Dopłaty bezpośrednie: rolnicy zwolnieni rolników z ugorowania ziemi w 2024? Kraje UE „za”

Kraje UE za zwolnieniem rolników z ugorowania w 2024 roku

Jest szansa na odstępstwo od normy GAEC 8 w 2024 roku, o które od kilku miesięcy walczą organizacje rolnicze w Polsce i w UE. 20 listopada podczas posiedzenia unijnych ministrów rolnictwa większość krajów UE opowiedziała się za ponownym umożliwieniem produkcji na ugorach w 2024 roku. Wniosek w tej sprawie złożyła Francja. Zdaniem tamtejszego ministerstwa, z uwagi na wojnę w Ukrainie i zmiany klimatyczne, należy zrezygnować z odłogowania 4 proc. gruntów w gospodarstwach rolnych.

– Dla nas ta derogacja jest bardzo ważna. Pozwoli zapewnić nam zarówno bezpieczeństwo żywności, jak bioróżnorodność. Dlatego bardzo proszę Komisję o to, żeby podjęła pozytywną decyzję w tej sprawie, bo w tej chwili już trwa kampania 2024 – powiedział francuski minister rolnictwa Marc Fesneau.

Propozycję Francji poprały m.in. Włochy, które zaapelowały o odstępstwo nie tylko od normy GAEC 8, ale i GAEC 7 (zmianowanie i dywersyfikacja upraw).

Telus: najlepiej byłoby w ogóle zrezygnować z obowiązku ugorowania gruntów rolnych

Podobne stanowisko w sprawie tych dwóch warunkowości przedstawiła też Polska. Przedstawiciel naszego resortu rolnictwa zaznaczył, że utrzymanie w przyszłym roku tymczasowych odstępstw od norm GAEC 7 i 8 umożliwi rolnikom większą elastyczność w podejmowaniu decyzji produkcyjnych.

– Jest to szczególnie istotne z uwagi na następujące 3 elementy. Po pierwsze na trudną sytuację na rynkach rolnych w Europie, w tym ze względu na import zbóż z Ukrainy. Po drugie na niekorzystne warunki agrometeorologiczne. I po trzecie na równoczesne wdrażanie szeregu innych zmian w systemie płatności bezpośrednich. Wymogi 7 i 8 ograniczające możliwości prowadzenia produkcji rolnej przyczynią się do pogorszenia sytuacji ekonomicznej rolników, ograniczając możliwość zrekompensowania niższych cen prowadzeniem produkcji – zaznaczyła strona Polska.

Natomiast minister rolnictwa Robert Telus podczas briefingu prasowego w Brukseli powiedział dziennikarzom, że zdaniem polskiego rządu najlepiej byłoby w ogóle zrezygnować z obowiązku ugorowania gruntów rolnych.

Wojciechowski o derogacji GAEC 8: musimy przeanalizować, jak to wpłynie na dochody rolników

Obecny na posiedzeniu unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, który do tej pory sceptycznie odnosił się do propozycji ustępstw ws. ugorowania, uznał, że należy pochylić nad tym wnioskiem i rozważyć wszystkie jego aspekty. Zwrócił jednak uwagę, że derogacja w 2023 roku została wprowadzona ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem żywnościowym po agresji Rosji na Ukrainę. Natomiast teraz sytuacja jest inna, bo pojawił się problem niskich cen zbóż. Nie jest więc przekonany, czy wyższa podaż ziarna wynikająca z możliwości uprawy na ugorach faktycznie będzie opłacalna dla rolników.   

– Francja i inne delegacje chcą wprowadzić odstępstwo od 4 proc. ugorowania, ale musimy przeanalizować, jak to wpłynie na dochody rolników, skoro już teraz mamy problem niskich cen. Będziemy mieli w UE ok. 267 milionów ton zboża. Eksport pszenicy prawdopodobnie osiągnie 31 milionów ton. To są  przeciętne zbiory i nie ma tutaj sygnałów krytycznej sytuacji. Widzimy też, że światowe notowania spadają, bo mamy dużo zboża na rynku. W przypadku roślin oleistych zbiory są powyżej średniej pięcioletniej, a prognozy dla roślin oleistych i białkowych są stabilne, choć jakość tych produktów prawdopodobnie się pogorszy – powiedział Wojciechowski.

Normy GAEC 7 i 8. Jakie są wymogi?

Norma GAEC 7 dotyczy zmianowania i dywersyfikacji upraw na gruntach ornych. Od 2024 roku ARiMR będzie weryfikowała:

  • czy na powierzchni co najmniej 40 proc. gruntów ornych w gospodarstwie, w porównaniu z rokiem 2023, jest prowadzona inna uprawa w plonie głównym;
  • na powierzchni wszystkich gruntów ornych prowadzenie takiej samej uprawy nie dłużej niż przez 3 lata, począwszy od roku 2023; oznacza to, że w 2026 r. taka sama uprawa w plonie głównym na tej samej działce rolnej w ramach całego gospodarstwa nie może się powtórzyć.

W gospodarstwach o powierzchni powyżej 10 ha gruntów ornych, norma GAEC 8 nakłada obowiązek przeznaczenia:

  • co najmniej 4% powierzchni tych gruntów na obszary lub obiekty nieprodukcyjne spełniające określone warunki, lub
  • cw przypadku gdy co najmniej 4% powierzchni gruntów ornych obejmują międzyplony ścierniskowe lub ozime lub wsiewki lub rośliny bobowate, spełniające określone warunki, w tym uprawiane bez stosowania środków ochrony roślin – co najmniej 3% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne.

W przypadku gruntów ugorowanych nie mogą być na nich stosowane środki ochrony roślin oraz nie może być prowadzona produkcja rolna, w tym wypas i koszenie, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca. W przypadku gruntów ugorowanych z roślinami miododajnymi (wysianych z konkretnych gatunków roślin miododajnych określonych w przepisach krajowych) nie mogą być na nich stosowane środki ochrony roślin oraz nie może być prowadzona produkcja rolna, w tym wypas i koszenie, z wyłączeniem pasiek, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia.

Z obowiązku przeznaczenia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne wyłączone są gospodarstwa:

  • w których więcej niż 75% powierzchni gruntów ornych jest wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych, lub ugorowanych, lub wykorzystywanych do uprawy roślin bobowatych, lub
  • w których więcej niż 75% powierzchni użytków rolnych stanowią trwałe użytki zielone lub jest wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych, lub
  • o powierzchni gruntów ornych do 10 ha.

W 2023 roku, na podstawie czasowego odstępstwa można było prowadzić produkcję na ugorach realizujących normę GAEC 8 z wyjątkiem uprawy kukurydzy, soi i zagajników o krótkiej rotacji.

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *