Ośrodki produkcji rolnej tylko dla bogatych rolników?

Ośrodki produkcji rolnej są tworzone na bazie gruntów pochodzących z dzierżaw użytkowanych przez dzierżawców, którzy w 2011 r. nie zgodzili się na wyłączenie 30%. Chodzi przede wszystkim o zabudowane nieruchomości rolne o powierzchni powyżej 50 ha, które wraz z innymi składnikami mienia tworzą nierozerwalną, zorganizowaną całość gospodarczą i których podział byłby nieuzasadniony ekonomicznie.

Nie tylko rolnik

Będący w konsultacjach projekt rozporządzenia określa szczegółowe kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych i liczbę punktów przyznawanych za ich spełnienie oraz dowodów to potwierdzających. Analizując te zaproponowane kryteria, trzeba mieć na uwadze art. 24b ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Wskazuje on, że w przetargu może uczestniczyć zarówno osoba fizyczna, czyli rolnik, jak i prawna, np. spółka, jeśli tylko nie ma zaległości finansowych wobec KOWR czy innych instytucji państwowych, nie była karana oraz nie władała lub nie włada nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściła. Przepis umożliwia więc startowanie w przetargu na OPR rolnikom indywidualnym, ale nie wyklucza ze składania ofert dzierżawców gruntów, na bazie których utworzono OPR. Aczkolwiek oferta od osoby, która kupiła lub dzierżawi od Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powyżej 900 ha, otrzyma 0 punktów. Może ona jednak nadrobić to w innych kryteriach, o czym poniżej, np. oferując wysoki czynsz dzierżawny.

Czym jest ośrodek produkcji rolnej?

Ośrodek Produkcji Rolnej to zgodnie z przepisami zorganizowany kompleks majątkowy zawierający wiele różnorodnych składników majątkowych, tj. nieruchomości i innego mienia. Pomiędzy składnikami ośrodka powinna istnieć więź funkcjonalna o charakterze produkcyjnym i ekonomicznym. Funkcjonalne związki między elementami powinny być na tyle mocne, aby majątek mógł służyć wytwórczej produkcji rolniczej i predysponować OPR do określonego działu produkcyjnego, w zależności od posiadanych nieruchomości, tj. zabudowań i gruntów rolnych.

Za co punkty?

Oferty od osób, które kupiły lub dzierżawią z Zasobu Włas­ności Rolnej Skarbu Państwa nie więcej niż 300 ha użytków rolnych, otrzymają najwyższą liczbę punktów, tj. 15. Natomiast od tych, którzy kupili lub dzierżawią więcej niż 900 ha użytków rolnych, nie otrzymają w ogóle punktu. Punkty dla tych, którzy mieszczą się w przedziale powyżej 300 ha i nie więcej niż 900 ha, będą liczone w ten sposób: 10 × procentowy stosunek 300 ha do powierzchni nabytych lub dzierżawionych przez tego uczestnika użytków rolnych z Zasobu. Jeśli więc np. do przetargu stanie osoba, która dzierżawi od ZWRSP 400 ha i nigdy nie kupiła ziemi z państwowego Zasobu, jej oferta otrzyma 7,5 punktu.

Oferty z najwyższym rocznym czynszem dzierżawnym otrzymają 50 punktów, a z wywoławczą wysokością czynszu dzierżawnego 0 punktów. Punkty za oferty pośrednie będą wyliczane w ten sposób: 50 × procentowy stosunek oferowanego czynszu w odniesieniu do najwyższego oferowanego czynszu.

W kolejnym kryterium pod uwagę będą brane 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu produkcji rolnej zgodnej z profilem produkcyjnym OPR oraz średnioroczna skala produkcji rolnej prowadzonej w roku poprzedzającym rok, w którym ogłoszono przetarg. Produkcja powinna wynieść co najmniej 50% średniorocznej docelowej produkcji rolnej ośrodka wskazanej w ogłoszeniu o przetargu. Ten, który spełni to kryterium, otrzyma 15 punktów, a ten, który nie będzie w stanie tego udokumentować, nie otrzyma punktu.

Zdolności techniczne mają być oceniane na podstawie posiadanego parku maszyn rolniczych służących do prowadzenia produkcji zgodnej z profilem produkcyjnym ośrodka. Pod uwagę mają być brane maszyny o najwyższej wartości ustalonej według cen zakupu, które przyszły dzierżawca posiada co najmniej rok i nie dłużej niż 5 lat przed dniem ogłoszenia przetargu. Ten, który spełni to kryterium, otrzyma 12 punktów. Osoba, która nie będzie w stanie tego udowodnić, nie otrzyma punktów, a ten, który udokumentuje posiadanie takich maszyn, ale o wartości niższej niż najwyżej oceniona w ofercie, będzie miał wyliczone punkty proporcjonalnie do niej.

Przetarg przed przejęciem ziemi

W uzasadnieniu do projektu zaznaczono, że jeżeli obecny dzierżawca wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy, istnieje możliwość zorganizowania przetargu na OPR przed planowanym przejęciem nieruchomości przez KOWR od obecnego dzierżawcy, np. na około 12 miesięcy przed tą datą.

Ma to umożliwić właściwe i sprawne przekazanie nieruchomości nowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu. Chodzi o ewentualne przejęcie pracowników w odpowiednim trybie Kodeksu pracy, nabycie majątku obrotowego, w tym inwentarza żywego, produkcji w toku, maszyn i urządzeń, bezkolizyjne przejęcie niezbędnych pozwoleń produkcyjnych i środowiskowych lub ich uzyskanie.

Magdalena Szymańska
fot. M. Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *