GAEC 6 i 7 na nowych zasadach. Co się zmieni? Co dalej z ugorowaniem, czyli GAEC 8?

GAEC 6, czyli konieczność utrzymywania okrywy gleby na co najmniej 80% gruntów ornych

Ogólny wymóg GAEC 6, tj. utrzymanie okrywy ochronnej gleby na powierzchni stanowiącej co najmniej 80% gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od 1 listopada do 15 lutego, ma pozostać niezmieniony. Taki sam termin dotyczy utrzymywania okrywy ochronnej gleby w uprawach trwałych w międzyrzędziach.

Zmiany w GAEC 6 dla zbóż i rzepaku lepsze dla ochrony gleby i dla rolnika

Natomiast w przypadku upraw wcześnie zbieranych z pola, tj. zbóż, rzepaku i rzepiku, okrywę należałoby utrzymać od dnia zbioru plonu głównego do 15 października danego roku. W tym czasie nie wolno byłoby wykonywać orki. Wymagany odsetek 80% powierzchni gruntów ornych w obu wymienionych okresach (tj. do 15 lutego oraz 15 października) liczony miałby być łącznie.

Słusznie uznano, że wprowadzenie innego terminu tylko dla upraw wcześnie zbieranych z pola nie zmienia zasadniczego charakteru normy, tj. obowiązku utrzymania okrywy ochronnej w Polsce na 80% gruntów ornych, a wręcz ją wzmocnią. Zapewnia bowiem okrycie gleby wtedy, kiedy w okresie letnim po wczesnych zbiorach przez długi czas jest ona niepokryta i w związku z tym jest narażona na niekorzystne oddziaływanie czynników zewnętrznych.

Uprawy późno zebrane wyłączone z normy GAEC 6. O jakie uprawy chodzi?

Z wdrażania normy, na co zwracali uwagę również nasi Czytelnicy, miałyby być wyłączone uprawy późno zbierane, po których nie ma możliwości zastosowania działań ochronnych. Chodzi o:

  • rośliny okopowe, np.: cykoria korzeniowa, brukiew, burak cukrowy, burak pastewny, marchew, pietruszka, ziemniak;

  • kukurydzę na ziarno oraz uprawy na gruntach ornych pod osłonami;

  • warzywa, np.: kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta włoska, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, por, szparag, rabarbar, chrzan pospolity;

  • rośliny zielarskie, np.: czosnek niedźwiedzi, glistnik jaskółcze ziele, kozłek lekarski, lubczyk lekarski, mydlnica lekarska, pokrzywa zwyczajna, prawoślaz lekarski, różeniec górski, szczodrak krokoszowaty.

Rolnicy muszą poczekać na akceptację zmian w GAEC 6 na aprobatę Komisji Europejskiej

Trzeba mieć nadzieję, że unijni urzędnicy poprą nasze stanowisko wskazujące na to, że rośliny późno zbierane z pola, ze względu na długi okres wegetacji, pełnią długotrwale funkcję ochronną gleby i dodatkowo wykorzystują składniki pokarmowe, ograniczając ich straty. Z kolei zebranie plonu głównego po 15 października umożliwia już nie tylko wysiew poplonu lub międzyplonu (zalecane terminy – do 1 października), ale także oziminy w plonie głównym. Siew pod koniec października może być utrudniony z uwagi na jesienne deszcze, trudności z wjechaniem na pole oraz bezzasadny z uwagi na zagrożenie przemarznięcia wschodów.

Uprawy późno zebrane, w tym kukurydza na ziarno, miałyby być wyłączone z normy GAEC 6. Ale polscy rolnicy czekają na decyzję KE

FOTO: Magdalena Szymańska

Tak jak to jest obecnie, jako spełnienie wymogów normy uznaje się m.in.: okrywę roślinną (uprawy ozime, trawy na gruntach ornych, międzyplony ozime, ścierniskowe, wsiewki, rośliny bobowate drobnonasienne oraz ich mieszanki z trawami), pozostawienie ścierniska, grunty pokryte resztkami pożniwnymi oraz samosiewami zebranej uprawy, mulczem oraz ugorem zielonym. Dodatkowo za spełniające wymogi normy uznawałoby się grunty, na których jest prowadzona produkcja zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.

Czy polscy rolnicy będą zwolnieni z części normy GAEC 7, czyli dywersyfikacji upraw?

W związku z kryzysową sytuacją na rynkach rolnych spowodowaną inwazją Rosji w Ukrainie, w 2023 roku zwolniono rolników w całej Unii Europejskiej ze spełnienia normy GAEC  7, czyli zmianowania i dywersyfikacji upraw na gruntach ornych.

Tymczasem Polska wystąpiła do KE o akceptację zmian w tej normie, która miałaby polegać na zwolnieniu rolników już na stałe ze spełniania wymogu dywersyfikacji. Stwierdzono bowiem, że pozostawienie jedynie obowiązku zmianowania upraw jest zgodne z unijnymi przepisami [załącznik III do rozporządzenia (UE) 2021/2115]. Przepis ten obliguje bowiem kraje członkowskie do stosowania wymogów zmianowania na gruntach ornych, a wymogi dywersyfikacji traktuje jako dodatkowe. Szkoda, że nie wzięto tego pod uwagę już na etapie formułowania tej normy. Ponadto zaproponowano, aby wymogi dotyczące zmianowania nie obowiązywały w przypadku kukurydzy.

Norma GAEC 7 dotyczy tych gospodarstw, które mają powyżej 10 ha gruntów ornych. Zgodnie z zaproponowanymi zmianami, gospodarstwa takie byłyby zobowiązane jedyne do zmianowania, tj. prowadzenia upraw na powierzchni co najmniej 40% gruntów ornych w taki sposób, aby na każdej działce rolnej na tych gruntach, w porównaniu z rokiem poprzednim, znalazła się inna uprawa w plonie głównym. Powyższe obowiązki uznaje się za spełnione na danej działce rolnej w przypadku wysiania po zbiorze plonu głównego między­plonu (ozimego lub ścierniskowego lub wsiewki śródplonowej). Międzyplon ozimy ma być na polu co najmniej od 1 listopada danego roku do 15 lutego kolejnego roku, przy czym po 15 listopada można go zmulczować.

Natomiast międzyplon ścierniskowy trzeba wysiać między 1 lipca a 20 sierpnia i utrzymywać co najmniej do 15 października. Ponadto powinien być on na polu przez co najmniej 8 tygodni od terminu wysiewu, a wsiewka śródplonowa – przez co najmniej 8 tygodni od terminu zbioru uprawy w plonie głównym.

Jednocześnie na wszystkich gruntach ornych w gospodarstwie taka sama uprawa w plonie głównym nie może być prowadzona dłużej niż 3 lata. Rolnicy byliby więc zobowiązani do stosowania zmianowania, w porównaniu z rokiem poprzednim, na powierzchni co najmniej 40% gruntów ornych oraz co 3 lata na 100% gruntów ornych.

Jakie uprawy zwalnianią z konieczności zmianowania?

Powyższe zasady nie obowiązują w przypadku upraw korzystnie wpływających na poprawę i zachowanie potencjału gleby, takich jak: rośliny bobowate, trawy i inne zielne rośliny pastewne, mieszanki bobowatych drobno­nasiennych z trawami, grunty ugorowane oraz uprawy wieloletnie.

Z wdrażania normy wyłączone są gospodarstwa:

  • w których więcej niż 75% gruntów ornych jest wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych, uprawy roślin strączkowych lub ugorowanych lub stanowi sumę powyższych;

  • w których więcej niż 75% użytków rolnych stanowi TUZ lub jest wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych, lub stanowi sumę powyższych;

  • certyfikowane gospodarstwa ekologiczne.

Ugorowanie, czyli norma GAEC 8, czeka na decyzję KE

Jak dotychczas nie ma też jeszcze stanowiska Brukseli w sprawie normy GAEC 8, której muszą przestrzegać gospodarstwa mające powyżej 10 ha gruntów ornych. Chodzi o obowiązek przeznaczania co najmniej 4% powierzchni tych gruntów na obszary lub obiekty nieprodukcyjne. W 2023 roku rolnicy w całej UE mogli je uprawiać, jeśli tylko nie przeznaczyli ich pod kukurydzę, soję oraz zagajniki o krótkiej rotacji.

GAEC 7 obowiązuje od 1 stycznia

Dopłaty bezpośrednie na nowych zasadach od 2024. Norma GAEC 7 już obowiązuje

VAT w rolnictwie

VAT w rolnictwie od 1.01.2024: jaka stawka na pasze i nawozy, a jaka przy sprzedaży żywca?

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *