200 mln zł dopłat dla rolników, którym nie zapłacono za kukurydzę. Jakie stawki?

200 milionów złotych dla rolników. Kto je może otrzymać?

Komisja Europejska zgodziła się na przeznaczenie 200 mln zł dla rolników, którzy w 2022 lub w 2023 r. co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę. Warunkiem ubiegania się o pomoc jest uprawa kukurydzy w 2022 r. oraz otrzymanie za ten rok płatności bezpośrednich z tego tytułu. Czekamy na ogłoszenie naboru wniosków, który ma potrwać do 6 października br.

Jakie dokumenty rolnik musi złożyć?

Do wniosku o pomoc, który składa się w biurze powiatowym ARiMR, rolnik musi załączyć kopie faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż kukurydzy w 2022 r. lub 2023 r., które w całości lub części nie zostały zapłacone. Musi się także postarać o dokument potwierdzający istnienie wierzytelności, czyli:

  • kopię listy wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym albo restrukturyzacyjnym lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności wobec upadłego, lub dłużnika, któremu wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności,
  • dokument potwierdzający istnienie wierzytelności wobec podmiotu będącego w likwidacji sporządzony przez likwidatora tego podmiotu lub kopię dokumentu potwierdzającego istnienie tej wierzytelności, na której likwidator sporządził adnotację o uznaniu tej wierzytelności, lub kopię prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego istnienie wierzytelności, lub pisemną informację sporządzoną przez komornika o stanie egzekucji prowadzonej wobec likwidowanego podmiotu.

Nie więcej jak 80 procent pomocy

Wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur lub rachunków, lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż. Jeśli rolnik rozlicza VAT na zasadach ogólnych, pod uwagę będzie brana kwota netto, jeśli natomiast jest rolnikiem ryczałtowym – kwota brutto. Jeśli zapotrzebowanie na pomoc przekroczy 200 mln zł, zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy na dzień 31 sierpnia 2023 r. nie spełniali warunków do ubiegania się o rekompensatę z Funduszu Ochrony Rolnictwa. O taką rekompensatę można było wnioskować w sierpniu, pod warunkiem że firma, która zalegała z zapłatą, m.in. za kukurydzę, stała się niewypłacalna w ubiegłym roku.

Magdalena Szymańska
fot. arch. TPR

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *