Dopłaty do nawozów: wysokość pomocy zależy od średnich cen nawozów. Jakie są stawki?

Dopłaty do nawozów zakupionych przed 15 maja 2023 r.

Do 31 lipca 2023 rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych między 16 maja 2022 a 15 maja 2023 roku. Warto dodać, że w ostatm czasie został wydłożony termin zakupu nawozów uprawniający do uzyskania pomocy, gdyż pierwotnie był on ustalony do 31 marca 2023 r. 

–  Wydłużyliśmy termin zakupu nawozów z 31 marca do 15 maja. Wszyscy rolnicy, którzy kupili nawóz do 15 maja mogą liczyć na pomoc nawozową. Rząd przeznaczył na nią 4,7 mld zł. Wydłużamy również termin składania wniosków o dopłaty do nawozów – do 31 lipca – zaznaczył minister rolnictwa Robert Telus.

Dopłaty do nawozów dostanie tylko rolnik, który złożytł wniosek o dopłaty bezpośrednie za 2023 rok

Wystąpienie o tę pomoc jest uzależnione od złożenia wnios­ku o dopłaty bezpośrednie w bieżącym roku, co oznacza, że najpierw trzeba było złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie, a potem o dopłaty do nawozów.

Co więcej, wielkość wsparcia będzie wyliczana w oparciu o powierzchnię zadeklarowaną w tegorocznym wniosku o dopłaty bezpośrednie. Jest to szczególnie ważne dla tych rolników, którzy kupowali nawozy pod inny areał. Jeżeli powierzchnia upraw rolnych ustalona do wyliczenia pomocy na zakup nawozów będzie większa od powierzchni, do której będą przyznane płatności bezpośrednie za 2023 rok, Agencja może wszcząć postępowanie o ustaleniu kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranej pomocy do nawozów.

Bez względu jednak na to wsparcie będzie wyliczane maksymalnie do 300 ha użytków rolnych. W tegorocznym naborze o dopłaty do nawozów mogą ubiegać się także spółdzielnie produkcji rolnej albo spółdzielnie rolników. Maksymalny limit 300 ha ustala się, na wniosek spółdzielni, jako iloczyn tego limitu oraz liczby członków danej spółdzielni na dzień składania wniosku.

Jakie średnie ceny nawozów przyjął resort rolnictwa?

Podobnie jak to było w poprzedniej pomocy do nawozów, wysokość wsparcia zależy od różnicy ceny, za jaką rolnik kupił tonę nawozu w wyznaczonym czasie, i średniej ceny danego typu nawozu ogłoszonej przez ministra rolnictwa. Jak kształtują się te ceny, podajemy w tabeli.

średnie ceny nawozów

FOTO: Tygodnik Poradnik Rolniczy

Jakie są stawki dopłat do naowzów?

Ponadto stawki dopłat do nawozów nie mogą przekroczyć:

  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk),

  • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego PROW 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia).

To, ile rolnicy otrzymają dopłaty do nawozów, będzie zależało też od tego, kiedy i za ile je kupili

FOTO: Magdalena Szymańska

Możeliwe, że stawki dopłat do nawozów będą niższe przez współczynnik korygujący

Ceny nawozów między 16 maja ubiegłego roku a 15 maja br. zmieniały się dość znacząco, tak więc to, ile dopłaty do hektara rolnik otrzyma, będzie zależeć od tego, za ile kupił nawozy i jak ta cena ma się do średniej ogłoszonej przez ministra rolnictwa. Ponadto w przypadku gdy ze wszystkich złożonych wniosków wyniknie, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 4,7 mld zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zastosuje się współczynnik korygujący.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dopłaty do nawozów?

Do wniosku o dopłaty do nawozów rolnik musi załączyć kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup nawozów w wyznaczonym okresie. Jeśli dokumenty te zostały wystawiane na współmałżonka, współwłaściciela lub współposiadacza gospodarstwa rolnika ubiegającego się o pomoc, trzeba odpowiednio zaktualizować informacje w ewidencji producentów (EP), udzielając zgody na wpis tych osób do ewidencji, jeśli osoby te nie były dotychczas wskazane w EP. Jeśli dane tych osób nie znajdą się w ewidencji, Agencja może nie uznać takich faktur lub odmówić przyznania pomocy.

Ceny nawozów w Polsce

Jakie są ceny nawozów na początku lipca 2023?

Uczulamy rolników, aby nie przegapili terminu 31 lipca, ponieważ termin składania wnios­ków nie będzie przywrócony. Oznacza to, że rolnik, który chce otrzymać dopłaty do nawozów, powinien złożyć wniosek w kancelarii biura powiatowego ARiMR lub nadać za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub wysłać przez platformę ePUAP lub mObywatel najpóźniej 31 lipca.

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *