Ekoschematy: 7 pilnych zmian, których żądają rolnicy

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej realizując wniosek z I Walnego Zgromadzenia VII kadencji, wnosi o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie uproszczeń w ekoschematach oraz zmian w zasadach warunkowości. Konieczność wprowadzenia uproszczeń wiąże się z regionalizacją, rozdrobnieniem działek rolnych, zróżnicowanymi warunkami gospodarowania na terenach nizinnych i pogórza.

Czego dotyczą proponowane przez Izbę zmiany?

Proponowane zmiany dotyczą:

1. Ekoschemat Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt.

Należy dopuścić realizację tego pakietu na obszarze całego kraju, bez różnicowania na obszary Natury 2000 i poza Naturą 2000. Chów i hodowla bydła nie różni się na Naturze 2000 i poza Naturą 2000, wiele gospodarstw nie skorzystało z tego Ekoschematu.

2. Ekoschemat – Przyoranie obornika

W dalszym ciągu na wsiach są bardzo słabe łącza internetowe, w związku z tym rekomendujemy możliwość wykazania praktyki wymieszanie obornika z glebą w ciągu 12 godzin na podstawie oświadczeń rolnika. W gospodarstwach o dużym udziale roślin pastewnych i traw na gruntach ornych rekomendujemy możliwość skorzystania z rolnictwa węglowego bez wymogu minimalnej punktacji. Dla gospodarstw z produkcją zwierzęcą proponujemy znieść górny limit na obsadę na TUZ i wprowadzić do liczenia obsady rośliny paszowe i trawy na gruntach ornych.

3. Ekoschemat związany z uprawą roślin miododajnych

Wnioskujemy by wprowadzić 2 rośliny rolnicze z popularnych ogólnodostępnych upraw roślin miododajnych, ponieważ obecne rośliny wpisane na listę są to rośliny ogrodowe trudno dostępne.

4. Łączenie ekoschematów z pakietami aktywnymi PRSK Z PROW 2014-2022

Rolnicy realizujący pakiet 1 powinni mieć możliwość skorzystania z ekoschematu międzyplony ozime w obrębie całego gospodarstwa, z wyłączeniem działek na których w danym roku wykonują praktykę dodatkową – międzyplon. Obecne przepisy nie pozwalają na realizację tego ekoschematu. Jedynie na działkach nie objętych płatnością z PRSK jest to możliwe (poza tymi zgłoszonymi w pierwszym roku zobowiązania). Jest to niesprawiedliwe, gdyż rolnik może dobrowolnie chcieć wysiać międzyplon i powinien mieć możliwość uzyskania dofinansowania do takiej powierzchni.

5. Łączenie ekoschematu międzyplony z uproszczonymi systemami uprawy (USU)

Łączenie tych praktyk jest wykonalne i rolnik powinien mieć możliwość uzyskania do tego płatności, a przynajmniej mieć możliwość zmiany. Zgodnie z obecnymi przepisami deklarując np. międzyplony po terminie „sankcyjnym”, nie ma możliwości zmiany na inny ekoschemat (bo rolnik wybiera np. między międzyplonem a USU), a w przypadku, kiedy zmiany w planowanej strukturze zasiewów wynikają ze względów pogodowych, czy ekonomicznych – wymuszonych rynkiem, dostępnością nasion, czy innych, rolnik musi np. wycofać międzyplon, bo nie będzie w stanie zrealizować zaplanowanej praktyki, a w to miejsce nie może zadeklarować już innego ekoschematu (np. USU) i otrzymać za to płatności.

6. Dopuszczenie do wysiewu roślin bobowatych, grubonasiennych lub mieszanek z ich udziałem jako możliwa wsiewka w ramach ekoschematu Międzyplony ozime wsiewki śródpolne

7. Wprowadzenie zmian dla gospodarstw z zalesieniami PROW w ramach korzystania z ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

System liczy zalesienia jako grunty orne, co wymusza spełnienie różnych warunków i stanowi problem dla gospodarstwa przy spełnieniu minimum punktowego dla wejścia w ekoschematy np. gospodarstwo ma 20 ha zalesień, a pozostałych gruntów użytkowanych rolniczo – 5ha na których mógłby realizować wybrane praktyki – to minimum punktów na wejście w ekoschematy liczone jest od 25ha.

Warunokowość również do zmian

W warunkowości – proponujemy wprowadzić zmiany i odstępstwa następującej treści:

GAEC 6 – Norma dot. minimalnej pokrywy glebowej w newralgicznych okresach

Proponujemy zmniejszenie powierzchni utrzymania gleby pod okrywą jesienno-zimową albo wprowadzenie okresu jesiennego pod okrywą, jako spełnienie wymogu. Dziś mają problem gospodarstwa, które uprawiają rośliny późno „schodzące” z pola, jak buraki czy kukurydza, gdy tak jak w tym roku, kiedy aura nie sprzyja, żniwa przeciągają się w czasie- siew po kukurydzy jest już niemożliwy. W tym roku, ponadto gospodarstwa nastawione na produkcję kukurydzy będą miały problem ze spełnieniem wymogu.

GAEC 7 -Norma dotyczy zmianowania upraw.

1. Zwolnienie z dywersyfikacji gospodarstw do 30 ha

2. Uprawa główna do 70% GO.

GAEC 8 – Grunty nieprodukcyjne przeznaczane na ugorowanie:

1. Proponujemy stworzyć możliwość wprowadzania upraw z przeznaczeniem na biopaliwa i biogaz, do wykorzystania na opał w tym spalanie w piecach.

2. Wprowadzenie w gospodarstwie przy uprawie roślin strączkowych i motylkowatych oraz mieszanek traw z tymi roślinami w ramach 4% gruntów nieprodukcyjnych jako wymóg GAEC 8 w gospodarstwie rolnym ze współczynnikiem 1:1.

3. Limit zwolnień z GAEC 8 podnieść do 30 ha z uwagi na duże rozdrobnienie gospodarstw i jedynego źródła dochodu.

Wnioskujemy o zwolnienie gospodarstw ekologicznych z ugorowania, te gospodarstwa i tak już prowadzą proekologiczną produkcję chroniącą środowisko, a w przypadku ugorowania pozbawieni są dotacji ekologicznej, w związku z tym zaburza się równowagę związaną z walką z zachwaszczeniem. Proponujemy aby ugorowanie zostało na zasadach obowiązujących w tym roku, czyli możliwość ugoru z uprawą za którą nie dostajemy dopłaty, ale mamy możliwość zbioru rośliny, którą zasialiśmy i dzięki temu mamy jakikolwiek zysk z ugorowanych gruntów.

Wnioskujemy również o upublicznienie jasnych i czytelnych zasad sankcjonowania za niespełnienie poszczególnych norm związanych z warunkowością.

Pod powyższym podpisał się prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Ryszard Borys.

oprac. M. Czubak

fot. arch. red.

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *