Ekoschematy: wymieszanie obornika w ciągu 12 godzin. Czy obejmuje też poferment?

Czy poferment to dobry nawóz?

W ostatnim czasie poferment stał się nawozem coraz częściej wykorzystywanym w gospodarstwach, gdzie hodowane są krowy mleczne lub trzoda chlewna (biogazownia rolnicza, produkcja separatu na legowiska). Jest to nawóz naturalny o wysokiej wartości, którego jakość nie różni się poziomem od jakości obornika, gnojowicy, czy pomiotu kurzego.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać punkty za Wymieszanie obornika?

Rolnik otrzymuje punkty za realizację praktyki Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji do powierzchni gruntów ornych, jeżeli wymiesza obornik z glebą, przy czym zabieg przyorania obornika uznaje się za równoważny z jego wymieszaniem z glebą. Dopuszczalne jest zarówno wiosenne jak i,,pożniwne” stosowanie tej praktyki w kontekście łączenia jej czy następstwa praktyki,,Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe”.

Rolnicy muszą robić zdjęcia geotagowane uprawom

Rolnicy na potwierdzenie realizacji praktyki Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji, są zobowiązani przesłać zdjęcia geotagowane, które potwierdzą realizację praktyki w wymaganym czasie, na których podstawie jest można potwierdzić realizację praktyki. W związku z tym, że wśród rolników pojawiły się głosy, że nie każdy z nich potrafi lub może wykonać takie zdjęcie beneficjent może złożyć do ARiMR oświadczenie o wykonaniu praktyki do 14 dni po wykonaniu zabiegu, którego wzór zamieszczony jest na stronie ARiMR, oraz musi prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych, z którego zapisów wynika, że praktyka została terminowo wykonana.

Rolnicy, którzy kupili obornik na potrzeby realizacji praktyki, muszą posiadać imienny dokument potwierdzający zakup obornika lub inny dokument potwierdzający jego nabycie.

W jaki sposób złożyć dokumenty na ekoschematy?

Wymagane dokumenty należy złożyć przy użyciu aplikacji eWniosekPlus. Dołącz dokumenty:

po zalogowaniu się w aplikacji (tak samo, jak w przypadku składania wniosku o dopłaty), w widocznym po lewej stronie okna głównego menu wybieramy zakładkę „Dok. Uzupełniające”, gdzie mamy od razu możliwość dołączenia trzech rejestrów dotyczących wypasu oraz tzw. załączników niemerytorycznych dla kampanii 2023,

 wybierając opcję dodania załącznika niemerytorycznego otwieramy długą listę możliwych do dołączenia dodatkowych dokumentów, podobnie jak robiliśmy to dodając załączniki do wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Poferment będzie zaliczany do ekoschematów

W minionym naborze wniosków nie był uwzględniany poferment, jako alternatywa obornika czy pomiotu kurzego, co wywołało oburzenie wśród hodowców zwierząt na rusztach. Centralny Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Brwinowie podał, że od nowej kampanii będzie taka możliwość.

– Uprzejmie informujemy, że finalizowane są prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie ekoschematów obszarowych. W odniesieniu do wersji konsultowanej w ramach konsultacji zewnętrznych projekt został uzupełniony o poniższą kwestię: Uwzględniono produkty pofermentacyjne – ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. poz. 1597), zmieniła m.in. ustawę o nawozach i nawożeniu wprowadzając definicję produktu pofermentacyjnego. W związku z tym w rozporządzeniu ekoschematowym dopuszczono możliwość wykorzystania produktu pofermentacyjnego na potrzeby realizacji praktyki Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji oraz praktyki Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo. Tym samym rolnik stosujący produkty pofermentacyjne spełniające określone warunki będzie mógł wnioskować o przyznanie punktów za realizację ww. praktyk – podał CDR.

Dorota Kolasińska na podst. CDR/gov.pl/archiwum TAP

Źródło: Top Agrar.pl

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *