Czy rolnik może skosić międzyplony na paszę i nie straci dopłat?

KRiR domagał się zmian w ekoschemacie dotyczącym międzyplonów

W wariancie 2.2 pt. Międzyplony ozime i wsiewki środplonowe realizowanym w ramach ekoschematu »Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi« nie jest dopuszczalna możliwość skoszenia roślin utrzymywanych w międzyplonie z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt. Rolnicy, na czele z prezesem Wiktorem Szmulewiczem, domagali się tego, by ministerstwo podjęło działania mające na celu umożliwienie koszenia międzyplonów.

W realizacji, których wymogów pomaga utrzymanie międzyplonów?

Z odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że międzyplony mogą być wykorzystywane w realizacji wymogów i zobowiązań w następujących przypadkach:

w zakresie warunkowości w ramach norm:

 • GAEC 6 (utrzymanie okrywy ochronnej gleby),
 • GAEC 7 (w zakresie zmianowania upraw),
 • GAEC 8 (w zakresie minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych wykorzystanych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne),
 • w ekoschemacie „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” w ramach praktyki „Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe”,
 • działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 – w ramach wariantu 2.1. Międzyplony.

Nie ma zakazu koszenia międzyplonów

Jak wynika z odpowiedzi MRiRW, międzyplony pełnią następujące funkcje w zakresie ochrony środowiska, ponieważ:

 • pobierają składniki nawozowe, ograniczając ich wymywanie z gleby do wód,
 • zwiększają różnorodność biologiczną zespołów roślinnych.

Międzyplony mogą realizować wymogi ww. norm GAEC oraz praktyki ekoschematu, pod warunkiem, że spełniają wymogi właściwe dla danej normy lub praktyki, odnoszące się do np.:

 • okresu utrzymania okrywy roślinnej,
 • terminu wysiewu,
 • zakazu stosowania środków ochrony roślin.

I jak się okazuje, przepisy w tym zakresie nie przewidują zakazu koszenia międzyplonów i prowadzenia na nich wypasu.

W jakich przypadkach dopuszcza się koszenie międzyplonów?

Koszenie i wypas międzyplonów jest możliwy, jeśli rolnik spełni następujący warunek, a mianowicie:

 • pozostawi wystarczającą okrywę roślinną w celu zachowania jej skuteczności w pełnieniu ww. funkcji.

Z informacji przekazanych przez MRiRW wynika, że kształt Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego wraz z wymogami poszczególnych pakietów i wariantów określono w PROW 2014-2020, który został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej w grudniu 2014 r. i obowiązują one w takim samym kształcie do dziś.

Jeżeli doradca rolnośrodowiskowy dopuści taką możliwość, wymogi wariantu 2.1 „Międzyplony” dopuszczają spasanie mieszanek roślin jarych jesienią, a mieszanek roślin ozimych lub mieszanek roślin jarych i ozimych wiosną. Podjęcie takiego działania wymaga jednak odpowiednich zapisów w planie działalności rolnośrodowiskowej.

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: KRIR

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *