Co ARiMR może kontrolować w gospodarstwie? Kiedy musi powiadomić rolnika o kontroli?

Kontrole ARiMR u rolników

Jako pierwsza sprawę sposobu informowania rolników o planowanych w ich gospodarstwach kontrolach podjęła Pomorska Izba Rolnicza, o czym pisaliśmy w artykule pt. „ARiMR ma wcześniej informować o kontrolach w gospodarstwie — stanowcze żądanie rolników”. Chodziło o zbyt późne przekazywanie wiadomości o wizycie gospodarzom.

Po rozpatrzeniu sprawy ARiMR odpowiedziała rolnikom, że to, w jaki sposób i w jakim terminie informuje ich o tym, kiedy przeprowadzi kontrolę, jest zależne od przepisów prawa, co również opisaliśmy w tekście pt. „Rolnicy żądają, aby ARiMR informowała ich o planowanych kontrolach. Co na to Agencja?”.

Kolejny postulat związany z uwagami na temat kontroli ARiMR i weterynarii w gospodarstwach rolników pojawił się podczas II Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej VII kadencji i dotyczył ponownie sposobu informowania o kontrolach oraz „straszenia” rolników utratą dopłat w przypadku uniemożliwienia kontroli w gospodarstwie, o czym pisaliśmy w artykule pt. „Rolnicy apelują do ARiMR i weterynarii o powiadomienia o kontroli. „Urzędnicy straszą utratą dopłat”. Teraz do sprawy odniósł się rzecznik Agencji.

Kiedy ARiMR musi powiadomić rolnika o kontroli?

Jak wynika z odpowiedzi przesłanej przez rzecznika ARiMR, pracownicy Agencji nie naginają przepisów prawa, lecz prowadzą kontrole zgodnie z nimi. Kontrolerzy informują o inspekcjach, które zamierzają przeprowadzić w gospodarstwach wtedy, kiedy jest to konieczne, czyli wymagana jest m.in.:

  • weryfikacja prowadzonej przez rolnika dokumentacji (np. rejestru zabiegów agrotechnicznych), posiadania maszyn, ustalenia specyficznych dla danej płatności wymogów (ekoschematy, działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, działania o charakterze inwestycyjnym i premiowym).

Jak się okazuje, kontrola może być również przeprowadzona bez obecności rolnika, nawet jeśli został o niej wcześniej powiadomiony.

– Kontrola może zostać przeprowadzona również bez obecności rolnika, nawet w sytuacji, gdy został on o niej poinformowany – wynika to z zapisów art. 103 ust. 5 ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Dotyczy to sytuacji, gdy nie ma konieczności wizyty w siedzibie gospodarstwa, np. w celu weryfikacji dokumentacji, a zakres kontroli ogranicza się do ustaleń dotyczących powierzchni działek rolnych i weryfikacji uprawy prowadzonej na kontrolowanym obszarze – czytamy w odpowiedzi.

W przypadku gdy kontrole dotyczą WPR, nie powinny być zapowiadane.

Zapowiedzenia dokonuje się z wyprzedzeniem ograniczonym do niezbędnego minimum i nieprzekraczającym 14 dni. Natomiast w przypadku kontroli na miejscu odnoszących się do zwierząt zapowiedzenie nie przekracza 48 godzin. Z przepisów wynika też, że kontrole na miejscu mogą zostać zapowiedziane, jeżeli nie zagraża to ich celowi i skuteczności. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa postępuje zgodnie z tymi zasadami – dodaje rzecznik.

W przypadku których kontroli jest wymagana obecność rolnika lub osoby upoważnionej?

Poniżej przedstawiamy tabelę opracowaną przez ARiMR na temat tego czy i w których dopłatach rolnik musi być obecny i jednocześnie, kiedy Agencja musi powiadomić o planowanej kontroli, a kiedy nie ma takiego obowiązku.

FOTO: ARiMR

FOTO: ARiMR

FOTO: ARiMR

FOTO: ARiMR

FOTO: ARiMR

*  Jeżeli konieczna jest weryfikacja elementów dostępnych tylko w siedzibie rolnika.
** W przypadku norm: GAEC1, GAEC2, GAEC3, GAEC4, GAEC5, GAEC6, GAEC7, GAEC8, GAEC9 obecność podmiotu kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej nie jest obowiązkowa.
Źródło: ARiMR

Do czego mają prawo kontrolerzy z ARiMR?

Zgodnie z zapisami ww. aktów prawa krajowego, osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:

  • wstępu na grunty i do obiektów związanych z działalnością, której dotyczy pomoc albo pomoc techniczna,
  • dostępu do zwierząt,
  • żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli na miejscu,
  • wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli na miejscu, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczenia tych dokumentów,
  • sporządzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli na miejscu,
  • pobierania próbek do badań,
  • żądania okazania i udostępniania danych informatycznych.

Dlaczego ARiMR nie wysyła listów do rolników z informacją o kontroli?

Rolnicy w swoich apelach domagali się listownego powiadamiania o kontroli w przypadku, gdy nie jest to możliwe telefonicznie, a ponadto zaznaczali, że pracownicy Agencji zapominają o okazywaniu legitymacji. Jak wskazuje rzecznik ARiMR, droga listowna stanowi jedną z bardziej powolnych opcji informowania o kontroli, a o legitymację kontrolera rolnicy mają prawo poprosić.

– Powiadomienie ma formę informacji telefonicznej lub przekazanej bezpośrednio i odnotowuje się w Raporcie z kontroli. Powiadomienie listowne jest wykorzystywane incydentalnie, ponieważ brak jest gwarancji, że rolnik zostanie powiadomiony o kontroli w terminie, którego wymagają przepisy. […] Warto też zaznaczyć, że rolnik może poprosić kontrolerów o wylegitymowanie się – twierdzi rzecznik.

Kiedy rolnik może stracić dopłaty w wyniku kontroli ARiMR?

Jak się okazuje, informowanie rolników przez kontrolerów o tym, że w przypadku uniemożliwienia kontroli mogą oni utracić część dopłat, również jest uwarunkowane przepisami prawa. Jak czytamy na stronie ARiMR:

„Wykrycie nieprawidłowości w czasie kontroli może skutkować zmniejszeniem lub nieprzyznaniem płatności w danym roku, wieloletnimi sankcjami lub całkowitym wykluczeniem z ubiegania się o pomoc.

Uniemożliwienie przeprowadzenia czynności kontrolnych może skutkować nieprzyznaniem pomocy, odmową wypłaty płatności lub zwrotem otrzymanej pomocy”.

Obowiązkowa aktualizacja IRZplus

Więcej czasu na uzupełnienie danych w IRZplus. Bez tego rolnik straci dopłaty

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: ARiMR

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *