Kiedy można wyjechać z azotem w pole? TERMINY wiosennego nawożenia w 2024

Termin stosowania nawozów zawierających w składzie azot jest ważnym czynnikiem decydującym zarówno o wysokiej efektywności wykorzystania składników nawozowych przez rośliny, jak również ograniczania nadmiaru składników odżywczych w środowisku, w tym w wodach.

Czy rolnik może stosować nawozy przed 1 marca?

Obowiązujący od 2023 r. program azotanowy daje możliwość elastycznego stosowania nawozów zawierających w składzie azot w okresie od 1. do ostatniego dnia lutego, jeżeli wystąpią odpowiednie warunki pogodowe tj.:

  • przez 5 dni następujących po sobie, każdego dnia, średnia dobowa temperatura powietrza przekroczy 3°C – dotyczy możliwości nawożenia roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych,
  • przez 5 dni następujących po sobie, każdego dnia, średnia dobowa temperatura powietrza przekroczy 5°C – dotyczy możliwości nawożenia pozostałych upraw.

Nawożenie azotem: z czego wynika 5-dniowy okres? Dlaczego nie wystarczą np. 3 dni?

Jak tłumaczy ministerstwo infrastruktury, 5-dniowy okres przyjęty do określenia przejścia przez próg danej temperatury wynika z fizjologii roślin (w tym okresie rozpoczynają się procesy wyznaczające wegetację). Dodatkowo 5-dniowy okres wskazywany jest m.in. w opracowaniach JRC (Joint Research Center), jako sposób na zdefiniowanie rozpoczęcia wegetacji roślin.

Czy możliwe będzie nawożenie w przypadku, gdy przez 5 kolejnych dni temperatura wynosiła 5°C, a następnie spadła do 2°C?

Ministerstwo infrastruktury zaznacza, że możliwe będzie rozpoczęcie nawożenia, gdy przez 5 kolejnych dni temperatura wynosiła 5°C, a następnie spadła do 2°C. Należy jednak zaznaczyć, że podczas stosowania nawozów obowiązują jeszcze inne przepisy, których należy przestrzegać, takie jak ograniczenie stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem.

Jak interpretować elastyczny termin nawożenia?

Rolnicy zastanawiają się, czy jeśli przez 5 dni będą dodatnie średnie dobowe temperatury powietrza, po czym wystąpią przymrozki, to mogą zastosować nawóz na glebę nie zamarzniętą? Czy od nowa muszą czekać na średnie dobowe temperatury 3°C lub 5°C?

– Jeśli średnia dobowa temperatura powietrza przejdzie przez próg 5°C lub 3°C i powiat, w którym znajduje się przeważająca część gospodarstwa rolnego znajdzie się w wykazie opublikowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, można rozpocząć nawożenie. Progi 3°C i 5°C zostały wprowadzone z uwagi na rozpoczęcie procesów fizjologicznych w roślinach i wznowienie procesów, w przypadku roślin zasiewanych zimą. Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu innych przepisów programu azotanowego odnoszących się do nawozów, np. zakazu stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem – wyjaśnia ministerstwo infrastruktury.

Gdzie rolnik znajdzie informacje o warunkach pogodowych?

Rolnik nie musi sam sprawdzać ww. warunków pogodowych. Informacje te w lutym 2024 r., publikować będzie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej IMGW-PIB na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. Wykazy powiatów, w których nastąpiło przejście średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3°C i 5°C będą publikowane codziennie, w okresie od 1-go do ostatniego dnia lutego, na stronie internetowej IMGW-PIB: https://agrometeo.imgw.pl/kryterium_wczesniejszego_terminu_nawozenia

W przypadku lokalizacji gospodarstwa na terenie 2 lub więcej powiatów, terminem rozpoczęcia nawożenia jest termin określony dla powiatu, z większym udziałem procentowym powierzchni gospodarstwa w tym powiecie w stosunku do całkowitej powierzchni tego gospodarstwa.

Prognoza pogody na luty 2024 r. Będzie odpowiednia temperatura do nawożenia?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco analizuje prognozy wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB.

Zgodnie z eksperymentalną prognozą długoterminową temperatury i opadu na luty 2024 r. , w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej (może być bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020).

Natomiast według bieżących prognoz w tym i następnym tygodniu w Polsce będą okresy, gdy pogoda będzie sprzyjać nawożeniu. 

Zakaz stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, pokrytych śniegiem i zalanych wodą

Niezależnie od panujących warunków pogodowych musimy pamiętać, że zabronione jest stosowanie nawozów na glebach zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem, zamarzniętych. Za glebę zamarzniętą nie uznaje się taką, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.  

Jakie kary grożą rolnikowi, który nie przestrzega terminów programu azotanowego?

Ustawa − Prawo wodne ustanowiła system kar uzależniony od zakresu i stopnia naruszenia programu azotanowego i daje możliwość organom Inspekcji Ochrony Środowiska wydawania decyzji nakazujących usunięcie w określonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości lub ustalania obowiązku uiszczenia opłaty za naruszenie zapisów programu azotanowego.

Maksymalne stawki opłat za naruszenie programu azotanowego aktualizowane są co roku i w 2024 r. wynoszą:

  • 2636,02 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami 
  • 3954,04 zł za przechowywanie nawozów naturalnych niezgodnie z przepisami
  • 659,00 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” niezgodnie z przepisami albo za jej brak;
  • 659,00 zł za brak planu nawożenia azotem.
Uprawa

Późny siew rzepaku i wiosenne nawożenie RSM. Jak to przekłada się na plony?

Ceny nawozów 2024

Jakie są ceny nawozów w Polsce na koniec stycznia 2024?

Kamila Szałaj, na podst. MRiRW, MI, Monitor Polski

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *