250 mln zł na dodatkowe dopłaty dla rolników. Dla kogo i jakie stawki do hektara?

Dodarkowa pomoc dla producentów warzyw i owoców

Ministerstwo rolnictwa przygotowała dwie nowelizacje przepisów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pierwsze rozporządzenia zakłada udzielenie 200 mln zł pomocy rolnikom,:

  • w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawie owocujących drzew owocowych, uprawie owocujących krzewów owocowych lub truskawek, które objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • kalafiorów lub brokułów, którym podmioty, z którymi zawarli umowy na dostawę w 2023 r. tych produktów, odmówiły odbioru wskazanej w tej umowie dostawy całkowitej ilości kalafiorów lub brokułów i nie zapłacili za nie. 

Jakie będą stawki pomocy dla producnetów owoców?

Wysokość pomocy od drzew lub krzewów owocowych i truskawek będzie wynosiła:

  • 2500 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących drzew owocowych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, jeżeli szkody powstałe na tej powierzchni objęły co najmniej 50% i mniej niż 70% danej uprawy;
  • 1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących drzew owocowych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, jeżeli szkody powstałe na tej powierzchni objęły co najmniej 30% i mniej niż 50% danej uprawy;
  • 1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, jeżeli szkody powstałe na tej powierzchni objęły co najmniej 50% i mniej niż 70% danej uprawy;
  • 625 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, jeżeli szkody powstałe na tej powierzchni objęły co najmniej 30% i mniej niż 50% danej uprawy.

Szacuje się, że rolnicy prowadzący uprawy owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych i truskawek w 2023 r. ponieśli straty na skutek wystąpienia przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu na łącznej powierzchni

ok. 140 tys. ha, z tego straty na powierzchni co najmniej 30% i mniej niż 70% powierzchni tych upraw dotyczyły ok. 100 tys. ha.

Na jakie dopłaty mogą liczyć producenci brokułów i kalafiorów?

Wysokość pomocy dla producenta rolnego, któremu podmiot odmówił odbioru pełnej ilości zakontraktowanych produktów rolnych, będzie wynosiła 1250 zł na 1 ha uprawy kalafiorów lub brokułów.

Do wyliczenia powierzchni uprawy przyjmuje się iloraz ilości nieodebranych kalafiorów lub brokułów oraz średniego plonu według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2021 r. W Polsce powierzchnia uprawy, na podstawie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w 2023 r., wynosi 4886 ha w przypadku brokułów oraz 4107 ha upraw kalafiora? Średni plon wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynosi w przypadku brokułów – 14,7 ton/ha, a w przypadku kalafiorów – 23,8 t/ha

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

55 mln złotych pomocy dla producentów malin

Drugie przygotowane przez MRiRW rozporządzenie ma na celu uruchomienie pomocy dla producentów malin w wysokości 55 mln zł.

W trakcie sezonu 2022/2023 ceny eksportowe mrożonych malin systematycznie się obniżały (w 2023 r. ceny maliny były ponad 3-krotnie niższe – średnio 4,99 zł/kg loco zakład). Było to spowodowane zbyt wysokim poziomem cen w stosunku do poziomu ich akceptacji przez odbiorców oraz możliwością zakupu mrożonych malin w Ukrainie tańszych od produkowanych w Polsce.

Import mrożonych malin z Ukrainy wzrastał z roku na rok. W 2022 r. import mrożonych malin osiągnął 22,2 tys. ton, czyli 77% importu malin ogółem, który stanowił 29 tys. ton. Zanotowano 29% wzrost importu malin mrożonych z Ukrainy r/r. W okresie I–VII 2023 r. odnotowano przywóz do Polski ok. 10,7 tys. ton mrożonych malin z Ukrainy. W tym samym okresie 2022 r. import wyniósł 4,88 tys. ton.

Wojna na Ukrainie w istotny sposób oddziałuje na produkcję, sprzedaż, ceny, a także na przechowywanie owoców i warzyw. Liczne przerwy w dostawach prądu w tym kraju miały swoje konsekwencje na rynku mrożonek. Mrożone maliny sprzedawano po niskich cenach do Polski, co załamało krajowy rynek tych przetworów – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Poziom kosztów ogółem produkcji malin w czerwcu 2023 r. był o ok. 14% wyższy w relacji do 2022 r. Tegoroczne ceny maliny, biorąc pod uwagę wzrost kosztów, nie gwarantują opłacalności produkcji. Zakłady przetwórcze, mając zapasy mrożonych malin, nie były zainteresowane skupem owoców od polskich producentów. 

Jakie warunki uskania dopłat dla producentów malin?

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek rolnika złożony do dnia 31 października na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Wniosek będzie zawierał tylko niezbędne dane identyfikujące producenta malin oraz oświadczenie: 

  • zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
  • że nie ubiegał się o pomoc, w związku z wystąpieniem w 2023 r. szkód w uprawach malin w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw spowodowanych przymrozkami wiosennymi, huraganem lub gradem.

Jakie będą stawki dopłat do uprawy malin?

Stawka pomocy będzie zróżnicowana i będzie wynosić od 1250 zł do 2500 na 1 ha powierzchni upraw malin:

  • 1250 zł do 1 ha powierzchni upraw malin, w których w 2023 r. wystąpiły szkody na powierzchni mniejszej niż 70 lub 50 proc. spowodowane przymrozkami wiosennymi, huraganem lub gradem i w odniesieniu do których złożyli wniosek o przyznanie pomocy, o których mowa była wcześniej;
  • 2500 zł na 1 ha powierzchni upraw malin, innych niż te o których mowa powyżej.

Pomoc będą będzie objęte pierwsze 10 ha. Ponadto z pomocy zostaną wyłączeni producenci malin, którzy ponieśli w bieżącym roku szkody w uprawach malin w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu i złożyli już wniosek o pomoc.

Pomoc dla rolników

Dotacje na Rolnictwo 4.0. Na co rolnik dostanie 200 tys. zł? Kiedy rusza nabór?

wk, fot. canva

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *