Ile wynosi czynsz za dzierżawę ziemi z KOWR? Gdzie jest najdrożej?

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w I półroczu 2023 r. wyniosła 13,4 dt pszenicy/ha. To ok. 1470 zł rocznie za hektar (średnia cena skupu pszenicy, na podstawie której wylicza się czynsz wyniosła w tym okresie 109,97 zł/dt).

Jak informuje KOWR, średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez Ośrodek w przedmiotowym okresie została wyliczona na podstawie zawartych 2141 umów dzierżawy na łączną powierzchnię  19533  ha gruntów.

– W wyliczeniach średniej wysokości czynszu wyeliminowano wartości czynszów dla gruntów zabudowanych oraz gruntów o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także gruntów nierolnych. Z wyliczeń wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców – wyjaśnia KOWR.

Najwyższe czynsze dzierżawne płacą rolnicy z Wielkopolski

Z danych KOWR wynika, że najwyższe średnie czynsze uzyskiwano w województwach: wielkopolskim – 22,9 dt/ha, opolskim – 20,2 dt/ha i świętokrzyskim – 18,9 dt/ha.

Z zestawienia wysokości czynszu w poszczególnych grupach obszarowych wynika, że najwyższy średni czynsz wystąpił w grupie obszarowej  10,00 – 99,99 ha  i wyniósł 14,1 dt pszenicy/ha (683 umowy) i w grupie obszarowej  100,00 – 299,99 ha  –  12,7 dt pszenicy/ha (6 umów).

Jak informuje KOWR, blisko 68% zawartych w I półroczu 2023 r. umów dzierżawy dotyczyło gruntów o powierzchni do 10 ha.

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego uzyskanego w I półroczu 2023 r. (w dt pszenicy/ha) w poszczególnych województwach – średnio 13,4 dt pszenicy/ha

FOTO: KOWR

W I półroczu 2023 roku rolnicy wydzierżawili dużo mniej ziemi od KOWR

W I półroczu 2023 roku, w porównaniu do końca I półrocza 2022 roku, nastąpił spadek średniej wielkości czynszu o 0,1 dt pszenicy/ha, przy wydzierżawieniu o 28% (7 771 ha) mniejszej powierzchni gruntów i zawarciu o 19% (497) mniejszej liczby umów.

KOWR dzierżawi ponad milion hektarów

Według stanu na 30 czerwca 2023 roku liczba czynnych umów dzierżawy gruntów z Zasobu WRSP wynosiła 69 811 na powierzchnię 1 082 316 ha. W porównaniu do stanu z końca I półrocza 2022 r.  oznacza to przyrost liczby umów o 1,6% przy niemal niezmienionej powierzchni dzierżaw.

Powierzchnia gruntów Zasobu WRSP pozostająca w dzierżawie wg stanu na 30 czerwca2023 r., wg województw

FOTO: KOWR

Kamila Szałaj

Grunty rolne znów drożeją

Ponad 100 tys. zł za 1 ha gruntów. Jakie są ceny ziemi rolnej w województwach?

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *