Protesty rolników: długa LISTA postulatów. „Chcemy polityki rolnej, a nie polityków w rolnictwie”

Ogólnopolski protest rolników

Polscy rolnicy, którzy wyjadą na drogi 24 stycznia mają dwa główne postulaty. W pierwszym domagają się przygotowania strategii akcesyjnej Ukrainy do Unii Europejskiej w obszarze rolnictwa z podziałem na sektory i sprzeciwiają się niekontrolowanemu importowi towarów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz państw spoza UE, które nie stosują obowiązujących norm, natomiast w drugim żądają rewizji Wspólnej Polityki Rolnej, która ich zdaniem powinna stanowić wspólną politykę regionów, uwzględniającą specyfikę rolnictwa na danym terenie. Zdaniem polskich rolników należy stworzyć nową strategię dla rozwoju

Czym rolnicy argumentują swoje postulaty?

Jak wynika z komunikatu o proteście, rolnicy zrzeszeni w UE prowadzą swoje gospodarstwa zgodnie ze ściśle określonymi regulacjami, ponosząc przy tym wysokie koszty. Do tych reguł nie muszą się stosować producenci rolni z Ukrainy oraz państw spoza Wspólnoty. Zdaniem rolników, wprowadzenie na europejski rynek ukraińskich towarów rolno-spożywczych stanowi przejaw skrajnego braku odpowiedzialności i prowadzi do poważnych konsekwencji, przede wszystkim zagrażając bezpieczeństwu żywnościowemu Europejczyków. Ponadto rolnicy nie zgadzają się z  polityką rolną UE. Farmerzy nie zgadzają się na ograniczanie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz nakładanie kolejnych obostrzeń środowiskowych, będących wynikiem założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Protestujący podkreślają, że nowelizacje w rolnictwie powinny następować powoli i być wdrażane najpierw w ośrodkach badawczych, a następnie u rolnika.

Postulaty polskich rolników wobec sytuacji w Europie:

Poza tym, że rolnicy żądają podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie polskiego i europejskiego rolnictwa przed akcesją Ukrainy do UE oraz wdrożenia zmian do Wspólnej Polityki Rolnej, mają szereg pozostałych postulatów, takich jak:

Żądania wobec sytuacji w Europie:

 • przygotowanie strategii akcesyjnej Ukrainy do UE w obszarze rolnictwa z podziałem na sektory.

Żądania wobec sytuacji rynku europejskim:

 • ustanowienie ceł i kontyngentów taryfowych w wymianie handlowej towarów rolno-spożywczych pomiędzy Unią Europejską, a innymi krajami; towary sprowadzane na teren UE powinny spełniać normy UE, przechodzić badania na pozostałości substancji aktywnych,
 • stworzenie nowej strategii dla rozwoju rolnictwa UE,
 • zmiana zasad skupu interwencyjnego w UE oraz urealnienie poziomu cen, których osiągnięcie umożliwia uruchomienie tego mechanizmu.
 • Żądania wobec sytuacji wynikającej z postanowień WPR:
 • wprowadzenie zmian w ekoschematach i warunkowości: mniej biurokracji, a więcej biologizacji,
 • zwiększenie ilości i możliwości zmian w Krajowym Planie Strategicznym w ciągu roku i w całym okresie trwania perspektywy budżetowej na lata 2023-2027.

Postulaty polskich rolników wobec sytuacji w Polsce:

 • rozdysponowanie wśród rodzinnych gospodarstw rolnych ziemi powracającej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z tzw. trzydziestek,
 • rezygnacja z pomysłu ograniczania lub zakazywania chowu i hodowli zwierząt w Polsce,
 • ustanowienie sektora chowu i hodowli zwierząt, jako sektora strategicznego dla rozwoju gospodarki rolnej w Polsce,
 • opracowanie i wdrożenie sektorowych planów rozwoju poszczególnych działów produkcji zwierzęcej,
 • ułatwienie w realizacji inwestycji na obszarach wiejskich,
 • rozdzielenie produkcji roślinnej i zwierzęcej przy szacowaniu strat w gospodarstwach hodowlanych np. w przypadku suszy,
 • wprowadzenie regulacji prawnych, które pozwolą chronić opłacalność w produkcji roślinnej i będą zabezpieczały gospodarstwa rolne przed gwałtownymi wzrostami kosztów produkcji oraz gwałtownymi spadkami cen skupów poniżej kosztów opłacalności,
 • umożliwienie sprzedaży polskich nawozów za pośrednictwem Krajowej Grupy Spożywczej,
 • zadeklarowanie utrzymania dopłat do paliwa rolniczego na poziomie 2 złotych,
 • utrzymanie w 2024 roku wysokości środków pomocowych do wszystkich zbóż, rzepaku, owoców oraz innych na poziomie z 2023 roku w związku z destabilizacją rynków spowodowaną napływem produktów rolnych spoza Unii Europejskiej,
 • wypłacenie środków pomocowych w związku z destabilizacją rynków w 2023 roku spowodowaną napływem zbóż i produktów rolno-spożywczych z Ukrainy gospodarstwom rolnym, dokonującym sprzedaży produktów rolnych w systemie giełdowym,
 • zmienienia terminu możliwości stosowania nawozów azotowych z 1 marca na 1 lutego,
 • ⁠ustalenia terminu obowiązku utrzymania poplonów ozimych na 1 lutego,
 • przywrócenia możliwości stosowania środków ochrony roślin zawierających chloropiryfos i dimetoat,
 • uruchomienia pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych za lata 2022 oraz 2023 i wprowadzenia możliwości odwołania się od wyników szacowania strat suszowych,
 • wprowadzenia stałego zwrotu za materiał siewny w taki sposób, by był on liczony do hektara,
 • a nie dzielony przez pulę środków przeznaczonych na ten cel,
 • wsparcia gospodarstw rolnych, ogrodniczych oraz sadowniczych w związku
 • z drastycznym wzrostem kosztów energii spowodowanych wojną w Ukrainie,
 • doprecyzowania definicji zboża energetycznego i kontroli jego transportu.
 • podjęcia działań mających na celu rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego
 • i jego powiązanie z polskim rolnikiem,  
 • rozwoju Krajowej Grupy Spożywczej (krajowych gestorów) w formule współpracy państwa i rolników,
 • powrotu Krajowej Grupy Spożywczej oraz spółek strategicznych dla rozwoju polskiego rolnictwa pod nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • wsparcia Państwa dla rozwoju spółdzielczości, w tym spółdzielni rodzinnych.
 • uwzględnienia w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa spółdzielni rolników,
 • ograniczenia rozmnażania i sprzedaży materiału szkółkarskiego – tylko licencja,
 • wprowadzenia przepisów ułatwiających sprzedaż bezpośrednio od rolników oraz lokalnych przetwórców w sieciach handlowych,
 • wprowadzenia mechanizmów chroniących rolnika przed nieuczciwymi kontrahentami,
 • wdrożenia systemu monitoringu produktów rolno-spożywczych,
 • analizy i wynikających z niej działań dotyczących budowy strategicznych elementów zabezpieczających możliwości eksportowe, przeładunkowe, magazynowe takie jak: agroporty, magazyny, TLS, drogi w tym kolejowe i wodne,
 • utworzenia systemu zapewniającego rolnikowi dostęp do rzetelnych danych rynkowych,
 • rozwoju infrastruktury elektro-energetycznej na obszarach wiejskich,
 • deklaracji utrzymania i dalszego rozwoju udziału biokomponentów
 • w paliwach,
 • poprawy w dostępności do kredytów i ubezpieczeń dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.
 • uregulowania kwestii odszkodowań z tytułu strat w uprawach wyrządzanych przez gatunki prawnie chronione oraz weryfikacji list gatunków chronionych,
 • współpracy ze stroną rządową oraz kołami łowieckimi w zakresie ograniczania szkód łowieckich w rolnictwie,
 • podjęcia dialogu w temacie stosowania azotu w gospodarstwach,
 • wprowadzenia ułatwień w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych. 

WYPADKI

Protesty rolników: ZGINĘŁA rolniczka przejechana przez auto. „Podejrzenie zabójstwa”

Zryw rolników w Polsce

WIELKI PROTEST rolników w Polsce. Gdzie i kiedy ciągniki zablokują drogi? [MAPA]

oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: Protest Rolników

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *