Dopłaty do krów doprowadzą do spadków cen mleka?! Tak twierdzi rząd

KRIR prosił o dopłaty do krów mlecznych

19 lipca 2023 r. prezes KRIR, Wiktor Szmulewicz, napisał w imieniu rolników do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Roberta Telusa, z prośbą o uruchomienie pomocy dla gospodarstw zajmujących się produkcją mleka. Powodem apelu był sprzeciw rolników wobec stwierdzenia Komisji Europejskiej, że obecne spadki cen mleka należy traktować jako korektę sytuacji rynkowej po okresie rekordowo wysokich cen.

MRiRW zaleca analizę powodów spadku cen mleka

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z pismem, które wpłynęło do KRIR, zaleciło rolnikom przeanalizowanie powodów, dla których rynek mleka notuje obniżki, choć w latach 2021-2022 cena na mleko była bardzo dobra.

Spadek importu polskiego nabiału do Chin

MRiRW w odpowiedzi dla KRIR zauważa, że pogorszenie sytuacji na rynku mleka jest obserwowane od 2022 r., co przełożyło się na obniżenie unijnych cen sprzedaży następujących produktów mlecznych:

 • proszków mlecznych,
 • serwatki w proszku.

W IV kwartale 2022 r. zauważalnie obniżyły się również unijne ceny sprzedaży masła.

Ministerstwo jako główny powód pogorszenia rynkowej sytuacji na rynku mleka wskazuje znaczący spadek importu realizowanego przez Chiny, który w największym stopniu można zaobserwować w sprzedaży mleka w proszku.

Korekta cen nabiału na rynkach europejskich

Od kilku miesięcy obserwowany jest również spadkowy trend cen zbytu nabiału, który na w Unii Europejskiej wymusił na zakładach mleczarskich korektę cen skupu mleka. Jak twierdzi MRiRW, spadki cen nie miały jednolitej przyczyny.

Początki obniżek cen mleka na Litwie i Łotwie

Pierwsze obniżki cen mleka zostały odnotowane na koniec 2022 na Litwie i Łotwie, a już kilka tygodnia później objęły resztę państw członkowski UE.

Jaka była średnia cena skupu mleka w UE w 2022 r.?

Jak podaje MRiRW, średnia cena skupu mleka w UE, w grudniu 2022 była równa 58,25 EUR/100 kg (+0,8% m/m), po czym do czerwca 2023 został odnotowany spadek do poziomu 44,36 EUR/100 kg (-10,2% r/r).

Niskie ceny skupu mleka w Polsce

Od stycznia 2023 r. spadają ceny skupu mleka w Polsce. W grudniu 2022 r. historycznie wysoka cena skupu mleka w Polsce była równa 59,39 EUR/100 kg i była wyższa od średniej unijnej, podczas gdy w 6 miesięcy została obniżona o 27,4% do poziomu 43,12 EUR/100 kg.

W których krajach UE ceny skupu mleka były niższe niż w Polsce?

W czerwcu 2023 r. ceny skupu mleka były niższe niż w Polsce w następujących państwach:

 • Belgii,
 • Bułgarii,
 • Danii,
 • Estonii,
 • Irlandii,
 • na Łotwie,
 • Litwie,
 • Niemczech,
 • Rumunii,
 • Słowenii,
 • Słowacji,
 • Szwecji.

Zdaniem MRiRW, powodem obniżek cen mleka w skupie na rynku unijnym są większe niż dotychczas dostawy produktu. Miesiącem, w którym zwykle odnotowywany jest wzrost dostaw mleka, jest maj, w którym zwiększyły się o 0,7%. Jak się okazuje, największy przyrost dostaw w ujęciu ilościowym został odnotowany nie tylko w Polsce, ale również:

 • Niemczech,
 • Niderlandach,
 • Rumunii,
 • Belgii.

Przeciwny trend zaobserwowano we:

 • Francji,
 • Włoszech.

Zróżnicowana podaż mleka na rynku światowym

Jak podkreśla MRiRW, na rynku światowym obserwowana jest zróżnicowana podaż surowca mlecznego.

– W USA wzrosła ona podobnie jak w UE o 0,8% r/r, w Wielkiej Brytanii była wyższa o 0,1% r/r, podczas gdy w Nowej Zelandii spadła o 0,5% r/r, najwyższy spadek odnotowując w Australii o 4,8% r/r.

Obecne ceny skupu mleka, które spadły w UE do poziomu 44 EUR/100 kg, podczas gdy w USA oraz Oceanii osiągnęły poziom 34 EUR/100kg, są odzwierciedleniem sytuacji pomiędzy podażą i popytem – czytamy w piśmie.

Dopłaty do krów nie są dobrym rozwiązaniem?

MRiRW pisze, że spadek rynkowych cen sprzedaży przetworów mlecznych zwraca uwagę klientów na te produkty, szczególnie w dobie inflacji, co stwarza korzyści dla sektorów produkcji i przetwórstwa mleka.

Obecnie rolnicy mają możliwość skorzystania z dopłat do krów z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Jak wynika z odpowiedzi MRiRW, ustanowienie w aktualnej sytuacji dodatkowych dopłat do krów mlecznych przy zwiększonej produkcji mleka mogłoby doprowadzić do zwiększenia dostaw i w efekcie kolejnych spadków cen lub przechwycenie przez podmioty skupujące mleko poprzez odpowiednie skupy.

Czy MRiRW zleci przeprowadzenie badań rynku mleka?

MRiRW stwierdziło, że w świetle obliczeń przedstawionych przez rolników w piśmie, konieczne będzie wystąpienie przez ministerstwo do Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, „który prowadzi badania opłacalności produkcji mlecznej, o ustosunkowanie do informacji i wyliczeń KRIR, a także o przeprowadzenie analizy wpływu wprowadzenia potencjalnych dodatkowych dopłat do krów mlecznych na sytuację popytowo-podażową w Polsce”

oprac. Justyna Czupryniak

źródło:

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *