Ekoschematy: terminy i obowiązki, których musi przestrzegać rolnik, żeby nie stracić dopłat

Największym zainteresowaniem spośród ekoschematów obszarowych cieszyło się ekoschemat „Rolnictwo węglowe”. W tabeli na stronie 10. zestawiliśmy, jakich obowiązków dla poszczególnych pakietów oraz wariantów rolnicy muszą w najbliższym czasie dopełnić, aby nie stracić tych płatności. Ujęto w nich również zapowiadane przez resort rolnictwa zmiany. Uwzględniono je dla takich praktyk, jak „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia”, „Zróżnicowana struktura upraw” oraz „Wymieszanie słomy z glebą”.

Uczulamy naszych Czytelników, aby zwrócili uwagę zwłaszcza na terminy wykonania wymaganych zabiegów agrotechnicznych, sporządzania wymaganych dokumentów oraz terminy ich ewentualnego dostarczenia do ARiMR.

Plan nawożenia i analiza gleby

Ponadto, co jest ważne dla praktyki „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia”, planuje się złagodzenie kar nakładanych na rolnika, gdy plan nawozowy nie obejmuje całości powierzchni gruntów ornych i trwałych użytków zielonych, które użytkuje. Co więcej, za spełniające warunki praktyki będą uznawane także analizy gleby wykonane w laboratoriach okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub innych laboratoriach wykonujących badania agrochemiczne gleb, również w tych, które nie mają akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań agrochemicznych gleb. Takie informacje od resortu rolnictwa pozyskała Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Retencjonowanie i integrowana

Wśród pozostałych ekoschematów obszarowych najwięcej wniosków złożono kolejno na „Retencjonowanie wody na TUZ”, „Integrowaną produkcję roślin”, „Obszar z roślinami miododajnymi” oraz „Biologiczną ochronę upraw”.

Płatności za retencjonowanie wody na TUZ są przyznawane do powierzchni trwałych użytków zielonych zalanych lub podtopionych, czyli takich, gdzie stan wysycenia profilu glebowego wodą był na poziomie co najmniej 80% przez 12 następujących po sobie dni w okresie między 1 maja a 30 września. Ta dopłata ma być przyznawana analogicznie jak podobna płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ubiegłym roku. Warunek wystąpienia na danej powierzchni zalania lub podtopienia uznawało się wtedy za spełniony, jeżeli jego wystąpienie potwierdziły dane udostępnione ARiMR przez Instytut Uprawy Nawożenia i Glebo­znawstwa do 10 października danego roku.

Rolnicy, którzy zdecydowali się na „Integrowaną produkcję roślin”, muszą uprawiać rośliny zgodnie z metodyką integrowanej ochrony roślin i to rejestrować. Wpisaniem rolnika na listę producentów spełniających wymogi IP zajmuje się jednostka certyfikująca. W danym roku kalendarzowym rolnik powinien zachować wszystkie posiadane w gospodarstwie trwałe użytki zielone.

Miododajne i biologiczna

Rośliny miododajne objęte ekoschematem „Obszar z roślinami miododajnymi” trzeba utrzymać do 31 sierpnia. Do tego czasu nie można ich też wypasać i kosić oraz stosować na nich nawozów i środków ochrony roślin. Dozwolone jest natomiast stawianie na tych działkach pasiek. Co ważne, obszar ten nie może być ugorem obsianym roślinami miododajnymi w ramach normy GAEC 8 (jeśli rolnik decyduje się, że obszarem nieprodukcyjnym będzie taki ugór). Korzystanie z tego ekoschematu nie łączy się z prowadzeniem dodatkowej dokumentacji.

W rejestrze zabiegów agrotechnicznych dla ekoschematu „Rolnictwo węglowe”, praktyki „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia dla wariantu z wapnowaniem” trzeba uwzględnić również nawozy wapniowe

FOTO: Magdalena Szymańska

Z kolei wejście w ekoschemat „Biologiczna ochrona upraw” wiąże się z przekazaniem ARiMR imiennego dowodu zakupu preparatu mikrobiologicznego – ze wskazaniem, jaki to był środek i w jakiej ilości. Rolnik ma też obowiązek prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych, w którym trzeba udokumentować zastosowanie środka zgodnie z etykietą. Według obowiązujących przepisów dowód zakupu oraz rejestr zabiegów trzeba dostarczyć do ARiMR do końca sierpnia. Aczkolwiek według projektowanych zmian termin zarówno na złożenie dowodu zakupu, jak i rejestru zabiegów ma być wydłużony do końca września.

Rejestr zabiegów

Zaleca się, aby rolnicy korzystali z formularza rejestru zabiegów agrotechnicznych przygotowanego przez ARiMR. Jest dostępny na stronie internetowej ARiMR pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/rejestr-zabiegow-agrotechnicznych-wpr-2023–2027. W rejestrze powinno się wypełnić co najmniej takie rubryki, jak: oznaczenie powierzchni, numer działki ewidencyjnej, wielkość powierzchni, datę wykonania zabiegu, rodzaj uprawy oraz rodzaj wykonanego zabiegu. Ponadto należy pamiętać, aby w rejestrze uwzględnić również te czynności, które są charakterystyczne dla określonych: ekoschematu, praktyk i warinatów.

I tak w „Rolnictwie węglowym” dla praktyki:

  • „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia” w rejestrze zabiegów trzeba podać nazwę oraz zastosowaną ilość nawozu, a dla wariantu z wapnowaniem uwzględnić również nawozy wapniowe;
  • „Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji” – uwzględnić wszystkie zabiegi związane z nawożeniem nawozem naturalnym stałym oraz zabieg wymieszania go z glebą;
  • „Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo” – wszystkie zabiegi związane z tym nawożeniem;
  • „Uproszczone systemy uprawy” – wszystkie zabiegi agrotechniczne w gospodarstwie od 1 stycznia do 31 grudnia”;
  • „Wymieszanie słomy z glebą” – wykonanie zabiegu wymieszania słomy z glebą.

Natomiast w ekoschemacie „Biologiczna ochrona upraw” w rejestrze zabiegów agrotechnicznych trzeba odnotować zabieg preparatami mikrobiologicznymi z uwzględnieniem nazwy środka ochrony roślin i zastosowaną jego ilości, zgodnie z etykietą.

Wymogi odnoszące się do ekoschematu „Dobrostan zwierząt” przedstawimy w kolejnym numerze „Tygodnika”.

FOTO: TPR

FOTO: TPR

Magdalena Szymańska

fot. envato elements

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *