Dotacje rolnicze: do 150 tys. zł na beczki asenizacyjne, płyty i zbiorniki. Jakie warunki?

Nawet 150 tys. złotych na dofinansowanie budowy płyt i zbiorników

Do wzięcia jest 150 tys. zł. W przypadku budowy nowego zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę lub płyty do przechowywania nawozów naturalnych stałych pomoc jest przyznawana w formie standardowych stawek jednostkowych.

Natomiast w przypadku inwestycji związanych z dodatkowym wyposażeniem gospodarstw w zbiorniki lub płyty do przechowywania kiszonek oraz w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych wsparcie ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych.

W obu przypadkach refundacja wynosi 50% lub 60% (gdy inwestycję realizuje młody rolnik). Pomoc w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych dotyczy również inwestycji związanych z przebudową istniejących miejsc do przechowywania nawozów naturalnych lub zakupem nowych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę.

Spełnianie wymagań programu azotanowego niezbędne do otrzymania dotacji

Wsparcie na zakup instalacji technicznej lub wyposażenia do posiadanych już zbiorników na gnojówkę i gnojowicę przysługuje, pod warunkiem że w gospodarstwie spełnione są wymagania dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych określone w programie azotanowym.

Dotacje na zbiorniki lub płyty do przechowywania kiszonek wyłącznie dla młodych rolników

Ponieważ wymóg dotyczący przechowywania kiszonek obowiązuje od dnia wejścia w życie programu azotanowego, inwestycje w takie urządzenia z tego działania mogą być realizowane wyłącznie przez młodego rolnika.

Wyłącznie młody rolnik może też wnioskować o dofinansowanie inwestycji dotyczącej przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie w przypadku prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP.

Pozostałe gospodarstwa o takiej skali produkcji powinny spełnić warunki przechowywania nawozów naturalnych już od stycznia 2022 r., dlatego nie mogą już wnioskować o pomoc na takie dostosowanie. Zarówno w przypadku inwestycji w urządzenia do przechowywania kiszonek, jak i nawozów naturalnych młody rolnik może ubiegać się dofinansowanie, pod warunkiem że od dnia rozpoczęcia przez niego prowadzenia gospodarstwa nie minęły 24 miesiące.

O dofinansowanie budowy silosu na kiszonkę mogą występować jedynie młodzi rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo nie dłużej niż 24 miesiące

FOTO: Magdalena Szymańska

Za co ARiMR przyznaje punkty w naborze wniosków na dotacje na płyty i zbiorniki?

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów. Punktowane będą:

  • liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w przeliczeniu na DJP,
  • udział w kosztach inwestycji kosztów budowy płyty obornikowej lub zbiornika na gnojowice lub gnojówkę
  • oraz brak ubiegania się o podobne wsparcie z PROW.

Żeby wniosek zakwalifikował się do pomocy, wystarczy, że otrzyma jeden punkt.

Przypominamy, że zbiorniki do przechowywania nawozów naturalnych płynnych oraz płyty obornikowe muszą mieć pojemność lub powierzchnię, która zapewni:

  • przechowywanie nawozów naturalnych płynnych przez co najmniej 6 miesięcy;

  • gromadzenie i przechowywanie nawozów naturalnych stałych przez okres nie krótszy niż 5 miesięcy.

Co do zasady, inwestycja w płyty lub zbiorniki powinna odznaczać się parametrami dostosowanymi do aktualnych potrzeb panujących w gospodarstwie, ale w uzasadnionych przez rolnika przypadkach (np. planowanego powiększenia stada zwierząt) może zostać dofinansowana budowa większej płyty lub zbiornika. Uzasadnienie takiej inwestycji trzeba przedstawić w biznesplanie.

Tylko do końca 2024 roku rolnicy mają czas na dostosowanie płyt obornikowych do programu azotanowego

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z programem azotanowym rolnicy prowadzący chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP zobowiązani są dostosować powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do końca przyszłego roku.

Pomoc dla rolników

Dotacje na Rolnictwo 4.0. Na co rolnik dostanie 200 tys. zł? Kiedy rusza nabór?

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *