Pszczelarzu nie zaśpij. Ostatni moment na uzyskanie dopłat do pszczół

Nabór wniosków na 7 interwencji pszczelarskich

Nabór wniosków na 7 interwencji pszczelarskich jest prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Rolnicy mogą składać dokumenty wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji.

Ile wniosków złożyli pszczelarze w naborze na 7 interwencji?

Jak wynika z informacji opublikowanych przez ARiMR, w trwającym od 20 listopada naborze wniosków na 7 interwencji pszczelarskich, dotychczas pszczelarze złożyli łącznie 3 000 wniosków, z czego 2 200 dotyczy interwencji 6.2, czyli „Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”.

7 interwencji pszczelarskich – jakie to interwencje?

Wśród siedmiu interwencji pszczelarskich, na które prowadzony jest nabór, zostały wyszczególnione następujące działania:

 • Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej (I.6.1) – skierowane jest do organizacji pszczelarskich oraz jednostek doradztwa rolniczego. Wsparcie obejmuje organizację szkoleń dotyczących m.in. prowadzenia gospodarki pasiecznej, chorób pszczół, pożytków i produktów pszczelich. Koszty kwalifikowalne zostały w tym przypadku szczegółowo określone, a refundacji podlegać może nawet 100 proc. poniesionych wydatków.
 • Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych (I.6.2) – wnioski o przyznanie pomocy mogą składać indywidualni pszczelarze oraz – w ich imieniu – organizacje pszczelarskie. Wsparciem finansowym objęty jest zakup nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, np. miodarek, odstojników oraz uli lub ich elementów. Refundacja wynosi do 60 proc. kosztów netto. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej beneficjentowi to 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli, a dofinansowanie na jednego pszczelarza nie może przekroczyć 15 000 zł.
 • Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi (I.6.3) – o wsparcie mogą się ubiegać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy. W ramach interwencji refundacji podlegają koszty zakupu warrozobójczych produktów leczniczych – nie tylko weterynaryjnych, lecz także tych zawierających substancje czynne dopuszczone do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. W tym przypadku zwrotowi podlega do 90 proc. kosztów netto zakupu lekarstw.
 • Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej (I.6.4) – wnioski o przyznanie pomocy w ramach tej interwencji mogą składać wyłącznie indywidualni pszczelarze. Realizowane z dofinansowaniem operacje muszą dotyczyć zakupu nowego sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki wędrownej, m.in. wag pasiecznych czy przyczep do przewozu uli. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji do 60 proc. kosztów netto. Limit wsparcia ustala się na podstawie liczby posiadanych pni pszczelich, 150 zł na jeden posiadany pień pszczeli otrzyma pszczelarz, który ma od 25 do 149 rodzin pszczelich. Tych pszczelarzy, którzy mają co najmniej 150 pni, obowiązuje stawka w wysokości 200 zł. Jednak w sumie nie mogą oni otrzymać refundacji w wysokości większej niż 40 tys. zł.
 • Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół (I.6.5) – o dofinansowanie mogą się ubiegać, w imieniu pszczelarzy, zrzeszające ich organizacje. Wsparciem objęty jest zakup: matek pszczelich z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry; odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych; a także odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy. Jeśli chodzi o tę interwencję, refundacji podlega do 70 proc. kosztów netto, a maksymalna kwota pomocy dla beneficjenta to 10 000 zł.
 • Wsparcie naukowo-badawcze (I.6.6) – wnioski o przyznanie tej pomocy mogą składać jednostki naukowo-badawcze zajmujące się tematyką pszczelarską. Dofinansowanie obejmuje prace poświęcone zdrowiu pszczół, jakości produktów pszczelich i innowacjom w gospodarce pasiecznej. Pomoc jest udzielana do wysokości limitu, który nie może przekroczyć 80 000 zł dla pojedynczego beneficjenta w danym roku pszczelarskim i jest przyznawana w formie refundacji do 100 proc. kosztów netto.
 • Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych (I.6.7) – beneficjentami tej pomocy mogą być wyłącznie indywidualni pszczelarze, a wsparcie przeznaczone jest na zakup analiz fizyko-chemicznych miodu lub analizy pyłkowej miodu. Refundacji podlega do 90 proc. kosztów, a limit to 10 tys. zł. na jednego pszczelarza.

Kiedy odbył się pierwszy nabór z PS WPR 2023-2027 dla pszczelarzy?

Jak przypomina Agencja, pierwszy nabór wniosków z PS WPR 2023-2027 dla pszczelarzy odbył się wiosną 2023 r. i był prowadzony w ramach trzech interwencji. Wówczas rolnicy wyrazili największe zainteresowanie interwencją „Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”, na którą Agencja przeznaczyła 19 mln zł dla 2,3 tys. ubiegających się o wsparcie.

Kolejny nabór odbywał się w ramach interwencji „Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”, na które 100 organizacji pszczelarskich otrzymało łącznie 15 mln zł, bo tylko oni mogli ubiegać się o tę pomoc. Ostatnia interwencja „Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” została wypłacona w kwocie 6,5 mln zł 100 organizacjom pszczelarskim.

Suma wypłaty dopłat na 3 interwencje pszczelarskie wyniosła 41 mln zł.

Kiedy rozpoczął się nabór w ramach 7 interwencji pszczelarskich?

Nabór na 7 interwencji pszczelarskich rozpoczął się 20 listopada 2023 r.

O wsparcie mogą się ubiegać:

 • pszczelarze,
 • organizacje pszczelarskie zrzeszające pszczelarzy,
 • ośrodki doradztwa rolniczego,
 • jednostki naukowo-badawcze.

Dofinansowania dla pszczelarzy. Rusza siedem naborów!

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: ARiMR

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *