ARiMR kontroluje rekordową liczbę rolników. Za co mogą stracić dopłaty bezpośrednie?

Trwa wypłata dopłat bezpośrednich za 2023 rok. Do tej pory łącznie z zaliczkami do rolników trafiło ok. 10,5 mld zł. Do wypłaty jest więc jeszcze ok. 7 mld zł.

Dopłaty bezpośrednie: ARiMR skontroluje rekordową liczbę gospodarstw

Zanim ARiMR wypłaci rolnikowi pieniądze musi zweryfikować, czy dane podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.  Poza kontrolami administracyjnymi, które mają charakter obligatoryjny, ARiMR przeprowadza też kontrole na miejscu. W tym roku obejmują one rekordową liczbę gospodarstw, bo aż ok. 80 tysięcy. W kampanii 2022 było to 61 tysięcy gospodarstw, a w 2021 roku 59 tysięcy. Termin zakończenia inspekcji został zaplanowany na koniec marca 2024 roku.

Kontrola na miejscu realizowana jest dwoma metodami: inspekcji terenowej oraz FOTO na podstawie ortofotomapy i na podstawie wywiadu terenowego. Tu sprawdzisz, co ARiMR może skontrolować w Twoim gospodarstwie. 

Za co rolnik może stracić dopłaty bezpośrednie?

ARiMR wyjaśnia nam, że w kampanii 2023 r. rolnik może się spodziewać pomniejszenia płatności bezpośrednich lub odmowy ich przyznania z powodu: 

  • przedeklarowania powierzchni, 
  • niezgłoszonych działek i upraw, 
  • złożenia wniosku po terminie, 
  • nieprzestrzegania norm i wymogów, 
  • uchybień w realizacji ekoschematów. 

Dopłaty bezpośrednie: jakie kary grożą rolnikom za naruszenia przepisów?

ARiMR nakłada na rolników kary w zależności od skali pomyłki, opóźnienia, naruszenia przepisów czy niewywiązania się ze zobowiązań. Polegają one na pomniejszeniu objętej sankcją płatności od 1 proc. wzwyż, aż (w ekstremalnych przypadkach) do całkowitego pozbawienia dofinansowania.

Nie ma taryfy ulgowej dla rolników

Niestety, mimo że jest to pierwsza kampania, w której rolnicy ubiegają się o dopłaty z ekoschematów, taryfy ulgowej nie mają i nie będą łagodniej traktowani przez kontrolerów z ARiMR.

– Przepisy unijne nie przewidują możliwości odstąpienia od nakładania kar, w tym np. z uwagi na pierwszy rok wdrażania danej interwencji, np. ekoschematów – tłumaczy ministerstwo rolnictwa.

Dopłaty bezpośrednie 2023

Dopłaty bezpośrednie: jakie kary grożą rolnikowi za niespełnienie norm GAEC? Ministerstwo wyjaśnia

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *