Harmonogram dotacji z ARiMR na 2024 rok. Kiedy młody rolnik i inne nabory?

ARiMR przedstawiła szczegółowy harmonogram naborów na różne dotacje w ramach Planu Strategicznego dla WPR na 2024 rok Określone zostały także limity pomocy. Okazuje się, że poza dopłatami bezpośrednimi, najwięcej pieniędzy przeznaczono na inwestycje w OZE i poprawiające dobrostan bydła i świń. Określone zostały także limity pomocy. Kiedy i o jakie wsparcie mogą ubiegać się rolnicy?

Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne, leśne – termin naboru: 15 marca – 15 maja 2024:

 • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 (149,59 mln zł)
 • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 (189,86 mln zł)
 • Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 (10,97 mln zł)
 • Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych (0,42 mln zł)
 • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie (4,23 mln zł)
 • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (85,75 mln zł)
 • Bioróżnorodność na gruntach ornych (1,72 mln zł)
 • Premie z tytułu zalesień, zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych (4,14 mln zł)
 • Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne wdrażane w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 (płatności będą częściowo realizowane z budżetu PROW) (228,87 mln zł)
 • Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne wdrażane w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020). Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 (płatności będą częściowo realizowane z budżetu PROW) (207,53 mln zł)
 • Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne wdrażane w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020). Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone (płatności będą częściowo realizowane z budżetu PROW) (156,05 mln zł)
 • Zobowiązania zalesieniowe z PROW 2004-2006 – 1 czerwca 2024-15 lipca 2024 (62,31 mln zł)
 • Zobowiązania zalesieniowe z PROW 2007-2013 – 15 marca – 15 maja 2024 (46,04 mln zł)
 • Zobowiązania zalesieniowe z PROW 2014-2020 – 15 marca – 15 maja 2024 (13,95  mln zł)
 • Rolnictwo ekologiczne – 15 marca – 15 maja 2024 (616,22 mln zł)
 • Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) – 15 marca – 15 maja 2024 (1, 48 mld zł)
 • Zalesianie gruntów rolnych – 1 czerwca-31 lipca 2024 (10,79 mln zł)
 • Tworzenie zadrzewień śródpolnych – 1 czerwca-31 lipca 2024 (5,58 mln zł)
 • Zakładanie systemów rolno-leśnych – 1 czerwca-31 lipca 2024 (5,58 mln zł)
 • Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych – 1 czerwca-31 lipca 2024 (11,16 mln zł)

Interwencje w sektorze pszczelarskim

 • Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej 24 października – 22 listopada 2024 (1,02 mln zł)
 • Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych 24 października – 22 listopada 2024 (19,25 mln zł)
 • Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi – 24 października – 22 listopada 2024 (14,74 mln zł)
 • Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej – 24 października – 22 listopada 2024 (2,46 mln zł)
 • Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół – 24 października – 22 listopada 2024 (8,14 mln zł)
 • Wsparcie naukowo-badawcze – 24 października – 22 listopada 2024 (0,84 mln zł);
 • Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych – 24 października – 22 listopada 2024 (0,33 mln zł);

Interwencje sektorowe: owoce i warzywa – 20 czerwca-20 lipca 2024

Zgodnie z ustawą o PS nie określa się kwoty na nabór.

 • Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw
 • Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw
 • Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw
 • Wycofanie z rynku owoców i warzyw
 • Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu
 • Badania i rozwój

Inwestycje i rozwój gospodarstw rolnych

 • I.10.1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje) obszary A, B, C, D –  5 września -11 października 2024​ (844,51 mln zł)
 • I.10.1.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (Instrumenty finansowe) od 1 marca 2024 nabór ciągły (259,85 mln zł)
 • I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej – 25 stycznia-23 lutego 2024 (1,159 mld zł)
 • I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF 27 czerwca – 2 sierpnia 2024 (225,20 mln zł)
 • 61. I.10.4 Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu 10 października -10 listopada 2024 (941,95 mln zł)

 • I.10.5 Rozwój małych gospodarstw (11 lipca – 9 sierpnia 2024, 271,97 mln zł)w tym:
  • krótki łańcuch dostaw i gospodarstwa ekologiczne
  • pozostałe
 • I.10.6.2 Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (Instrumenty finansowe) – w gospodarstwie – 1 marca 2024 nabór ciągły (64,96 mln zł)
 • I.10.7.2 Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (Instrumenty finansowe) – poza gospodarstwem – 1 marca 2024 nabór ciągły (86,62 mln zł)
 • I.10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowych – nabory ogłaszane przez SW** – 20 lipca 2024 (588,99 mln zł)
 • I.10.10.1 Infrastruktura na obszarach wiejskich – przydomowe oczyszczalnie – nabory ogłaszane przez SW** 19 grudnia 2024 (1, 243 mld zł)
 • I.10.15 Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń 19 grudnia 2024 – 31 stycznia 2025 (1, 339 mld zł)
 • I.11 Premie dla młodych rolników – 5 czerwca – 5 sierpnia 2024 (809,86 mln zł)

Zarządzanie ryzykiem

 • Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich I termin: 22 sierpnia – 20 września 2024, II termin: 5 grudnia 2024 – 3 stycznia 2025 (54,14 mln zł)

Współpraca i rozwój lokalny

 • Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)
 • Zarządzanie LSR – nabory ogłaszane przez SW**15 marca 2024 (552,18 mln zł)
 • Wdrażanie LSR – nabory ogłaszane przez SW i LGD**20 września 2024 (23,82 mln zł)
 • Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych – 19 września -24 października 2024 (zgodnie z ustawą o PS nie określa się kwoty na nabór)
 • Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności19 stycznia -18 marca 2024 (80,12 mln zł)
 • Rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości żywności – 17 września -17 października 2024 (90,95 mln zł)
 • Współpraca Grup Operacyjnych EPI – Wsparcie przygotowawcze 10 grudnia 2024 – 10 stycznia 2025 (5,2 mln zł)

Transfer wiedzy i doradztwa

 • Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 2 Szkolenia profilowane dla rolników konkurs) –  5 września – 11 października 2024 (21,65 mln zł)
 • Kompleksowe doradztwo rolnicze (moduł 2 Doradztwo grupowe) – 22 sierpnia – 27 września 2024 (17,32 mln zł)
 • Doskonalenie zawodowe kadr doradczych (moduł 3 Studia podyplomowe) 5 września – 11 października 2024 (2,25 mln zł)
 • Doskonalenie zawodowe kadr doradczych (moduł 4 Mentoring) 7 listopada -13 grudnia 2024 (1,34 mln zł)
 • Doskonalenie zawodowe kadr doradczych (moduł 2 Szkolenia profilowane) 10 października – 8 listopada 2024 (3,12 mln zł)

Pomoc techniczna (w sumie 1,47 mld zł)

 • Schemat I Wsparcie wdrażania Planu Strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ – 10 października – 31 grudnia 2024
 • Schemat II Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ 10 października – 31 grudnia 2024

Dopłaty bezpośrednie 2024: jaki harmonogram naboru wniosków?

ARiMR przedstawiła także harmonogram naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie. W 2024 roku zostaną uruchomione nabory na następujące płatności bezpośrednie (w nawiasach limit środków przewidzianych na daną płatność)

Dopłaty bezpośrednie/wsparcie obszarowe:

 • I.1 Podstawowe wsparcie dochodów – 15 marca -15 maja 2024 (7,735 mld zł)
 • I.2 Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów – 15 marca -15 maja 2024 (1,892 mld zł)
 • I.3 Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników – 15 marca -15 maja 2024 (189,77 mln zł)
 • I.4.1 – I.4.6 Ekoschematy – 15 marca -15 maja 2024
  • Obszary z roślinami miododajnymi (37,57 mln zł)
  • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi (2,64 mld zł)
  • Integrowana produkcja Roślin (36,64 mln zł)
  • Biologiczna ochrona upraw (2,09 mln zł)
  • Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych (92,49 mln zł)
  • Dobrostan zwierząt (1,28 mld zł)
 • I.5.1 – I.5.13 Wsparcie dochodów związane z produkcją – 15 marca -15 maja 2024
  • do krów (747 mln zł)
  • do bydła (844 mln zł)
  • owiec (22,88 mln zł)
  • kóz (1,3 mln zł)
  • buraków cukrowych (343 mln zł)
  • chmielu (4,14 mln zł)
  • lnu (2,79 mln zł)
  • konopi włóknistych (0,47 mln zł)
  • pomidorów (9,95 mln zł)
  • truskawek (48,45 mln zł)
  • ziemniaków skrobiowych (42,59 mln zł)
  • roślin pastewnych (81,84 mln zł)
  • roślin strączkowych na nasiona (305,6 mln zł)
 • Płatność obszarowa niezwiązana z produkcją (uzupełniająca płatność podstawowa) – 15 marca -15 maja 2024 (669,41 mln zł)
 • Płatność niezwiązana do tytoniu – 15 marca -15 maja 2024 (75,93 mln zł)
  Dopłaty bezpośrednie 2024

  Dopłaty bezpośrednie 2024: ARiMR podała harmonogram naboru wniosków! Jakie będą płatności i ekoschematy?

Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy w 2024 r. – kliknij, by POBRAĆ

Ekoschematy stanowią 25 proc. budżetu płatności bezpośrednich

Budżet Planu Strategicznego WPR wynosi ponad 25 mld euro na 5 lat. Z tego 17 mld euro przeznaczone jest na płatności bezpośrednie, a na działania inwestycyjne prawie 8 mld euro. Ekoschematy stanowią 25 proc. budżetu płatności bezpośrednich.

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *