Pomoc suszowa: rolnicy muszą być czujni przy zgłaszaniu suszy w aplikacji

Do końca października rolnicy mogą składać wniosek o pomoc suszową

Od 20 września rolnicy mogą wysyłać wniosek o szacowanie strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych za pośrednictwem aplikacji suszowej. Będzie to możliwe do 30 października.

Wniosek o szacowanie strat wysyła się tylko raz

Rolnicy, którzy mają na polach jeszcze kukurydzę albo ziemniaki, w których pojawiły się pierwsze oznaki suszy rolniczej, powinni być czujni. Chodzi bowiem o to, że zgłoszenie suszy w poszczególnych uprawach przez aplikację można uzupełniać, ale wniosek o szacowanie strat wysyła się tylko raz. Po jego wysłaniu nie ma bowiem już możliwości ani wprowadzenia zmian, ani dodania kolejnych szkód w uprawach.

W jakich uprawach IUNG stwierdził suszę we wrześniu?

Susza jest natomiast monitorowa przez IUNG do końca września. W ostatnim raporcie, tj. obejmującym okres do 20 września, Instytut stwierdził występowanie suszy rolniczej w rzepaku, rzepiku i ziemniakach na terenie województw: wielkopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego. We wcześniejszym raporcie susza rolnicza nie obejmowała rzepaku i rzepiku, ale stwierdzono ją jeszcze w kukurydzy na ziarno oraz w kukurydzy na kiszonkę. Ponadto zauważono ją w uprawach rolnych także na terenie województwa łódzkiego.

Jak rolnik może złożyć wniosek przez aplikację suszową?

Aby złożyć wniosek przez aplikację, należy mieć założony profil zaufany oraz przygotowany numer identyfikacyjny producenta. We wniosku trzeba zaznaczyć, w jakich uprawach i na jakich działkach (aplikacja zaciąga je z eWniosek Plus) wystąpiła susza. W przypadku szkód w pastwisku trzeba podać, której rotacji dotyczy, a łąki – określić kośność, tj. którego pokosu dotyczy. Opcjonalnie może załączyć do wniosku dokumentację fotograficzną szkód spowodowanych wystąpieniem suszy potwierdzającą ich zakres.

Kiedy do wniosku o pomoc suszową warto dołączyć faktury?

We wniosku można podać także informacje o produkcji zwierzęcej, a jeśli gospodarstwo poniosło dodatkowe koszty w produkcji zwierzęcej spowodowane suszą, warto załączyć dokumenty, które potwierdzą ich poniesienie, np. paragon lub fakturę. Zostaną bowiem uwzględnione tylko udokumentowane koszty.

Aplikacja poprosi także o informacje o ubezpieczeniu, tj. czy w dniu wystąpienia szkód ubezpieczonych było 50% powierzchni upraw.

Kiedy komisja suszowa musi sporządzić raport oszacowania szkód?

Jeśli u rolnika suszę szacowały komisje powołane przez wojewodę, powinny one nie później niż do 30 października sporządzać raporty oszacowania szkód i złożyć je także w aplikacji. Raport powinien być złożony także w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód wojewodzie. W raporcie znajdzie się informacja m.in. o procentowej wysokości oszacowanych szkód.

Przypominamy, że w przypadku wypłaty ewentualnej pomocy suszowej nie wystarczy, że szkody oszacowała komisja – muszą być zgłoszone i oszacowane przez aplikację.

Jakie będą stawki i maksymalna wysokość pomocy suszowej?

Wysokość pomocy suszowej nie może przekroczyć:

  • 80% kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej;
  • 90% kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej – dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

Stawki pomocy suszowej określi minister rolnictwa.

Kiedy rolnicy dostaną pomoc suszową?

Resort rolnictwa szacuje się, że na pomoc suszową będą potrzebne środki z budżetu państwa w wysokości 1,497 mld zł w 2024 roku. Wtedy też prawdopodobnie nastąpi wypłata pomocy suszowej.

Protest rolników na Kujawach

Rolnicy z Kujaw zablokowali ciągnikami DK25. „Wiele gospodarstw na granicy egzystencji”

dr Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *