Dopłaty bezpośrednie: jakie kary grożą rolnikowi za stosowanie nawozów i pestycydów w pobliżu wód?

Zakaz stosowania nawozów i środków ochrony roślin w strefie buforowej dotyczy wszystkich rolników

Aby otrzymać pełne dopłaty bezpośrednie rolnicy muszą spełniać normy dobrej kultury rolnej, czyli GAEC. Jeśli nie będą ich przestrzegać, ARiMR może ich ukarać, zmniejszając lub nawet zabierając wszystkie dopłaty bezpośrednie.

Jedną z tych norm, która od 2023 roku obowiązuje wszystkich rolników jest GAEC 4, czyli ustanowienie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych. Wprowadza ona zakaz stosowania nawozów i środków ochrony roślin na użytkach rolnych położonych w odległości do 3 m od:

 • brzegu jezior i innych niż jeziora zbiorników wodnych;
 • brzegu cieków naturalnych;
 • brzegu rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu;
 • brzegu kanałów;
 • ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy Prawo Wodne;
 • obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

Jeśli więc rolnik posiada działki rolne, w których sąsiedztwie występują wody powierzchniowe i cieki wodne musi spełnić te wymogi. W przeciwnym razie grożą mu kary polegające na zmniejszeniu przyznawanych rolnikowi: 

 • płatności bezpośrednich (obejmujących również ekoschematy obszarowe i płatności dobrostanowe),
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych,
 • płatności ekologicznych,
 • premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych oraz
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)

Jakie kary grożą rolnikowi za złamanie zakazu stosowania nawozów i środków ochrony roślin?

Poziom zmniejszenia płatności zależy od rodzaju i skali naruszenia normy. Każde naruszenie jest oceniane pod kątem wagi stwierdzonej niezgodności w skali ocen punktowych (1, 3, 5) według trzech kryteriów:

 • zasięgu,
 • dotkliwości,
 • trwałości.

Jeśli rolnik nie przestrzega zakazu stosowania nawozów lub środków ochrony roślin, a zasięg tego naruszenia jest ograniczony do gospodarstwa, ale może mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem otrzyma 3 punkty karne.  

Natomiast jeśli zasięg naruszenia wykracza poza gospodarstwo, wówczas rolnik otrzyma 5 punktów karnych. 

Jeśli zaś chodzi o kryterium dotkliwości, rolnik otrzyma:

 • 1 pkt za niezgodność stwierdzoną na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni objętej zakazem stosowania nawozów (lub środków ochrony roślin)
 • 3 pkt za niezgodność stwierdzoną na powierzchni większej niż 20%, ale nie większej niż 50% powierzchni objętej zakazem stosowania nawozów (lub środków ochrony roślin)
 • 5 pkt za niezgodność stwierdzoną na powierzchni większej niż 50% powierzchni objętej zakazem stosowania nawozów (lub środków ochrony roślin)

Natomiast w przypadku kryterium trwałości rolnik otrzyma:

 • 1 pkt gdy niezgodność jest odwracalna krótkotrwała, 
 • 3 pkt gdy niezgodność odwracalna długotrwała, 
 • 5 pkt gdy niezgodność nieodwracalna;

Rolnik może stracić nawet 100 proc. dopłat

W zależności od liczby punktów, jaką w sumie otrzyma rolnik, ARiMR nakłada na niego procentową wielkość kary administracyjnej.

W przypadku, gdy stwierdzona niezgodność wynika z zaniedbania ze strony rolnika (niezgodność nieumyślna), obniżka dopłat będzie co do zasady stanowić 3 proc. całkowitej kwoty płatności. W zależności od wagi stwierdzonych nieumyślnych niezgodności zmniejszenie płatności może zostać obniżone do 1 proc. lub zwiększone do 5 proc. całkowitej kwoty płatności, a w przypadku niezgodności stanowiącej bezpośrednie ryzyko dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt (poważna niezgodność) – nawet do 10 proc. kwoty płatności. 

Jeżeli naruszenie odnoszące się do tej samej normy zostanie wykryte u rolnika jako powtarzalna niezgodność, to znaczy powtórzy się w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych, to wówczas zmniejszenie płatności co do zasady wynosi 10 proc. całkowitej kwoty płatności.

Natomiast w przypadku, gdy powtarzalność naruszenia tej samej normy pojawi się po raz kolejny bez podania przez rolnika uzasadnionego powodu, to wówczas traktowane jest to jako niezgodność umyślna. Wówczas zmniejszenie płatności wynosi co najmniej 15 proc., ale ARiMR jako Agencja Płatnicza, na podstawie oceny niezgodności może podjąć decyzję o zwiększeniu tego odsetka nawet do 100 proc. całkowitej kwoty płatności.

Rolnik powinien też pamiętać, że w przypadku nawozów azotowych obowiązuje go Program azotanowy, który nakazuje stosować szersze strefy buforowe.

Dopłaty bezpośrednie 2023

Ruszają kontrole u rolników w zakresie 80 proc. okrywy. Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie GAEC 6?

oprac. Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *