500 tys. złotych dotacji na małe przetwórstwo. Jakie warunki w 2024 roku?

Kto może ubiegać się o dotację?

O dofinansowanie mogą występować osoby fizyczne – rolnicy lub ich małżonkowie ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie albo którzy złożyli wniosek o dopłaty bezpośrednie w 2023 r., którzy mają nadany numer identyfikacyjny. Agencja weźmie pod uwagę wnioski od rolników lub ich małżonków, którzy już prowadzą lub rozpoczną prowadzenie:

 • sprzedaży bezpośredniej,
 • dostaw bezpośrednich,
 • rolniczego handlu detalicznego (RHD),
 • działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL),
 • działalności gospodarczej obejmującej przetwarzanie produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania z nich produktów rolnych albo nierolnych.

O pomoc może wystąpić także rolnik będący producentem wina, pod warunkiem że wytwarza je wyłącznie z własnych winogron i w skali mniejszej niż 100 hektolitrów w ciągu roku winiarskiego. Dofinansowanie przysługuje również osobom fizycznym uprawnionym do chowu, hodowli lub połowu ryb na wodach śródlądowych.

Na co można otrzymać dotację?

Katalog kosztów, na jakie można uzyskać dofinansowanie, jest bardzo szeroki (patrz ramka). Trzeba pamiętać jedynie o tym, że Agencja weźmie pod uwagę tylko te poniesione nie wcześ­niej niż od 1 lutego 2020 r. i nie później niż do 31 grudnia 2025 r. Te poniesione przed złożeniem wniosku będą jednak refundowane jedynie wtedy, jeśli inwestycja nie została zakończona w dniu składania wniosku.

Co obejmuje dofinansowanie?

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 • budowy budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów objętych wsparciem oraz ich rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją;
 • budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, oraz instalacji OZE, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko;
 • zakupu nowych maszyn i urządzeń związanych z dofinansowaniem;
 • zakupu nowych terminali płatniczych oraz nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej dotyczącej sprzedaży na odległość,
 • utrzymania domen internetowych dotyczących sprzedaży na odległość;
 • zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin przeznaczone do przewozu produktów objętych wsparciem oraz zwierząt przeznaczonych do uboju;
 • zakupu nowych ruchomych punktów sprzedaży spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin, przeznaczonych do przygotowywania żywności wytworzonej w większości z produktów pochodzących z gospodarstwa;
 • modernizacji miejsc na targowiskach lub w budynkach i budowlach przeznaczonych do sprzedaży;
 • przygotowania miejsc do sprzedaży w miejscach obsługi podróżnych.

Standardowo koszty ogólne nie mogą wynosić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Ponadto do dofinansowania nie kwalifikuje się zakup samochodu osobowego, który ma więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu. Z dotacji nie można także rozliczyć zakupu gruntów lub innych nieruchomości oraz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony.

Młodzi rolnicy (którzy urodzili się po 31 grudnia 1983 r.) mogą liczyć na refundację do 70% kosztów kwalifikowalnych, a pozostali – na maksymalnie 60%. Po zakończeniu pierwszego etapu inwestycji wypłacana jest płatność częściowa, a po zrealizowaniu całości – końcowa. Jeśli rolnik nie rozpoczął inwestycji przed złożeniem wniosku o pomoc, może wnioskować o zaliczkę w wysokości 50% wartości wsparcia.

Jak długo Agencja rozpatruje wniosek rolnika?

Ubiegający się o pomoc muszą zwrócić uwagę, czy złożony wniosek jest kompletny i zawiera wszystkie niezbędne załączniki – inaczej zostanie odrzucony. Agencja rozpatruje wniosek w terminie 60 dni od złożenia. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku lub załącznikach wzywa do uzupełnienia tylko raz, na ich uzupełnienie jest jedynie 14 dni. Ten sam schemat dotyczy sytuacji, gdy Agencja wezwie do złożenia wyjaśnień. Kwalifikując wniosek do wsparcia, Agencja weźmie pod uwagę m.in., czy wnioskodawca nie otrzymał już finansowania na ten sam cel w ramach KPO lub innych unijnych programów. Ponadto skontroluje, czy do każdego kosztu powyżej 20 tys. zł, który nie jest związany z budową, nadbudową lub remontem połączonym z modernizacją, załączono co najmniej jedną ofertę od dostawców maszyn i urządzeń lub usługodawców.

Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie tzw. kryteriów premiujących. Aby dane przedsięwzięcie mogło być umieszczone na liście kolejkowej, musi spełnić minimum jedno kryterium. Każde z nich jest punktowane w systemie zero-jedynkowym, tj. jeśli jest spełnione, wniosek otrzymuje odpowiednią liczbę punktów, jeśli nie – 0. Punktowane są:

 • inwestycje związane z rolnictwem ekologicznym – 5 pkt,
 • inwestycje na terenie powiatów o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – 5 pkt,
 • inwestycje w powiatach zlokalizowanych na ONW – 2 pkt,
 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych – 3 pkt,
 • inwestycje realizowane przez młodego rolnika – 5 pkt.

Magdalena Szymańska

fot. M. Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *