ARiMR przyjmuje wnioski o rekompensaty za niezapłaconą kukurydzę. POBIERZ wniosek

Rusza nabór wniosków o rekompensaty za niezapłaconą kukurydzę

Od 26 września ARiMR przyjmuje wnioski o rekompensaty za niezapłaconą kukurydzę. Jest to pomoc skierowana do rolników, w 2022 r. lub 2023 r. co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę.

Kto może ubiegać się o rekompensaty za niezapłaconą kukurydzę?

O pomoc będzie może ubiegać się producent rolny:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny 
 • będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem
 • który w 2022 r. uprawiał kukurydzę i otrzymał za ten rok płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z tego tytułu;
 • który na dzień 31 sierpnia 2023 r. nie spełniał warunków ubiegania się o rekompensatę z Funduszu Ochrony Rolnictwa;
 • który w 2022 r. lub w 2023 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedaną kukurydzę:

  • w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub otwarciem likwidacji wobec podmiotu, któremu producent rolny sprzedał kukurydzę, albo
  • w związku z umieszczeniem podmiotu, który nabył od producenta rolnego kukurydzę, na liście wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym albo restrukturyzacyjnym, albo
  • od podmiotu, któremu sprzedał kukurydzę, i podmiot ten posiada dokument potwierdzający istnienie wierzytelności wobec podmiotu, któremu sprzedał kukurydzę, wobec którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub otwarto likwidację.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o rekompensatę za niezapłaconą kukurydzę?

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego w terminie od 26 września do 6 października 2023 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji.

UWAGA!

Jeżeli wniosek o udzielenie pomocy finansowej składany jest za pośrednictwem  platformy ePUAP lub usługi mObywatel.gov.pl przy wykorzystaniu funkcji „Pismo ogólne do urzędu”, to należy pamiętać, że w takiej sytuacji konieczne jest odrębne podpisanie przez Wnioskodawcę, podpisem elektronicznym, wniosku o udzielenie pomocy i załączników do wniosku, np. z wykorzystaniem usługi „Podpisz dokument elektronicznie” dostępnej na platformie ePUAP lub mObywatel.gov.pl

Jeżeli załącznikiem do wniosku jest oświadczenie osoby innej niż Wnioskodawca, to w takim przypadku oświadczenie składane w formie elektronicznej powinno być również opatrzone podpisem elektronicznym tej osoby.

Co dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopie faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż kukurydzy w 2022 r. lub w 2023 r., które w całości lub części nie zostały zapłacone;
 • kopię listy wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym albo restrukturyzacyjnym lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego lub podmiotu wobec którego zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, sporządzonych przez syndyka masy upadłościowej lub osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego, lub inny podmiot upoważniony do sporządzenia listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności 
 • dokument potwierdzający istnienie wierzytelności producenta rolnego lub podmiotu, wobec podmiotu będącego w likwidacji, z tytułu nieotrzymania przez tego producenta rolnego lub ten podmiot zapłaty za sprzedaną w 2022 r. lub 2023 r. kukurydzę, sporządzony przez likwidatora tego podmiotu, lub kopię dokumentu potwierdzającego istnienie tej wierzytelności, na której likwidator podmiotu będącego w likwidacji sporządził adnotację o uznaniu tej wierzytelności, lub kopię prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego istnienie wierzytelności, lub pisemną informację sporządzoną przez komornika o stanie egzekucji prowadzonej wobec likwidowanego podmiotu.

Rekompensaty za kukurydzę: skąd pobrać wniosek?

Wnioski można pobrać, klikając poniżej:

Wniosek o pomoc niezapłacona kukurydza w formacie PDF

Wniosek o pomoc niezapłacona kukurydza w formacie Excel

Instrukcja wypełnienia wniosku brak zapłaty za sprzedaną kukurydzę

 

Jaka stawka rekompensaty za niezapłaconą kukurydzę?

Rolnik otrzyma pomoc w wysokości 80 proc. kwoty wynikającej z niezapłaconych producentowi rolnemu faktur lub rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż, lub dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy:

 • netto – w przypadku producenta rolnego podatnika podatku od towarów i usług,
 • brutto – w przypadku rolnika ryczałtowego

Na pomoc rząd zarezerwował 200 mln zł. Jeśli zapotrzebowanie będzie wyższe, zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

 

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *