KZSM do Wojciechowskiego: Interwencja na rynku mleka jest konieczna

Warszawa, 02. 08. 2023 r.

Janusz Wojciechowski
Komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa

Szanowny Panie Komisarzu

W imieniu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny (KZSM), w związku z przedłużającą się krytyczną sytuacją na rynku mleka, ponawiamy wniosek z maja br. o podjęcie skutecznych prac w ramach UE, w celu uruchomienia realnych i szybkich działań w zakresie interwencji na rynku mleka UE, skupu interwencyjnego odtłuszczonego mleka w proszku i masła.

Zwracamy się o spowodowanie „urealnienia” cen interwencyjnych mleka w proszku i masła do aktualnej sytuacji kosztów produkcji mleka i wyrobów mleczarskich, w nawiązaniu do uwarunkowań rynkowych w UE i świecie, spowodowanych wojną w Ukrainie (m.in. wzrost kosztów, inflacja, osłabienie i zerwanie systemów dostaw, powstanie zagrożeń bezpieczeństwa żywnościowego UE).

Na podstawie danych z instytucji państwowych: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane ze Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej oraz KOWR – dane za okres 17-23.07.2023 r., należy zauważyć, że skala drastycznych spadków cen skupu mleka i sprzedaży wyrobów mleczarskich nadal pogłębia się w Polsce w ciągu ostatnich tygodni:

  • cena skupu mleka za czerwiec 2023 r. wynosiła 1,92 zł/I i była niższa o 15,8% od ceny sprzed roku, ponadto w porównaniu do maja br. nastąpił spadek o 7,0%;
  • cena OMP – 11,04 zł/kg, spadek w ciągu roku (r/r) o 41,1% oraz o 4,0% m/m;
  • cena masła w blokach – 19,65 zł/kg, spadek r/r o 39,1% oraz o 4,0% w ciągu miesiąca.

W zakresie cen na rynku UE w EUR – cena skupu mleka w Polsce z poziomu 59,4 EUR/100 kg za grudzień 2022 r. spadła do poziomu 45,6 EUR/100 kg za maj 2023 r. (w czerwcu nastąpił dalszy spadek – o 7,0%, ponadto poziom cen skupu mleka w Polsce był przy inflacji ok. 2-krotnie wyższej niż w strefie EUR).

O fakcie, że kryzys na rynku mleka następuje w skali całej UE, świadczy fakt, że podobne drastyczne spadki cen sprzedaży wyrobów wystąpiły w krajach czołowych producentów wyrobów mleczarskich w skali UE (zmiany cen rok do roku).

Ww. ceny mimo tak drastycznych spadków są powyżej cen interwencyjnych UE, lecz wynika to z faktu, że ceny interwencyjne UE są cenami w realiach gospodarczych (kosztów, inflacji) sprzed kilkunastu lat, które w ogóle nie uwzględniają zasadniczych zmian spowodowanych przez COVID-19, wojnę w Ukrainie, wzrost kosztów produkcji np.: cen paliw, gazu, energii, pasz.

Utrzymywanie się niekorzystnej sytuacji na rynku mleka w Polsce i UE (drastyczne spadki cen zbytu wyrobów przy jednoczesnej przedłużającej się tendencji wzrostu kosztów produkcji) powodują gwałtowne pogorszenie wyników ekonomiczno-finansowych działalności przetwórców oraz drastyczne spadki dochodów rolników – producentów mleka.

Skutkiem drastycznego pogorszenia dochodowości produkcji mleka będzie dalsze zmniejszanie się ilości rolników prowadzących produkcję mleka (np. w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat liczba producentów mleka zmniejszyła się o ok. 40%).

Konsekwencją tego będzie spadek produkcji mleka w Polsce i UE – co może realnie zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu UE.

W sytuacji dalszych spadków cen skupu mleka – pogarszania się dochodowości produkcji mleka (relacji spadku ceny skupu do rosnących kosztów produkcji) – może nastąpić natężenie protestów rolników oraz pracowników zakładów mleczarskich, wzorem rolników protestujących w zawiązku z napływem zbóż i rzepaku z Ukrainy blokady dróg, pikiety przed instytucjami państwowymi i UE.

Dążenie do utrzymania opłacalności produkcji mleka surowego przez rolników w Polsce i UE jest obiektywną koniecznością gwarantującą utrzymanie w dłuższej perspektywie chowu i hodowli krów mlecznych – bazy surowcowej w skali produkcji mleka zabezpieczającej zapotrzebowanie konsumentów – mieszkańców Polski i UE.

Wobec powyższego, zasadny jest wniosek o spowodowanie uruchomienia interwencji na rynku mleka w skali UE.

Aby wnioskowana interwencja odniosła realny skutek na rynku mleka, powinny być wprowadzone szybkie i skuteczne działania interwencyjne na wyroby mleczne. Wobec tego wnioskujemy o ustalenie realnych cen interwencyjnych masła i OMP.

Na podstawie doświadczeń z ostatniej większej interwencji na rynku mleka w ramach UE (lata 2015–2016) należy stwierdzić, że:

  • opóźnianie interwencji skutkuje większym jej zakresem niż możliwy przy wcześniejszym jej uruchomieniu,
  • UE, w sytuacji opóźniania interwencji, musiała przeznaczyć większe środki na przeprowadzenie interwencji i koszty przechowywania wysokich stanów, np. OMP,
  • opóźnienie interwencji przyniosło niższe efekty zmian cenowych od oczekiwanych,
  • wysokie stany zapasów OMP (w ramach interwencji), bez jednoznacznych komunikatów medialnych co do zasad ich rozdysponowania, negatywnie wpływały na sytuację na rynku mleka UE i skutecznie ograniczały wzrost cen zbytu wyrobów, a w konsekwencji wzrost cen skupu mleka (dawały podstawę do potencjalnego zagrożenia wystąpienia działań spekulacyjnych).

Wobec powyższego, konsekwentnie wnioskujemy o szybkie podjęcie interwencji na rynku mleka przy zastosowaniu urealnionych cen interwencyjnych.

Jednocześnie na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych zwracamy się o zapewnienie przeznaczenia towarów objętych interwencją na rynku mleka UE na cele pomocy dla osób dotkniętych klęską głodu oraz innych potrzebujących na obszarach środkowej i północnej Afryki oraz Bliskiego Wschodu lub na pasze.

Z poważaniem

Waldemar Broś

Prezes Zarządu

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *