Dofinansowanie do wymiany dachu dla rolników: jakie warunki, stawki i terminy?

Dotacje na wymianę dachów dla rolników – jaki termin?

15 grudnia 2023 r. ruszy kolejny już nabór wniosków z Krajowego Planu Odbudowy o dofinansowanie na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest na budynkach służących produkcji rolniczej. Dokumenty drogą elektroniczną będzie można składać w ARiMR do 12 stycznia przyszłego roku. Na tę pomoc przewidziano łącznie 250 mln zł.

Kto może dostać dopłaty do wymiany dachów?

Wsparcie skierowane jest do tych rolników, którzy jeszcze nie korzystali z dofinansowania na wymianę dachów w ramach KPO. Pokrycia dachowe zawierające azbest to nie tylko popularne faliste płyty azbestowo-cementowe (tzw. eternit), ale również i inne materiały stosowane jako pokrycia dachowe, jak np. płyty KARO czy też płyty prasowane.

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna ubezpieczona w KRUS jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o pomoc.

Jeśli więc wniosek będzie składany w tym roku, płatności bezpośrednie powinny być przyznane chociażby w ubiegłym roku, a jeśli w przyszłym – chociażby za ten rok. To ważna informacja, zwłaszcza dla młodych rolników przejmujących gospodarstwa.

Jakie są limity dofinansowania do wymiany dachów na budynkach gospodarczych?

Rolnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym chce wymienić pokrycie dachu, oraz mieć nadany numer identyfikacyjny. Pokrycie dachu zawierające azbest powinno być wymienione na całym budynku, aczkolwiek jego powierzchnia nie może być większa niż 500 m2. Dopłata do wymiany metra kwadratowego wyniesie maksymalnie 40 zł i nie więcej niż 20 tys. zł.

Jedna osoba może kilkakrotnie składać wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, ale każdy z tych wniosków powinien dotyczyć innego budynku, na którym wymieniana będzie powierzchnia dachu. Na przykład w jednym wniosku rolnik może ubiegać się o wymianę pokrycia dachu na chlewni, a w drugim – na stodole. Niezależnie jednak od liczby złożonych wniosków oraz łącznej powierzchni wymienianego dachu łączna wysokość wsparcia przyznana dla rolnika będzie nie większa niż 20 tys. zł.

Lepiej poczekać z wymianą dachu do uruchomienia naboru

Aby móc wystąpić o pomoc, nie można rozpocząć wymiany przed dniem złożenia wniosku. Dach trzeba jednak wymienić maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ARiMR i nie później niż do końca 2025 r. Pomoc jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Agencja umożliwia również wystąpienie o zaliczkę w wysokości 50% wartości wsparcia, pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia, którym jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Za co ARiMR przyznaje punkty w tym naborze wniosków?

O kolejności przysługiwania wsparcia decyduje suma uzyskanych punktów. Są przyznawane, jeśli wymianę dachu realizuje się na terenie powiatu o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (3 punkty). Za taki uznawany jest powiat, w którym stopa bezrobocia rejestrowego wynosi powyżej średniej wartości bezrobocia rejestrowego w kraju ogółem. Weryfikacja tego kryterium następuje na podstawie danych podanych we wniosku oraz danych GUS za poprzedni rok. Punkty (5) otrzyma także młody rolnik, który nie ukończył 41 lat.

Niespełnienie któregokolwiek z tych kryterium nie oznacza jednak wykluczenia z pomocy. W pierwszej kolejności wsparcie przysługuje tym wnioskodawcom, których przedsięwzięcia uzyskały największą sumę punktów.

Czy trzeba złożyć do ARiMR faktury na zakup dachu?

Aby wsparcie zostało wypłacone, nie trzeba przedstawiać ARiMR faktur oraz innych dowodów księgowo-finansowych jako załączników do wniosku o wypłatę wsparcia. Z uwagi na ryczałtową formę płatności faktury za usługi budowlane i wykonawcze lub potwierdzające zakup nowego pokrycia dachu nie będą podlegały weryfikacji przez ARiMR.

Dopłaty do wymiany dachów tylko na budynkach służących produkcji rolniczej

Wsparcia udziela się do wymiany pokrycia dachowego na budynkach służących do produkcji rolniczej, do których należą:

  • obory,
  • chlewnie,
  • kurniki – wszystkie budynki, w których przetrzymywany jest drób, tj. kury, kaczki, gęsi, indyki, perliczki itp.,
  • stodoły – budynki służące do przechowywania zboża, siana, słomy itp.,
  • wiaty – budowle wzniesione na słupach i pokryte dachem, obudowane lub nie, które służą do przechowywania zboża, słomy, siana, maszyn rolniczych itp.,
  • garaże wolnostojące lub szeregowe służące do przechowywania ciągników lub innych maszyn lub urządzeń rolniczych,
  • budynki wielofunkcyjne – wszystkie budynki wielofunkcyjne, w których część powierzchni wykorzystywana jest dla zwierząt, część na magazyny, np. zboża, do przechowywania maszyn rolniczych lub jako magazyn dla działalności rolniczej,
  • inne pomieszczenia – wszystkie budynki i budowle gospodarcze służące produkcji rolniczej wcześniej niewymienione, np. owczarnie, stajnie, pieczarkarnie itp.

Czy można dostać dopłaty na wymianę dachu na domu?

Dotacji nie można więc przeznaczyć na wymianę pokrycia dachowego np. budynku mieszkalnego (niezależnie od tego, czy jego część jest wykorzystywana do prowadzenia produkcji rolniczej) oraz znajdujących się na terenie gospodarstwa: stolarni, warsztatu samochodowego, garażu przeznaczonego wyłącznie na samochód osobowy, budynku handlowo-usługowego oraz innych budynków niesłużących produkcji rolniczej.

Aczkolwiek dotowana może być też wymiana np. eternitu na budynkach, na których w przeszłości były wykonywane doraźne prace remontowe lub naprawcze związane z częściową wymianą pokrycia dachu. Chodzi o budynki, których dach częściowo jest już pokryty innym materiałem niż zawierający azbest. Po zakończeniu wymiany pokrycia dachu na tym budynku nie może jednak znajdować się już ani eternit, ani płyty KARO, ani płyta prasowana.

Miała być dopłata do silosu, ale nie będzie

Dopłaty do silosów: rolnik wydał 50 tys. zł, ale ARiMR nie przyznała mu pomocy

Pomyśl na przyszłość

Składając wniosek o pomoc, rolnik załącza m.in. kopię pisemnego zgłoszenia do urzędu gminy odpadów zawierających azbest, które powstaną w wyniku wymiany pokrycia dachowego. Zgłoszenie składa się na papierze lub elektronicznie. Gminy powinny otrzymać dotację na odbiór takich odpadów i ich utylizację z WFOŚ.

Z dofinansowania na wymianę pokrycia dachowego powinni skorzystać zwłaszcza ci rolnicy, którzy planują montaż paneli foto­woltaicznych. Dofinansowanie inwestycji OZE nie przewiduje wypłaty dotacji, gdy panele montowane są na dachu pokrytym materiałem zawierającym azbest.

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *