Dopłaty do dachów: rolnicy złożyli więcej wniosków niż jest pieniędzy. Czy dostaną niższe wsparcie?

Dopłaty do wymiany dachu: budżet przekroczony już o ponad 40 mln zł

Od 15 grudnia rolnicy składają wnioski o dopłaty do wymiany dachu z azbestem. ARiMR przyjmuje dokumenty do 12 stycznia 2024 roku. ​​

Do tej pory wnioski złożyło 23,5 tys. rolników na łączną kwotę ponad 293 mln zł. A to oznacza, że budżet programu został mocno przekroczony, bowiem ministerstwo rolnictwa na ten nabór przeznaczyło jedynie 250 mln zł. Biorąc pod uwagę, że dokumenty można składać do końca tygodnia, brakująca suma będzie z pewnością dużo większa niż obecne 43 mln zł.

Czy rolnicy dostaną niższe dopłaty do wymiany dachu z azbestem?

Co to oznacza dla rolników ubiegających się o wsparcie? Czy ARiMR zastosuje współczynnik korygujący i zmniejszy stawkę dopłaty do dachu? Tego raczej nie należy się obawiać. Po pierwsze w poprzednim naborze przeprowadzonym w 2022 roku zaistniała podobna sytuacja. Wtedy minister rolnictwa zwiększył budżet do 580 mln zł. Po drugie Regulamin wymiany pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej nie przewiduje korekty stawki. Wynika z niego natomiast, że „minister może zmienić kwotę przeznaczoną na nabór wniosków w zależności od zainteresowania realizacją przedsięwzięć, publikując informację o zmienionej kwocie na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zmiana ta nie wymaga zmiany Regulaminu”.

Trzeba więc poczekać na decyzję o zwiększeniu budżetu – pieniądze na ten cel pochodzą z KPO.

Jaka kolejność wsparcia?

Warto jednak pamiętać, że ministerstwo zastrzega, iż w pierwszej kolejności wsparcie przysługuje tym wnioskodawcom, których przedsięwzięcia uzyskały największą sumę punktów.

– W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów dla przedsięwzięć, w pierwszej kolejności wsparcie przysługuje temu wnioskodawcy, który pierwszy złożył wniosek – tłumaczy ministerstwo. 

Za co ARiMR przyznaje punkty w tym naborze wniosków?

O kolejności przysługiwania wsparcia decyduje suma uzyskanych punktów. Są przyznawane, jeśli wymianę dachu realizuje się na terenie powiatu o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (3 punkty). Za taki uznawany jest powiat, w którym stopa bezrobocia rejestrowego wynosi powyżej średniej wartości bezrobocia rejestrowego w kraju ogółem. Weryfikacja tego kryterium następuje na podstawie danych podanych we wniosku oraz danych GUS za poprzedni rok. Punkty (5) otrzyma także młody rolnik, który nie ukończył 41 lat.

Niespełnienie któregokolwiek z tych kryterium nie oznacza jednak wykluczenia z pomocy. W pierwszej kolejności wsparcie przysługuje tym wnioskodawcom, których przedsięwzięcia uzyskały największą sumę punktów.

Dopłaty do wymiany dachu: jaka stawka?

Rolnicy będą mogli uzyskać dofinansowanie do wymiany dachu w wysokości 40 zł do 1 mkw. pokrycia. Dotacja jest limitowana do 500 mkw. To oznacza, że maksymalna kwota wsparcia wyniesie 20 tys. zł.

Rolnik będzie mógł wystąpić o przyznanie 50-procentowej zaliczki. Dach trzeba będzie jednak wymienić maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ARiMR i nie później niż do końca 2025 r. Pomoc jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

  Do jakich budynków będzie można otrzymać dopłatę do wymiany dachu?

  Wsparcia udziela się do wymiany pokrycia dachowego na budynkach służących do produkcji rolniczej, a więc:

  • obory;
  • chlewnie;
  • stajnie;
  • owczarnie;
  • kurniki – wszystkie budynki, w których przetrzymywany jest drób, tj. kury, kaczki, gęsi, indyki, perliczki itp.;
  • pieczarkarnie;
  • stodoły – budynki służące do przechowywania zboża, siana, słomy, itp.;
  • wiaty – budowle wzniesione na słupach i pokryte dachem, obudowane lub nie, które służą do przechowywania zboża, słomy, siana, maszyn rolniczych itp.;
  • garaże wolnostojące lub szeregowe służące do przechowywania ciągników lub innych maszyn lub urządzeń rolniczych;
  • budynki wielofunkcyjne – wszystkie budynki wielofunkcyjne, w których część powierzchni wykorzystywana jest dla zwierząt, część na magazyny np. zboża, do przechowywania maszyn rolniczych lub jako magazyn dla działalności rolniczej;
  • inne budynki i pomieszczenia – wszystkie budynki i budowle gospodarcze służące produkcji rolniczej wcześniej niewymienione np. kuchnie letnie, itp.

  Nie będą obejmowane wsparciem budynki, które nie służą do produkcji rolniczej:

  • budynek mieszkalny (niezależnie od tego czy jego część jest wykorzystywana do prowadzenia produkcji rolniczej);
  • stolarnia;
  • warsztat samochodowy;
  • garaż przeznaczony wyłącznie na samochód osobowy;
  • budynek handlowo-usługowy;
  • inne budynki niesłużące produkcji rolniczej, np. zakład fryzjerski.

  Z pierwszego naboru wypłacono dopiero 1/4 dopłat do wymiany dachu

  W ramach pierwszego naboru wniosków do Agencji wpłynęło 47 tys. wniosków. Za przekazywanie pieniędzy na konta rolników, którym przyznano dofinansowanie, odpowiada Polski Fundusz Rozwoju. Do tej pory wypłacił ponad 150 mln zł.​ 

  Dopłaty do wymiany dachu z azbestem

  Dopłaty do wymiany dachów: minął rok od naboru. Kiedy rolnicy dostaną pieniądze?

  Dopłaty do wymiany dachu z azbestem

  Dopłaty do wymiany dachu 2023/2024. Co się zmieniło? Kto odbierze azbest od rolnika?

  Kamila Szałaj

  Więcej na ten temat

  CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

  W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

  Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

  Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

  CO DAJĄ DOTACJE ?

  Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

  Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

  Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

  KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

  Dla wszystkich.

  O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

  Pieniądze dla hodowców.

  W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

  Promocja młodzieży.

  W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *