Ekoschematy obszarowe na nowych zasadach. Co się zmieniło?

Ekoschematy: oświadczenie DJP

Dla uporządkowania tych kwestii przypomnijmy, że rolnicy, którzy nie zarejestrowali w komputerowej bazie danych alpak, danieli, jeleni szlachetnych, lam, mułów i osłów, a korzystają z praktyki „Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt” w „Rolnictwie węglowym”, mogą złożyć oświadczenie o dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) tych zwierząt w celu uwzględnienia ich w wyliczeniu obsady.

Korzystający z praktyki „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia”, tak jak planowano, mogli w przypadku upraw zgłoszonych w 2023 r. jako plon główny albo upraw ozimych wysiewanych w 2023 r. opracować plan nawozowy do końca września br.

Wnioskujący o dopłaty w ramach „Zróżnicowanej struktury upraw” w przypadku uprawy rzepaku powinni słomę po zbiorze plonu głównego rozdrobnić i wymieszać z glebą lub przyorać.

„Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji”

Praktykę „Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji” rozszerzono o produkt pofermentacyjny powstający w wyniku procesu produkcji biogazu rolniczego. Tak więc za zrealizowanie tej praktyki uznaje się sytuację, w której rolnik wymiesza obornik, pomiot ptasi lub produkt pofermentacyjny powstający w wyniku procesu produkcji biogazu rolniczego z glebą. Zabieg przyorania wymienionych nawozów naturalnych jest równoważny z ich wymieszaniem z glebą. Jeśli do zrealizowania tej praktyki rolnik kupił któryś z nawozów, musi posiadać imienny dokument to potwierdzający.

O produkt pofermentacyjny powstający w wyniku procesu produkcji biogazu rolniczego rozszerzono także praktykę „Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo”. Wymogi dotyczące tej praktyki, oprócz oczywiście terminu zaorania nawozów, są spójne z „Wymieszaniem obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin o jego aplikacji”.

„Wymieszanie słomy z glebą” – jakie zmiany?

Uczulamy rolników na zmiany w praktyce: „Wymieszanie słomy z glebą”. Można ją stosować na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni gruntów ornych, na których jest prowadzona uprawa rzepaku w ramach praktyki „Zróżnicowana struktura upraw”.

Ponadto punkty za nią są przyznawane, jeżeli rolnik rozdrobni całą słomę po zbiorze plonu głównego i wymiesza ją z glebą lub ją przyorze. Przy czym za słomę uznaje się pozostałe po oddzieleniu ziarna lub nasion:

 • suche źdźbła,
 • łodygi,
 • liście,
 • plewy,
 • łuszczyny i strączyny dojrzałych roślin uprawnych zbożowych, w tym kukurydzy,
 • zbóż rzekomych, w tym gryki, szarłatu i komosy,
 • dojrzałych roś­lin uprawnych oleistych, bobowatych, facelii i traw nasiennych.

Do 30 września 2023 r. wydłużono termin dostarczenia do ARiMR wyciągu z rejestru zabiegów agrotechnicznych, który udokumentuje, na jakiej powierzchni został zastosowany biologiczny środek ochrony upraw w ramach ekoschematu „Biologiczna ochrona upraw”. Do tego dnia dostarcza się też imienny dokument potwierdzający zakup środka ochrony roślin albo inny imienny dokument potwierdzający jego nabycie, w którym wskazano jego nazwę oraz ilość.

Łączenie ekoschematów z PROW 2014-2020

Uporządkowano także kwestie łączenia ekoschematów z realizacją zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach pakietu 1. „Rolnictwo zrównoważone” na gruntach objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014–2020. Można je realizować łącznie z takimi praktykami „Rolnictwa węglowego”, jak:

 • „Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe”,
 • „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia”,
 • „Zróżnicowana struktura upraw”,
 • „Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji”,
 • „Wymieszanie słomy z glebą”,
 • „Prowadzenie produkcji roś­linnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin”.

Przy czym może to dotyczyć gruntów ornych, które nie były zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

Ekoschemat: Dobrostan zwierząt

Ekoschematy: Rolnicy muszą złożyć w ARiMR rejestr wypasu lub oświadczenie, aby nie stracić dopłat

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *