Czy pożyczka pomocowa z KOWR opłaca się rolnikowi bardziej niż kredyt?

Czym jest linia POM 2023?

Linia POM2023 to pożyczka pomocowa dla rolników indywidualnych, którzy wykażą, że w konsekwencji wystąpienia nadzwyczajnych zjawisk gospodarczych w istotny sposób wystąpiły u nich chwilowo lub w najbliższym czasie mogą wystąpić w gospodarstwie problemy z płynnością finansową.

Za nadzwyczajne zjawiska uznaje się:

 • gwałtowne załamanie rynku zbytu,
 • spadek cen produktów wytwarzanych w gospodarstwie,
 • wzrost cen środków produkcji,
 • wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt lub roślin oraz strat w produkcji roślinnej z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy.

Przyjrzeliśmy się zasadom udzielania kowrowskiej pożyczki. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że w przypadku naszego Czytelnika, którego historię opisaliśmy w numerze 33. „Tygodnika”, sięgnięcie po to wsparcie wydaje się bardziej realne niż uzyskanie preferencyjnego kredytu płynnościowego.

Komu nie może być udzielona pożyczka?

Pożyczka nie może być udzielona wnioskodawcy:

 • wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne,
 • który znajduje się w upadłości lub spełnia kryteria objęcia postępowaniem upadłościowym,
 • wobec którego toczy się postępowanie restrukturyzacyjne,
 • który posiada zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, naliczone, lecz jeszcze niezapłacone podatki, składki ubezpieczeń społecznych, składki ubezpieczenia zdrowotnego itp.) oraz w płatnościach na rzecz KOWR,
 • który posiada czynną umowę pożyczki zawartą z KOWR.

Ile wynosi maksymalna kwota pożyczki?

Kwota pożyczki wynosi maksymalnie 300 tys. zł i może zostać udzielona na nie więcej jak 5 lat. Jest spłacana w ratach kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

Co jednak ważne: pożyczka jest nieoprocentowana, jeżeli zmieści się w ramach niewykorzystanego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ustala wartość pomocy, która nie może przekroczyć równowartości 20 tys. euro w okresie 3 lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych na dzień zawarcia umowy pożyczki. Uwzględni przy tym kwotę pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej dotychczas przez rolnika z innych tytułów. Jeśli kwota pożyczki miałaby przekroczyć limit de minimis, wtedy oprocentowanie jest zmienne i stanowi w stosunku rocznym równowartość stopy bazowej powiększonej o co najmniej 1 punkt procentowy (obecnie 8,62%). Pożyczka jest opodatkowana, co oznacza, że rolnik będzie musiał zapłacić podatek od jej kwoty.

Co musi zrobić rolnik, by otrzymać pieniądze?

Aby rolnik mógł otrzymać pieniądze, musi przejść pozytywną ocenę sytuacji finansowo-ekonomicznej. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zwraca uwagę głównie na to, czy rolnik ma zdolność do spłaty w proponowanym okresie oraz na zabezpieczenie spłaty. Powinno ono stanowić co najmniej 150% kwoty pożyczki. Ubiegający się o nią musi złożyć w KOWR weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową w dniu zawarcia umowy pożyczki oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy pożyczki. To jednak nie wszystko. Rolnik musi bowiem ustanowić jeszcze dodatkowe zabezpieczenia spłaty. Ma tutaj do wyboru:

 • hipotekę na swojej nieruchomości lub osób trzecich,
 • przewłaszczenie zbywalnych rzeczy ruchomych,
 • zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego własnych lub osoby trzeciej,
 • gwarancje: bankową, ubezpieczeniową lub inne zabezpieczenia przewidziane przez przepisy prawa uzgodnione z KOWR.

Co można sfinansować z pożyczki?

Z pożyczki można sfinansować nieopłacone na dzień złożenia wniosku wydatki związane z bieżącą działalnością gospodarstwa i utrzymaniem jego płynności finansowej, czyli:

 • zakup nawozów, środków ochrony roślin i materiału siewnego, pasz do produkcji zwierzęcej,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania gospodarstwa,
 • spłatę bieżących rat kredytów obrotowych lub inwestycyjnych, bieżących rat leasingu, bieżących zobowiązań publicznoprawnych,
 • odbudowę produkcji po wystąpieniu chorób zakaźnych zwierząt lub roślin.

Z otrzymanego wsparcia nie mogą być spłacane zobowiązania wobec KOWR oraz handlowe, kredytowe oraz publicznoprawne, których termin płatności upłynął przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę. Nie można też z tych pieniędzy pokryć zobowiązań niezwiązanych z prowadzeniem działalności rolniczej oraz związanych z realizacją inwestycji finansowanych z budżetu unijnego.

Wnioski przyjmują OT KOWR. Jak poinformał „Tygodnik” KOWR, środki na ten cel są jeszcze dostępne i rolnicy dalej mogą starać się o udzielenie pożyczki.

Na stronie internetowej KOWR w zakładce „Pożyczki pomocowe. Linia POM2023” znajduje się kalkulator, który pomoże po wypełnieniu odpowiednich pól zorientować się, na jakich warunkach można otrzymać pożyczkę.

FOTO: Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *