Jaka kara grozi za wywożenie szamba na pole czy łąkę?

Kiedy rolnik może wykorzystywać ścieki?

Wielu rolników zastanawia się, czy może wylewać szambo na swoje pole. Odpowiedzi na to pytanie udziela Ministerstwo Infrastruktury w piśmie skierowanym do Krajowej Rady Izb Rolniczych. Resort zaznacza, że zgodnie z art 44 ustawy Prawo wodne przez rolnicze wykorzystanie ścieków rozumie się zastosowanie ścieków do nawadniania oraz nawożenia użytków rolnych oraz stawów wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb. Mogą to być zarówno ścieki bytowe, jak i ścieki komunalne lub przemysłowe o składzie zbliżonym do ścieków bytowych. 

O ile ilość ścieków nie przekracza 5 kubików na dobę oraz służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego gospodarstwa rolnego to rolnicze wykorzystywanie ścieków jest uznawane za zwykłe korzystanie z wód.

Natomiast, gdy ich ilość jest większa ​niż 5 m3 na dobę, jest szczególnym korzystaniem z wód i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Nie można jednak nawozić pól ściekami prosto z szamba! Takie nieczystości muszą spełniać normy określone w rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. W sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. 

Zgodnie z tym rozporządzeniem ścieki mogą być przeznaczone do rolniczego wykorzystania jeżeli:

 • BZT5 zostało zredukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesiny ogólnej co najmniej o 50%
 • spełniają warunki sanitarne, określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia, co oznacza, że bakterie chorobotwórcze z rodzaju Salmonella są niewykrywalne w 1 litrze ścieków oraz nie zostanie stwierdzona obecność żywych jaj pasożytów (Ascaris sp., Trichuris, Toxocara sp.) w 1 litrze ścieków; 
 • nie stanowią zagrożenia dla jakości wód podziemnych i powierzchniowych, a w szczególności nie spowodują zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego;
 • nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 

Należy także pamiętać, że badania mikrobiologiczne i parazytologiczne oraz badania stanu i składu ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania wykonuje się co najmniej raz na dwa miesiące. Natomiast badania zawartości metali ciężkich w glebach na obszarach, na których może być stosowane rolnicze wykorzystanie ścieków, przeprowadza się co 5 lat.

Kiedy zabronione jest wylewanie ścieku rolniczego na pola?

Zakazuje się rolniczego wykorzystania ścieków, gdy:

 • grunt jest zamarznięty, zalany wodą, nasycony wodą lub przykryty śniegiem, z wyjątkiem dna stawów ziemnych wykorzystywanych do chowu i hodowli ryb,
 • na gruntach wykorzystywanych do upraw roślin przeznaczonych do spożycia w stanie surowym,
 • na gruntach, w których zwierciadło wód podziemnych znajduje się płycej niż 1,5 m od powierzchni ziemi lub od dna rowu rozprowadzającego ścieki,
 • na obszarach o spadku terenu większym niż 10% dla gruntów ornych i 20% dla łąk, pastwisk oraz plantacji drzew leśnych,
 • na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w okresie prognozowanego wezbrania wód.

Nawożenie ściekami musi uwzględniać Program azotanowy

Rolnik, który chce wywozić ścieki bytowe na swoje grunty, musi także pamiętać, że przy ich stosowaniu obowiązują podobne zasady jak przy nawozach naturalnych. Dlatego musi je uwzględnić w planie nawożenia azotem lub w obliczeniach maksymalnych dawek azotu zgodnie z Programem azotanowym. Dotyczy to również terminu stosowania takich nieczystości.

Ścieki przeznaczone do użytku rolniczego nie mogą zagrażać jakości wód podziemnych i powierzchniowych, a przede wszystkim nie mogą powodować zanieczyszczenia wód substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego.

Czy stosując ścieki rolniczo nie trzeba mieć umowy na wywóz nieczystości? 

Niektórzy rolnicy, którzy zamierzają stosować w swoim gospodarstwie ścieki jako element nawożenia, dopytują się czy w takiej sytuacji mogą wypowiedzieć umowę z firmą wywożącą ścieki z szamba. 

Biorąc pod uwagę ograniczenia związane z terminami i dawkami stosowania ścieków bytowych do celów rolniczych, należy mieć zawartą umowę opróżniania szamba. Warto także pamiętać, że przedstawiciele gminy mogą zażądać potwierdzenia odprowadzania ścieków zgodnie z prawem. Aby to udokumentować należy mieć dowody zapłaty za wywóz nieczystości płynnych lub też za wykonanie badań ścieków, które zostały wykorzystane na cele rolnicze. 

Jaka kara grozi za wywożenie szamba na pole czy łąkę?​​

Nielegalne usuwanie ścieków poprzez wylewanie ich na łąki, pola czy do okolicznych zbiorników wodnych jest karalne. Kary za takie nieprawidłowości sięgają nawet 5000 złotych.

Dlatego też policja ma obowiązek zareagować, a gmina ma za zadanie wyegzekwować obowiązek podpisania przez właściciela posesji umowy na wywóz nieczystości. ​

W jaki sposób należy pozbywać się nieczystości płynnych z nieruchomości?

Jak podkreśla Ministerstwo Infrastruktury, właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości i porządku w zakresie gospodarki ściekowej poprzez: 

 • przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub,
 • wyposażenie nieruchomość w osadnik nieczystości płynnych lub oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymogi odrębnego rozporządzenia;  
 • zbierania nieczystości płynnych w szambach lub osadnikach przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • pozbywanie się zebranych na terenie obiektu nieczystości płynnych zgodnie z prawem. 

Warto także dodać, że przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli na nieruchomości znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków spełniająca wymagania określone w odrębnym rozporządzeniu. Ale dotyczy to jedynie oczyszczalni przydomowych. 

Jeśli ilość ścieków jest większa niż 5 m3, ich zbieranie lub przetwarzanie wymaga pozytywnego zaświadczenia właściwego inspektora ochrony środowiska. Szczegóły dotyczące usuwania ścieków z posesji można znaleźć w  ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.).  

 

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *