł dotacji?

Rolnictwo 4.0

Dotacje na Rolnictwo 4.0 wystartowały. Kto pierwszy ten lepszy?

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *